Hírek Amerikai hirek Joe Biden pénzt foga­dott el poli­ti­kai dön­té­se­kért cserébe?

Joe Biden pénzt foga­dott el poli­ti­kai dön­té­se­kért cserébe?

A kép­vi­se­lő­ház fel­ügye­le­ti és elszá­mol­tat­ha­tó­sá­gi bizott­sá­ga (Over­sight Com­mit­te) sze­rint Joe Biden pén­zért cse­ré­be hozott meg poli­ti­kai dön­té­se­ket, és az FBI-nak bizo­nyí­té­ka is van erről. James Comer a tes­tü­let repub­li­ká­nus elnö­ke beké­ret­te a szö­vet­sé­gi szerv­től az ira­to­kat, mert sze­rin­te az FBI poli­ti­kai ala­pon nem foly­tat­ta le a szük­sé­ges vizsgálatokat.

„Egy infor­má­tor beszá­mo­ló­ja arra hív­ta fel a figyel­met, hogy Joe Biden alel­nö­ki ide­jé­ben egy  kül­föl­di meg­vesz­te­ge­té­si ügy­ben lehe­tett érin­tett. Az ame­ri­kai nép­nek tud­nia kell, hogy Biden elnök eladta‑e az Egye­sült Álla­mo­kat, hogy pénzt keres­sen magá­nak” – írta Twit­ter-bejegy­zé­sé­ben James Comer Ken­tu­cky állam repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­je, a kép­vi­se­lő­ház fel­ügye­le­ti és elszá­mol­tat­ha­tó­sá­gi bizott­sá­gá­nak (Over­sight Com­mit­te) elnöke.

Comer, Charles E. Grass­ley iowai repub­li­ká­nus sze­ná­tor­ral közö­sen írt leve­let Mer­rick Gar­land főügyész­nek és Chri­stop­her Wray-nek a szö­vet­sé­gi nyo­mo­zó iro­da (FBI) veze­tő­jé­nek, amely­ben tájé­koz­tat­ják őket, hogy „rend­kí­vül hite­les” infor­má­ci­ók jutot­tak a bir­to­kuk­ba arról, hogy Joe Biden pénzt fogad­ha­tott el poli­ti­kai dön­té­se­kért cserébe.

Emel­lett a levél­ben értet­len­sé­gük­nek adtak han­got, hogy az FBI és az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um (DOJ) az évek óta bir­to­kuk­ban lévő ada­tok elle­né­re miért nem indí­tot­tak még eljá­rást, vagy miért nem tud­ni sem­mit az esetről.

Come­rék nem rész­le­tez­ték a bizo­nyí­té­ko­kat, azo­kat nem mutat­ták be és azt sem fej­te­get­ték, hogy milyen kül­föl­di ille­tő­ség­re utalnak.

A bizott­ság most a saját kezé­be ven­né az ügy fel­gön­gyö­lí­té­sét, ezért beké­ret­te a szö­vet­sé­gi szer­vek­től az összes FD-1023-as nyom­tat­ványt – amely az állí­tó­la­gos bűn­szö­vet­ke­ze­ti rend­szer műkö­dé­sét és cél­ja­it írja le –, külö­nö­sen azo­kat, ame­lyek­ben meg­je­le­nik a „Biden” kulcsszó.

Az FBI és a DOJ ugyan jelez­te, hogy meg­kap­ta a beidé­zést, de ezen túl­me­nő­en nem kíván­tak nyi­lat­koz­ni. A kért nyom­tat­vá­nyo­kat május 10-ig kell átadniuk.

Úgy tűnik a DOJ-nak és az FBI-nak érté­kes, ellen­őriz­he­tő infor­má­ci­ói van­nak, ame­lye­ket nem hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra. Ezért a kong­resszus fog­ja foly­tat­ni a füg­get­len és objek­tív vizs­gá­la­tot az ügy­ben, az ügy­nök­sé­gek befo­lyá­sá­tól mentesen

– közöl­te Comer és Grassley.

A bizott­ság már jelen­leg is egy szé­les­kö­rű vizs­gá­la­tot  foly­tat a Biden csa­lád üzle­ti ügye­it ellen­őriz­ve. Utá­na­jár­va, hogy a jelen­le­gi elnök (akko­ri alel­nök) fia, Hun­ter Biden az ukrán föld­gáz­ipa­ri vál­la­lat, a Buris­ma igaz­ga­tó­ta­ná­csá­ban milyen sze­re­pet töl­tött be és mind­an­nak volt‑e köze édes­ap­ja poli­ti­kai befolyásához.

Ám a szá­lak és a Biden csa­lád üzle­ti ügyei már Ukraj­nán kívül Romá­ni­á­ba, Mexi­kó­ba, Kazahsz­tán­ba, Orosz­or­szág­ba és Kíná­ba is elér­nek – hív­ta fel a figyel­met a New York Post ame­ri­kai napilap.

A vizs­gá­la­tok a csa­lá­dot jelen­leg átfo­gó­an vizs­gál­ják, ugyan­is pénz­ügyi nyil­ván­tar­tá­si ada­tok sze­rint 2015 és 2017 között üzlet­tár­sa­kon keresz­tül mint­egy négy­mil­lió dol­lár „ván­do­rolt” a Biden csa­lád­hoz egy azóta meg­szűnt kínai ener­ge­ti­kai vál­la­lat­tól. Joe Biden tagad­ta, hogy tudott vol­na a csa­lád­ja üzle­ti ügye­i­ről vagy részt vett vol­na azokban.

A repub­li­ká­nu­sok már rég­óta han­goz­tat­ják, hogy Joe Biden és csa­lád­ja – külö­nö­sen fia, Hun­ter Biden – ügye­it a szö­vet­sé­gi szer­vek és külö­nö­sen az FBI és DOJ poli­ti­kai okok­nál fog­va „védel­me­zi”, amíg viszont Donald Trump koráb­bi repub­li­ká­nus elnö­köt „láza­san üldöz­ték” pél­dá­ul az orosz­or­szá­gi állí­tó­la­gos kap­cso­la­tai és Moszk­va válasz­tá­si beavat­ko­zá­sát vizsgálva.

A demok­ra­ták sze­rint azon­ban a repub­li­ká­nu­sok „fél­re­ma­gya­ráz­zák” a doku­men­tu­mo­kat és csak „pró­bál­ják bemocs­kol­ni az elnö­köt és családját”.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu