Hírek Amerikai hirek Joe Biden zava­ros meg­jegy­zést tett Hit­ler­ről az utol­só elnök­je­löl­ti vitán

Joe Biden zava­ros meg­jegy­zést tett Hit­ler­ről az utol­só elnök­je­löl­ti vitán

Az utol­só vitát ren­dez­ték meg az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás előtt magyar idő sze­rint októ­ber 23-án haj­nal­ban. Az első októ­ber 5‑én volt, a máso­dik viszont elma­radt, mert Joe Biden – Trump elnök koro­na­ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sét kihasz­nál­va – online akart vitáz­ni, Donald Trump viszont ragasz­ko­dott a sze­mé­lyes vitá­hoz. A halasz­tás lehe­tő­sé­gét Biden stáb­ja elutasította.

Az Egye­sült Álla­mok leg­több álla­má­ban lehet koráb­ban sza­vaz­ni (nem­csak levél­ben, hanem sze­mé­lye­sen is) 47 mil­li­ó­an pedig már sza­vaz­tak is – ők álta­lá­ban a leg­el­kö­te­le­zet­tebb sza­va­zók. Több­sé­gük demok­ra­ta, de ez min­dig így volt, a repub­li­ká­nu­sok nagy több­sé­ge a válasz­tás nap­ján sza­vaz. A vitá­nak óri­á­si volt a jelen­tő­sé­ge, a két jelölt utol­já­ra ingat­hat­ta meg sze­mé­lye­sen a másik­ba vetett bizal­mat. Donald Trump az első érté­ke­lé­sek sze­rint min­den fon­tos kam­pány­üze­ne­tét el tud­ta mon­da­ni. Biden fel­tű­nést kel­tett azzal, hogy 11 mil­lió ille­gá­lis beván­dor­ló­nak akar állam­pol­gár­sá­got adni. A demok­ra­ta elnök­je­lölt több­ször is hibá­zott a vitán, Trump­nak sike­rült kihúz­nia belő­le, hogy elkez­de­né az átál­lást az olaj­ipar­ról, ami­vel Oba­ma alel­nö­ke az inga­do­zó álla­mok­ban sza­va­za­to­kat veszt­het, elfe­lej­tet­te az alel­nö­ki idő­sza­ka első két évét, azt hit­te, akkor repub­li­ká­nus több­ség volt a kong­resszus­ban, és egy zava­ros meg­jegy­zés­ben azt mond­ta: az Egye­sült Álla­mok kez­det­ben jóban volt Hit­ler­rel. Biden­nek most elő­ször kel­lett vála­szol­nia a fiá­val közös kor­rup­ci­ós ügye­i­ről szó­ló kérdésekre.

Az első téma a Covid-19, a koro­na­ví­rus-fer­tő­zés. Donald Trump vála­szol elő­ször. Sike­res­nek tart­ja az eddi­gi véde­ke­zést. Azt mond­ja  2,2 mil­lió ember halá­lát vár­ták, ehhez képest a halá­lo­zá­si arány alacsony. 

Kiemel­ke­dő­nek tart­ja a léle­gez­te­tő­gé­pek szá­mát is. „Kiegye­ne­sít­jük a kanyart – las­san elmú­lik” – mond­ja a jár­vány­ról és kezeléséről

Joe Biden viszont a 200 ezer halá­los áldo­za­tért Trum­pot teszi fele­lő­sé. Oba­ma volt alel­nö­ke azt mond­ja, hogy ter­vei közé tar­to­zik az állan­dó maszk­vi­se­let min­den ember­nek (hoz­zá kell ten­ni, hogy a véde­ke­zés szá­mos kér­dés­ben tag­ál­la­mi hatás­kör, így kér­dé­ses, hogy ezt Biden el tudná‑e rendelni).

A John­son és John­son által fej­lesz­tett vak­ci­na­tesz­tek jól áll­nak, mond­ta Donald Trump. Komoly esély van arra, hogy akár néhány héten belül ter­jeszt­he­tő­vé válik a védő­ol­tás. A had­se­reg készen áll – mondta. 

Biden arról beszél, hogy „sötét tél” jön, újabb száz­ez­rek fog­nak meg­hal­ni. Trump ezt vissza­uta­sít­ja, azt mond­ja, az ország rövi­de­sen kinyit, és a 2009-es H1N1-jár­vány­ra utal­va azt mond­ja, akkor sok­kal rosszabb volt a véde­ke­zés (Biden volt az alel­nök), 700 ezren hal­tak vol­na meg akkor, ha annyi­ra halá­los lett vol­na, mint a COVID-19.

