Hírek Amerikai hirek Joe Biden esély­egyen­lő­sé­gi tör­vé­ny­öt­le­te maga a tel­jes abszurditás

Joe Biden esély­egyen­lő­sé­gi tör­vé­ny­öt­le­te maga a tel­jes abszurditás

Női szer­ve­ze­tek, spor­to­lók, egy­há­zi intéz­mé­nyek til­ta­koz­nak az esély­egyen­lő­sé­gi tör­vény elfo­ga­dá­sa ellen az Egye­sült Álla­mok­ban. Ez ugyan­is amel­lett, hogy garan­tál­ná az LMBT-közös­ség joga­it, soka­kat hát­rá­nyo­san érin­te­ne. Sokak sze­rint a bal­ol­dal­nak (sőt, a szél­ső­bal­nak) hízel­gő, meg­le­he­tő­sen gya­nús körül­mé­nyek között meg­vá­lasz­tott ame­ri­kai elnök esély­egyen­lő­sé­gi tör­vé­ny­öt­le­te maga az elmebaj.

Joe Biden még elnök­je­lölt­ként meg­fo­gad­ta, hogy ha meg­nye­ri a válasz­tást, 100 napon belül alá­ír­ja az esély­egyen­lő­ség­ről szó­ló tör­vényt. A kép­vi­se­lő­ház el is fogad­ta a tör­vény­ja­vas­la­tot, de a sze­ná­tus­ban elakadt a tör­vény, ahol mind a demok­ra­ták, mind a repub­li­ká­nu­sok részé­ről vol­tak ellenzői.

Bár a tör­vény­ja­vas­la­tot még nem fogad­ták el, Biden egy ren­de­le­tet adott ki, amely meg­tilt­ja a sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­gon és nemi iden­ti­tá­son ala­pu­ló megkülönböztetést.

Esze­rint a gyer­me­kek­nek lehe­tő­sé­ge kell hogy legyen arra, hogy nyu­god­tan tanul­ja­nak anél­kül, hogy azon aggód­ná­nak, hogy használhatják‑e a szá­muk­ra meg­fe­le­lő mel­lék­he­lyi­sé­get, öltö­ző­ket vagy részt vehetnek‑e az isko­lai edzé­se­ken. Vagy­is, esze­rint min­den gyer­mek­nek joga van az álta­la válasz­tott nemi iden­ti­tás alap­ján részt ven­ni az isko­lai életben, 

ÍGY A FIÚNAK SZÜLETETT, MAGUKAT LÁNYNAK VALLÓ DIÁKOK PÉLDÁUL HASZNÁLHATJÁK A NŐI MOSDÓT, ÖLTÖZŐT, VAGY EGYÜTT SPORTOLHATNAK A LÁNYOKKAL. 

Tavaly az Egye­sült Álla­mok Leg­fel­sőbb Bíró­sá­ga egy per során úgy hatá­ro­zott, hogy a tör­vény, amely tilt­ja a nemi ala­pon tör­té­nő meg­kü­lön­böz­te­tést, kiter­jed a sze­xu­á­lis ori­en­tá­ci­ó­ra és a nemi iden­ti­tás­ra is. A Biden-admi­niszt­rá­ció ezt a dön­tést is fel­hasz­nál­ta a poli­ti­ká­já­nak igazolására.

Ezek a sza­bá­lyok biz­to­sít­ják az LMBT-közös­ség joga­it, azon­ban gyak­ran hát­rá­nyos hely­zet­be hoz­zák a nőket, emi­att egy­re töb­ben szó­lal­nak fel. Több női spor­to­ló is fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy nem igaz­sá­gos, ha a fiú­nak szü­le­tett, de már lány­ként élő diá­kok együtt ver­se­nyez­het­nek a szü­le­tett lányokkal.

Illuszt­rá­ció FORRÁS: PIXABAY

Meg kell véde­ni a lányok sportját

Beth Stel­zer ama­tőr súly­eme­lő, a Save Women’s Sports szer­ve­zet ala­pí­tó­ja sze­rint az esély­egyen­lő­ség­ről szó­ló tör­vény azzal, hogy egyen­lő­ség­je­let tesz a „nemi iden­ti­tás” és a „bio­ló­gi­ai nem” közé, VALÓJÁBAN ELTÖRLI A NŐKET. Mint mond­ja, ha a fér­fi­nak szü­le­tett, transz­ne­mű nők együtt spor­tol­hat­nak a szü­le­tett nők­kel, akkor egy idő után min­den rekor­dot a női sport­ban fér­fi­ak fog­nak fel­ál­lí­ta­ni. A transz nők erő­fö­lé­nyét a szü­le­tett nők­kel szem­ben több kuta­tás és ver­seny­ered­mény is bizo­nyí­tot­ta már.

