Hírek Amerikai hirek Joe Biden sze­rint Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág tota­li­tá­ri­us rezsim

Joe Biden sze­rint Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág tota­li­tá­ri­us rezsim

Lát­juk, mi min­den tör­tént Belarusz­tól Len­gyel­or­szá­gon át egé­szen Magyar­or­szá­gig, lát­juk a tota­li­tá­ri­us rezsi­mek tér­nye­ré­sét a világ­ban, és ez az elnök fel­ka­rol­ja a világ összes gengsz­te­rét – fogal­ma­zott helyi idő sze­rint szer­da este Joe Biden demok­ra­ta elnök­je­lölt a penn­syl­va­ni­ai Phi­la­delp­hi­á­ban lakos­sá­gi fóru­mon Donald Trump kül­po­li­ti­ká­já­val kap­cso­lat­ban. Az ABC ame­ri­kai tele­ví­zi­ós csa­tor­na által élő­ben köz­ve­tí­tett ese­mény lénye­gé­ben azt az ere­de­ti­leg októ­ber 15-re idő­zí­tett elnök­je­löl­ti vitát hiva­tott helyet­te­sí­te­ni, ame­lyen Donald Trump ame­ri­kai elnök nem volt haj­lan­dó részt ven­ni, miu­tán az elnök­je­löl­ti vitá­kat szer­ve­ző bizott­ság a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt vir­tu­á­li­san akar­ta vol­na meg­tar­ta­ni azt. Biden Magyar­or­szá­got is érin­tő bírá­la­ta­kor első­sor­ban Trump kül­po­li­ti­ká­ját kri­ti­zál­ta, a demok­ra­ta elnök­je­lölt töb­bek között arról is beszélt:

az ame­ri­kai elnök sze­rel­mes leve­le­ket vált Kim Dzsong Un észak-kore­ai veze­tő­vel, a NATO‑t pedig a szét­hul­lás veszé­lye fenye­ge­ti, miu­tán Trump­nak köszön­he­tő­en a tag­ál­la­mok bizal­ma meg­in­gott az észak-atlan­ti szö­vet­ség leg­na­gyobb ere­jé­nek szá­mí­tó Egye­sült Államokban.

Az élő­ben köz­ve­tí­tett lakos­sá­gi fóru­mot már a ren­dez­vény meg­tar­tá­sa előtt is bot­rány kísér­te, ugyan­is az NBC ame­ri­kai hír­te­le­ví­zió egy nap­pal koráb­ban beje­len­tet­te: élő­ben köz­ve­tí­tik a Biden kam­pány­stáb­ja által hetek óta leszer­ve­zett orszá­gos tele­ví­zi­ós sze­rep­lés­sel azo­nos idő­ben lévő mia­mi lakos­sá­gi fóru­mot Donald Trump rész­vé­te­lé­vel. A két tele­ví­zi­ós tár­sa­ság tehát egy­más­tól füg­get­le­nül, de egy idő­ben szer­ve­zett a főmű­sor­idős prog­ra­mot a két poli­ti­kus­sal; bár lap­zár­tán­kig pon­tos sta­tisz­ti­kák nem lát­tak nap­vi­lá­got a nézett­sé­gi ada­tok­ról, a Twit­ter-mikrob­lo­gon több olyan fél­hi­va­ta­los infor­má­ció is ter­jed, misze­rint Trump show-ja hoz­ta a nagyobb nézett­sé­get. Ez alig­ha meg­le­pő, az ame­ri­kai elnök Joe Biden­nél jóval komo­lyabb ellen­fél­lel talál­ta magát szem­ben Savan­nah Guth­rie sze­mé­lyé­ben. Elem­zők sze­rint az NBC ripor­te­re – aki­nek ere­de­ti­leg a lakos­sá­gi fóru­mon meg­je­le­nő sza­va­zó­pol­gá­rok és az elnök között kel­lett vol­na moderálnia –

gya­kor­la­ti­lag közel fél órán át, gyak­ran az elnök sza­vá­ba vág­va úgy támad­ta Trum­pot a szín­pa­don, mint ha maga len­ne az ellen­fe­le a novem­ber 3‑ai elnökválasztáson.

A Twit­tert azon­nal ellep­ték az olyan kom­men­tá­rok, ame­lyek sze­rint az elma­radt elnök­je­löl­ti vita töké­le­te­sen pót­lás­ra került a lep­le­zet­le­nül elfo­gult Savan­nah Guth­rie-nak köszön­he­tő­en, aki Joe Biden­nél sok­kal alkal­ma­sabb­nak bizo­nyult az elnök megszorongatására.

Donald Trump az NBC ame­ri­kai tele­ví­zió által szer­ve­zett beszél­ge­té­sen vála­szol a műsor­ve­ze­tő és a meg­hí­vott ven­dé­gek kér­dé­se­i­re a flo­ri­dai Mia­mi­ban
Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Ezzel ellen­tét­ben Joe Biden phi­la­del­phi­ai sze­rep­lé­se éppen az ellen­ke­ző han­gu­lat irá­nyá­ba moz­dult el: gya­kor­la­ti­lag egy bará­ti kam­pány­ese­ménnyé vált, ahol a demok­ra­ta elnök­je­lölt egy újabb lehe­tő­sé­get kapott arra, hogy kifejt­se véle­mé­nyét Donald Trump álta­la hibás­nak vélt jár­vány­ke­ze­lé­sé­vel, illet­ve elnö­ki tel­je­sít­mé­nyé­vel kap­cso­lat­ban. Az ABC ripor­te­re, Geor­ge Stephanopoulos

egy­ál­ta­lán nem hoz­ta szó­ba azt a Joe Biden szá­má­ra rend­kí­vül kel­le­met­len, a The New York Post által egy nap­pal koráb­ban nyil­vá­nos­ság­ra hozott ukraj­nai kor­rup­ci­ós bot­rányt és szexvideót.