A koro­na­ví­rus-jár­vány Kína hibá­ja, mond­ja az elnök, aki emlé­kez­tet, mennyi­re támad­ták, ide­gen­gyű­lö­lő­nek nevez­ték a demok­ra­ták, ami­kor lezár­ta a határt a kína­i­ak elől.

Meg kell tanul­ni együtt élni a vírus­sal, az ország gaz­da­sá­gát nem lehet leál­lí­ta­ni, mert nagyon rossz hatá­sai len­né­nek (alko­ho­liz­mus, agresszió) – mond­ja Trump. Nem a vírus­sal, hanem a halál­lal tanul­nak együtt élni az embe­rek – vála­szol­ja Biden.

Biden folya­ma­to­san az ország leál­lí­tá­sá­ról beszél – mond­ja Trump. Újra kell indí­ta­ni az orszá­got és az isko­lá­kat – mondja.

Ő a vírust akar­ja leál­lí­ta­ni, nem az orszá­got – mond­ja Biden.

Egy témá­ra elvi­leg negyed óra állt ren­del­ke­zés­re, a mode­rá­tor azon­ban 25 per­cen keresz­tül hagy­ta, hogy erről szól­jon a vita. Ez a kér­dés a vára­ko­zá­sok sze­rint Biden­nek volt jobb, ezzel az NBC ripor­te­re ismét a demok­ra­ta jelölt­nek kedvezett.

Mit gon­dol­nak a válasz­tá­sok­ba tör­té­nő beavat­ko­zá­si kísér­let­ről – erről szól a követ­ke­ző téma.

Irán és Orosz­or­szág meg fog fizet­ni azért, mert meg­pró­bált beavat­koz­ni a válasz­tás­ba – mond­ja Biden, aki most a választ kez­di (a tit­kos­szol­gá­la­tok sze­rint a két ország Trump ellen akar­ta han­gol­ni a válasz­tó­kat). A volt alel­nök „orosz gya­log­nak” neve­zi Rudy Giu­li­a­nit, Trump ügy­véd­jét (ő volt az, aki fel­je­len­tést tett Hun­ter Biden lap­top­ja ügyé­ben). 

Három és fél­mil­lió dol­lárt kapott Biden Orosz­or­szág­ból – hoz­za fel a kor­rup­ci­ós ügyet Donald Trump.

Biden erre elő­hoz­za Trump kínai bank­szám­lá­já­nak ügyét, amit néhány nap­ja a New York Times írt meg (Trump még meg­vá­lasz­tá­sa előtt, üzlet­em­ber­ként nyi­tott szám­lát Kíná­ban cégé­nek és csak adó­zás­ra hasz­nál­ta – mond­ta koráb­ban a Trump-kampány).

Azzal is meg­vá­dol­ja Trum­pot, hogy nem fize­tett adót az Egye­sült Álla­mok­ban. Trump sze­rint dol­lár tíz­mil­li­ó­kat fize­tett be előre. 

Nem én kere­sek pénzt Kíná­ból, hanem te. Nem én kere­sek pénzt Ukraj­ná­ból, hanem te – mond­ja Biden­nek az elnök.

Egy Hun­ter Biden­nek írt e‑mailt idéz, ami­ben Joe Bident állí­tó­lag „Nagy Ember­nek” neve­zik, és azt írják, hogy a pénz 10 szá­za­lé­ka az övé.

Biden tagad­ja a váda­kat, és azt állít­ja, alel­nök­ként sem­mit nem tett, amit szá­mon lehet­ne kér­ni raj­ta, ami eti­kát­lan lenne.

A nem­zet­biz­ton­sá­gi témá­ról szó­ló rész végén Észak-Kore­á­ról esik szó. Trump azt mond­ja: mielőtt hiva­tal­ba lépett, fel­for­du­lás volt ebben az ügy­ben. Oba­ma azért nem talál­ko­zott Kim­mel, mert az észak-kore­ai dik­tá­tor nuk­le­á­ris fegy­ve­ren dol­go­zott – mond­ja Biden. Neki sike­rült elke­rül­nie a nuk­le­á­ris hábo­rút, mert jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki Kim Dzson­gun­nal – vála­szol­ja Trump. Jó kap­cso­la­tunk volt Hit­ler­rel, mielőtt meg­száll­ta Euró­pa töb­bi részét. Ugyan már! – mond­ja Biden zava­ro­san. Nehe­zen ért­he­tő, mit akart mon­da­ni, talán Kimet akar­ta Hit­ler­hez hasonlítani.https://www.youtube.com/embed/XN_y-TomG4w

A Kíná­val kap­cso­la­tos szank­ci­ók­kal kap­cso­lat­ban az elnök azt mond­ta: a gaz­dák pénz­hez jutot­tak vele, és meg­sza­ba­dí­tot­ta az Egye­sült Álla­mo­kat a döm­ping acéltól.