Stel­zer sze­rint mára a nők a tár­sa­da­lom elis­mert, erős tagjai, 

DE VAN EGY IDEOLÓGIA, AMELY EL AKARJA TÖRÖLNI ŐKET, ÉS HA BIDEN ALÁÍRJA AZ ÚJ TÖRVÉNYT, AKKOR Ő IS KÖZREMŰKÖDIK EBBEN.

A Save Women’s Sport arra is rámu­tat, hogy 2021-ben már hat állam foga­dott el olyan tör­vényt, amely sza­bá­lyoz­za, hogy női sport­ver­se­nye­ken csak szü­le­tett nők vehes­se­nek részt.

A női spor­tok meg­vé­dé­se mel­lett állt ki Cait­lyn Jen­ner, Kali­for­nia transz­ne­mű, repub­li­ká­nus kor­mány­zó­je­lölt­je is.

Bru­ce Jen­ner egy­ko­ri olim­pi­kon 2015-ben vál­toz­tat­ta meg hiva­ta­lo­san is a nevét Caitlyn­re, magá­ra úgy tekint, mint fér­fi test­be rekedt nőre. Mint mond­ta, tisz­tes­ség­te­len­nek tart­ja, hogy a bio­ló­gi­ai fiúk lányok­kal versenyezzenek.https://www.youtube.com/embed/xJROuV0gbF8

„Ez tisz­tes­ség kér­dé­se. Ezért ellen­zem, hogy a bio­ló­gi­a­i­lag fiúk, akik transz­ne­mű­ek az isko­lá­ban a lányok sport­ver­se­nye­in vegye­nek részt. Ez nem igaz­sá­gos. Az isko­lák­ban meg kell véde­nünk a lányok sport­ját”, fogal­ma­zott Jenner. 

Til­ta­koz­nak az egy­há­zi intéz­mé­nyek is

Bepe­rel­te a Biden-admi­niszt­rá­ci­ót egy keresz­tény főis­ko­la Mis­sou­ri­ban, mert nem akar­ják támo­gat­ni az elő­irány­zott gen­derideo­ló­gi­át. A Col­l­e­ge of the Ozarks prob­lé­má­ja az, hogy a kor­mány elvá­rá­sai sze­rint a diá­ko­kat a kol­lé­gi­u­mok­ban a saját maguk által válasz­tott nemük sze­rint kel­le­ne elszál­lá­sol­ni – így meg kel­le­ne enged­ni a fiúk­nak, hogy a lányok kol­lé­gi­u­má­ban lak­ja­nak és velük zuhanyozzanak.

Az üggyel kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt a főis­ko­la elnö­ke is. Jer­ry C. Davis sze­rint a jelen­le­gi hely­zet nagyon jó pél­dá­ja annak, hogy a val­lás­sza­bad­ság táma­dás alatt van az Egye­sült Álla­mok­ban. Egy­ben azt is kije­len­tet­te, hogy a Mis­sou­ri­ban lévő főis­ko­la nem fog­ja ölbe tett kéz­zel néz­ni az eseményeket.

Az isko­la azzal érvelt, hogy a sza­bá­lyo­zás sér­ti intéz­mé­nyük morá­lis és val­lá­si meg­győ­ző­dé­sét, a szö­vet­sé­gi bíró­ság azon­ban eluta­sí­tot­ta az isko­la keresetét. 

A Biden-admi­niszt­rá­ció ezzel foly­tat­ja a hívő embe­rek és a nők jogfosztását”, 

szö­gez­te le Julie Blake az isko­lát kép­vi­se­lő ügyvéd.

Amennyi­ben az isko­la eset­le­ge­sen eluta­sí­ta­ná egy transz­ne­mű diák elhe­lye­zé­sét az álta­la válasz­tott kol­lé­gi­um­ban, több száz­ezer dol­lá­ros bír­ság­ra is számíthat.

Aggo­dal­mu­kat fejez­ték ki az egy­há­zi fenn­tar­tá­sú kór­há­zak is, miu­tán az Egye­sült Álla­mok Egész­ség­ügyi Minisz­té­ri­u­ma beje­len­tet­te, hogy az egész­ség­ügy­ben is érvé­nye­sek a diszk­ri­mi­ná­ció­el­le­nes és esély­egyen­lő­sé­gi szabályok.

Bri­an Burch a Cathol­iVo­te nevű keresz­tény szer­ve­zet­től arról beszélt, hogy a minisz­té­ri­um beje­len­té­sé­nek az is a cél­ja, hogy nor­ma­li­zál­ják a puber­tás­blok­ko­ló gyógy­sze­rek és a nem­vál­toz­ta­tás érde­ké­ben vég­zett beavat­ko­zá­so­kat, ami­vel nyo­mást helyez­nek azok­ra az egy­há­zi fenn­tar­tá­sú kór­há­zak­ra és keresz­tény orvo­sok­ra, akik ezt erköl­csi okok­ból ellenzik.

For­rás: Ori​go​.hu