Nem csak Step­ha­no­po­u­los érez­te úgy, hogy jobb a válasz­tó­pol­gá­rok előtt nem fir­tat­ni a Biden csa­lá­dot komp­ro­mit­tá­ló tar­tal­ma­kat. Mint ahogy arról a Magyar Nem­zet is beszá­molt, a Donald Trum­pot elő­sze­re­tet­tel cen­zú­rá­zó vagy épp fel­cím­ké­ző Twit­ter és Face­book betil­tot­ta azok­nak a leve­lek­nek a Biden és fia szá­má­ra ter­he­lő bizo­nyí­té­kul szol­gá­ló e‑mailek köz­zé­té­te­lét. Az elekt­ro­ni­kus leve­lek tanú­sá­ga sze­rint már­pe­dig Hun­ter Biden már azelőtt bemu­tat­ta az apját a Buris­ma nevű ukrán ener­ge­ti­kai óri­ás­cég veze­tő­i­nek, hogy Biden alel­nök­ként nyo­mást gya­ko­rolt vol­na ukrán kor­mány­za­ti tiszt­ség­vi­se­lők­re annak érde­ké­ben, hogy rúg­ják ki a Buris­ma eset­le­ges kor­rup­ci­ós ügye­it vizs­gá­ló főügyészt.

Ami­kor Trump újra­vá­lasz­tá­si kam­pá­nyá­nak hiva­ta­los Twit­ter-fiók­ja erről akart posz­tol­ni a közös­sé­gi háló­za­ton, a Twit­ter egy­sze­rű­en fel­füg­gesz­tet­te a pro­filt. Ezzel kap­cso­lat­ban az ame­ri­kai Poli­ti­co hír­por­tál azt írta: újabb erő­fe­szí­tés a tech­no­ló­gi­ai óri­ás­tól annak érde­ké­ben, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák a The New York Post infor­má­ci­ó­i­nak szé­les körű ter­jesz­té­sét. A repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok ugyan­ak­kor ezút­tal nem nyug­sza­nak bele a közös­sé­gi háló­za­tok elfo­gult cen­zú­rá­zá­sá­ba. Ted Cruz texa­si sze­ná­tor a minap tudatta:

meg­hall­ga­tás­ra beidé­zik a sze­ná­tus­ba Jack Dorsey‑t, a Twit­ter elnök-vezér­igaz­ga­tó­ját, hogy magya­rá­za­tot adjon a Joe Biden­re néz­ve ked­ve­zőt­len infor­má­ci­ók betil­tá­sá­ra. Ted Cruz, texa­si repub­li­ká­nus sze­ná­tor közöl­te: a ter­vek sze­rint jövő pén­tek­re hív­ják be Dorsey‑t.

A texa­si sze­ná­tor Josh Haw­ley repub­li­ká­nus sze­ná­tor­ral kar­ölt­ve nem csu­pán Dorsey‑t, de Mark Zuc­ker­berg Face­book-vezért is szí­ve­sen lát­ja a sze­ná­tus előtt, és tegye­nek tanú­val­lo­mást a kam­pány­fi­nan­szí­ro­zás eset­le­ges meg­sér­té­sé­vel kap­cso­lat­ban. A repub­li­ká­nu­sok vád­jai sze­rint ugyan­is a két tech­no­ló­gi­ai óri­ás a Biden szá­má­ra kel­le­met­len infor­má­ci­ók cen­zú­rá­já­val meg­sér­tet­ték a kam­pány­fi­nan­szí­ro­zá­si tör­vényt, tekint­ve, hogy a tar­tal­mak köz­zé­té­te­lé­nek elle­he­tet­le­ní­té­sé­hez hoz­zá­já­rul­tak a Biden kam­pány sikeréhez.

Trump és Biden a jelen­le­gi ter­vek sze­rint jövő héten Nash­vil­le-ben, Tenn­es­see állam­ban vitá­zik majd szem­től szem­ben a Bel­mont egye­te­men, magyar idő sze­rint pén­tek haj­nal­ban, utol­já­ra a novem­ber 3‑i elnök­vá­lasz­tás előtt.

Hogy választ Ame­ri­ka cím­mel Elin­dult a John McCa­in-díjas Már­ton­ffy Balázs videó­so­ro­za­ta a Vide­án. A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem okta­tó­ja köz­ért­he­tő­en magya­ráz­za el az ame­ri­kai poli­ti­ka aktu­a­li­tá­sa­it, s nyújt értel­me­zé­si kere­tet a kam­pány­haj­rá utol­só napjaihoz.

https://​videa​.hu/​p​l​a​y​e​r​?​v​=​5​K​V​Z​t​Q​i​B​z​J​J​W​s​D42

For­rás: Magyar Nemzet