Az újabb téma az egészségügy.

Donald Trump sze­rint job­bá tet­te az egész­ség­ügyet, már 180 mil­lió ember­nek van egész­ség­biz­to­sí­tá­sa. Ez kerül­ne veszély­be, ha Bident válasz­ta­nák meg – mond­ja. Meg­erő­sí­ti, hogy sze­ret­né eltö­röl­tet­ni az ObamaCare‑t.

Bident arról kér­de­zik, hogy mi lesz, ha a Leg­fel­sőbb Bíró­ság meg­sem­mi­sí­ti az ObamaCare‑t.„Benyújtom a BidenCare‑t” – vála­szol­ja a volt alelnök.

A koro­na­ví­rus-tör­vény­ről Donald Trump azt mond­ja, azért nem tud­ta elfo­gad­tat­ni, mert 
Nancy Pel­o­si – ház­el­nök nem akar­ta elfo­gad­ni. „Azt hiszi ez neki poli­ti­ka­i­lag segít. Sze­rin­tem árt neki” – mondja. 

AZ ELNÖK SZERINT A DEMOKRATÁK AHELYETT, HOGY A KORONAVÍRUS MIATT SEGÍTETTEK VOLNA AZ AMERIKAI GAZDASÁGON, A BEVÁNDORLÓKNAK JUTATTAK DOLLÁRMILLIÁRDOKAT. 

A beván­dor­ló gye­re­kek és a szü­lök szét­vá­lasz­tá­sá­ról szól­va Trump azt mond­ja, sokan a gye­re­ke­ket hasz­nál­ták fel az ille­gá­lis beván­dor­lás­ra. Biden Trum­pot vádol­ja azért, mert 545 gye­rek­nek nem sike­rült meg­ta­lál­nia a szü­le­it a szét­vá­lasz­tás után. Az elnök azon­ban emlé­kez­te­ti Bident, hogy az Oba­ma-kor­mány alatt kez­dő­dött a gye­re­kek elvá­lasz­tá­sa szü­lők­től. „Lelán­colt ket­re­cek­be rak­ták őket” – mond­ta a demok­ra­ta elnök poli­ti­ká­já­ról. TRUMP PRÉRIFARKASOKNAK NEVEZI AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ EMBERKERESKEDŐKET. 

Az elnök sze­rint kemé­nyen dol­goz­nak az újra­egye­sí­té­sen, de ez nem könnyű feladat.

Az etni­kai ellen­té­tek és a zavar­gá­sok a követ­ke­ző téma. A mode­rá­tor azt kér­de­zi Trump­tól, miért nevez­te a radi­ká­lis BLM-moz­gal­mat gyű­lö­let­kel­tő­nek. Mert disz­nó­nak nevez­ték a rend­őrö­ket, aki­ket meg kell süt­ni, ezt skan­dál­ták – vála­szol­ja az elnök. „Ször­nyű volt ezt hallgatni”

Biden a demok­ra­ták ked­venc jel­sza­vát vissz­han­goz­va arról beszél, hogy „intéz­mé­nyes rassziz­mus” van az Egye­sült Államokban.

Abra­ham Lin­coln óta sen­ki nem tett annyit a feke­té­kért, mint ő – mond­ja Trump. Ezt Biden már úgy idé­zi, hogy Trump Lin­coln­nak nevez­te magát. „Ugyan már” – mond­ja nagy­já­ból tized­szer a vitá­ban, úgy tűnik ma ez a ked­venc sza­va­já­rá­sa a demok­ra­ta jelöltnek. 

Nem azt mond­tam, hogy Lin­coln vagyok, hanem hogy Lin­coln óta sen­ki nem tett ennyit – ismét­li meg az elnök. 

JOE BIDEN AZT ÍGÉRTE, HOGY HA MEGVÁLASZTJÁK, ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT AD 11 MILLIÓ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓNAK. 

