Hírek Amerikai hirek Joe Biden kor­má­nya huma­ni­tá­ri­us krí­zist pró­bál eltitkolni

Joe Biden kor­má­nya huma­ni­tá­ri­us krí­zist pró­bál eltitkolni

A Biden-kor­mány intéz­ke­dé­sei a nagy sza­vak, és több lát­vá­nyos akció elle­né­re egy­ál­ta­lán nem külön­böz­nek a Trump-kor­mány hason­ló ren­del­ke­zé­se­i­től, adtuk koráb­ban hírül. Az új, sza­vak­ban mig­rá­ció-pár­ti kor­mány ugyan­úgy vissza­to­lon­col min­den­kit, ahogy előd­je, kivé­ve a fel­ügye­let nél­kül érke­zett gye­re­ke­ket, aki­ket eufé­mi­kus kife­je­zé­sek­kel leírt léte­sít­mé­nyek­ben, a való­ság­ban sátor­tá­bo­rok­ban tar­ta­nak.Már 15 ezer kis­ko­rú beván­dor­lót tar­ta­nak fog­va a beván­dor­lá­si hiva­ta­lok által hasz­nált intéz­mé­nyek­ben, viszont a Biden-kor­mány ható­sá­gai nem enge­dik a mig­ráns­tá­bo­rok köze­lé­be a saj­tó kép­vi­se­lő­it

Ugyan Biden nagy­sza­bá­sú beván­dor­lá­si cso­ma­got hir­de­tett, de annak elle­né­re, hogy kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját a Demok­ra­ta Párt bal­szár­nya befo­lyá­sol­ja, a való­ság­ban kizá­ró­lag a már évek óta az Egye­sült Álla­mok­ban tar­tóz­ko­dó ille­gá­lis beván­dor­lók­nak nyúj­tott ked­vez­mé­nye­ket az adminisztráció.

Biden még elő­de­i­nél is kemé­nyebb határ­zá­rat épít

Min­den pro­pa­gan­da elle­né­re a mexi­kói hatá­ron a Biden-admi­niszt­rá­ció is a foko­zott határ­el­len­őr­zés meg­erő­sí­té­se mel­lett tet­te le a vok­sot. Ez elké­pesz­tő zava­ro­kat ered­mé­nyez, mert miköz­ben a hiva­ta­los média Biden és tanács­adói mig­rá­ció­pár­ti pro­pa­gan­dá­já­tól han­gos, az ennek hatá­sá­ra meg­in­du­ló rekord­lét­szá­mú töme­ge­ket az ame­ri­kai határ­őrök ugyan­olyan szi­gor­ral for­dít­ják vissza, mint a kam­pány­ban a mos­ta­ni kor­mány kép­vi­se­lő­it a hit­le­ri kon­cent­rá­ci­ós tábo­rok­ra emlé­kez­te­tő elő­de­ik.Bár Biden a Trump-fal meg­épí­té­sét leál­lít­tat­ta, a beván­dor­lás ellen­őr­zé­sé­ért fele­lős hiva­ta­lok költ­ség­ve­té­sét meg­nö­vel­te, és a fizi­kai határ­zár helyett a déli határ­sza­kasz „magas fokú digi­ta­li­zá­ci­ó­ját” ter­jesz­tet­te elő.

Ez a való­ság­ban egy „vir­tu­á­lis falat” jelen­te­ne, ahol high-tech esz­kö­zök­kel tud­nák dró­nok, tér­fi­gye­lő kame­rák, hőér­zé­ke­lők bonyo­lult rend­sze­ré­vel kiszűr­ni a beván­dor­lók tit­kos útvonalait. 

A mexi­kói elnök is bírál­ta a napok­ban Joe Biden poli­ti­ká­ját, és azt mond­ta: „Az lett az elvá­rás, hogy Biden elnök kor­má­nya alatt majd jobb ellá­tás­ban része­sül­nek a beván­dor­lók”. And­res Manu­el Lopez Obra­dor hoz­zá­tet­te: „Ez azt ered­mé­nyez­te, hogy a közép ame­ri­kai orszá­gok­ból és a mi orszá­gunk­ból érke­ző beván­dor­lók át akar­nak kel­ni a[z ame­ri­kai] hatá­ron, mivel úgy gon­dol­ják, azt most könnyen megtehetik”.