Meg­va­ló­sí­tot­tam a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás reform­ját, a bör­tön­re­for­mot, mond­ja Trump, aki sze­rint Biden sem­mit nem tett 8 évig, amíg alel­nök volt. Csak beszél­te­tek, de nem csi­nál­ta­tok semmit 

- mond­ja Bidennek.

Biden azt mond­ja, azért nem tud­tak sem­mit ten­ni, mert repub­li­ká­nus irá­nyí­tá­sú volt a kong­resszus (ez nem igaz, az első két évben a demok­ra­ták­nak nagy több­sé­ge volt mind­két ház­ban, a sze­ná­tus­ban egy rövid ide­ig úgy­ne­ve­zett szu­per­több­sé­gük is volt – 60 sze­ná­tor a 100-ból -, enél­kül nem is tud­ta vol­na Oba­ma az ObamaCare‑t megszavaztatni).

A kör­nye­zet­vé­de­lem témá­ja követ­ke­zett. TRUMP RÁKÉRDEZETT: BIDEN MEGSZÜNTETI‑E AZ OLAJIPART, HA MEGVÁLASZTJÁK. IGEN, ÁTÁLLNÉK AZ OLAJIPARRÓL – MONDJA BIDEN. 

Ez erős kije­len­tés – mond­ja Trump. Az Egye­sült Álla­mok­ban ren­ge­te­gen élnek köz­vet­ve vagy köz­vet­le­nül az olaj­ipar­ból, Biden kije­len­té­se az észa­ki inga­do­zó álla­mok­ban elri­aszt­hat­ja a sza­va­zó­kat a demok­ra­ta jelölttől.

Mit mon­da­ná­nak azok­nak az ame­ri­ka­i­ak­nak a beik­ta­tás­kor, akik nem sza­vaz­tak rájuk? – szól az utol­só kérdés. 

A siker össze­fog min­ket – mond­ja az elnök, aki sze­rint A ‚pes­tis’ előtt nagy­sze­rű­ek vol­tak a fog­lal­koz­ta­tá­si ada­tok, és egy­ség volt 

(a koro­na­ví­rust ille­ti a pes­tis jel­ző­vel ebben az esetben).

Biden csak annyit mond: ame­ri­kai elnök leszek, és min­den­kit kép­vi­sel­ni fogok, füg­get­le­nül attól, hogy rám sza­va­zott vagy ellenem.

A vitá­ban koráb­ban Biden elő­vet­te Oba­ma 2008-as kam­pány­jel­sza­vát arról, hogy nin­cse­nek kék vagy vörös álla­mok, csak Egye­sült Álla­mok (a kék a demok­ra­ták, a vörös a repub­li­ká­nu­sok színe).

A vita ezzel véget ért.

A leg­hosszab­ban a koro­na­ví­rus-jár­vány­ról és az egész­ség­ügy­ről volt szó. JOE BIDEN A VITA SORÁN TÖBBSZÖR HIBÁZOTT: AZ OLAJIPAR ELLENI KIJELENTÉSÉVEL SZAVAZÓKAT RIASZTHAT EL, ELFELEJTETTE, HOGY AZ OBAMA-KORMÁNYZAT ELSŐ KÉT ÉVÉBEN DEMOKRATA TÖBBSÉG VOLT A KÉPVISELŐHÁZBAN ÉS A VITA ELEJÉN TETT EGY FURCSA MEGJEGYZÉST HITLERRŐL, AMI SZERINT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JÓBAN VOLT HITLERREL, MIELŐTT HITLER LEROHANTA EURÓPÁT 

(való­szí­nű­leg az ellen­ke­ző­jét akar­ta mon­da­ni, és Hit­ler­hez hason­lí­ta­ni Kim Dzson­gunt). A demok­ra­ták­hoz közel álló NBC sze­rint Biden iro­ni­zál­ni akart, csak nem sike­rült neki. A közös­sé­gi médi­át a kije­len­tés után elárasz­tot­ták a Biden sza­va­in értet­len­ke­dő üze­ne­tek, köz­tük több poli­ti­kai elem­zők­től, újság­írók­tól érkezett.

Donald Trump min­den fon­tos kam­pány­üze­ne­tét el tud­ta mon­da­ni, és Biden­nek most elő­ször kel­lett vála­szol­nia a fiá­val kap­cso­la­tos kor­rup­ci­ós vádakra.

For­rás: Origo