Hiá­ba a jár­vány: özön­le­nek a migránsok

Sza­va­it a sta­tisz­ti­kák is alá­tá­maszt­ják. Ezek tanú­sá­ga sze­rin­taz elő­ző évek azo­nos idő­sza­ká­hoz hason­lít­va lénye­ge­sen maga­sabb az ille­gá­lis beván­dor­lók száma,

és a trend annak elle­né­re masszí­van növek­vő, hogy a COVID-jár­vány máso­dik éve világ­szer­te jelen­tő­sen csök­ken­ti az ille­gá­lis határ­át­lé­pé­si kísér­le­tek számát.

Biden ellen for­dul­tak saját párttársai

A hír hatá­sá­ra szer­dán a Fox News dob­ta le az első „hír­bom­bát” Joe Biden kor­má­nyá­ra, ami­kor az elnök texa­si párt­tár­sa fel­vé­te­lek sorát hoz­ta nyil­vá­nos­ság­ra. Egy határ­őr, aki a mig­rán­sok „tran­zit­zó­ná­i­ban” dol­go­zik leve­let is írt a Fox News­nak, mely­ben arról szá­mol be, hogy akad olyan zár­ka­rész (koráb­ban gye­rek­ket­rec), melyet ere­de­ti­leg 80 ember fog­va tar­tá­sá­ra talál­tak ki, de jelen­leg 694 kis­ko­rút tar­ta­nak ott mind­össze két fel­nőtt korú őr fel­ügye­le­te mel­lett.„Ez a kapa­ci­tás 867%-a. Az ügy­nö­ke­ink nem tud­ják az ille­gá­lis beván­dor­ló­kat ellát­ni egész­ség­ügyi­leg, biz­ton­sá­gi­lag, de még saját magu­kat sem”

– mond­ta a hírcsatornának.

A kiala­kult hely­zet hatal­mas bot­ránnyá kezd dagad­ni, főleg miu­tán Hen­ry Cuel­lar, tehát az elnök párt­tár­sa for­dult a jobb­ol­da­li médi­á­hoz. Joe Biden sze­mé­lye­sen a kam­pány­ban súlyo­san kri­ti­zál­ta Donald Trump elnö­köt mert „gye­re­ke­ket tart ket­re­cek­ben.” az erős sza­vak pedig bele­ra­gad­tak az embe­rek fülé­be. A repub­li­ká­nus elnök­je­lölt ekkor azzal véde­ke­zett, hogy ezt a gya­kor­la­tot nem Trump kezd­te, sőt az Oba­ma-éra alatt is hason­ló­an járt el a beván­dor­lá­si hivatal.

Ezút­tal szem­mel lát­ha­tó­an bukik meg a bal­ol­da­li ket­tős mérce

Isme­re­tes, hogy hol­ly­woo­di szí­né­szek sora árasz­tot­ta el olyan képek­kel a Twit­tert ebben az idő­szak­ban, mely Trump „gye­rek­ket­re­ce­it” az ausch­wi­tzi halál­tá­bor­hoz hason­lí­tot­ta. Az ízlés­te­len­ség felett a média elsik­lott, egy hason­ló posz­tért azon­ban Gina Cara­not elbo­csá­tot­ták nép­sze­rű sze­re­pé­ből. Kol­lé­gá­ja, Ped­ro Pas­cal egyi­ke volt azok­nak, akik egy, az Oba­ma-kor­mány ide­je alatt készült, több éves kép­pel rio­gat­tak – min­den követ­kez­mény nél­kül. Ale­xand­ria Oca­sia-Cor­tez drá­mai elő­adá­sa úgyan­csak emlé­ke­ze­tes maradt. 

Joe Biden­től ezek után elvár­ták, hogy radi­ká­li­san elté­rő poli­ti­kát fog foly­tat­ni előd­jé­hez képest, ám Biden této­va és hatá­ro­zat­lan dön­té­sei, médi­á­nak tett meg­fe­le­lé­si kény­szer szül­te nyi­lat­ko­za­tai most huma­ni­tá­ri­us kataszt­ró­fá­hoz vezet­tek a mexi­kói hatá­ron. Az egyet­len lát­szat­ren­del­ke­zés az volt, hogy a koráb­bi rácso­kat átlát­szó ple­xi­üve­gek­re cse­rél­ték, de ez az intéz­ke­dés a kia­la­lult hely­zet isme­re­té­ben kife­je­zet­ten dühí­tő és cini­kus sokak szá­má­ra, miu­tán nem­hogy javult vol­na a Trump és Oba­ma-kor­mány gya­kor­la­ta óta, hanem éppen­hogy tra­gi­ku­san megromlott.

For­rás: Man​di​ner​.hu