Hírek Vélemények/Publicisztikák Joe Biden első száz nap­ja! Rákay Philip

Joe Biden első száz nap­ja! Rákay Philip

AZ EMBER, AKI OTT SE VOLT. JOE BIDEN ELSŐ SZÁZ NAPJA

Az AMERIKAI ÁLOM – csu­pa nagy­be­tű­vel – még­is­csak léte­zik. Ezt a tételt bizo­nyít­ja az is, hogy egy egy­kor jobb napo­kat látott, mára – szem­mel lát­ha­tó­an – komoly intel­lek­tu­á­lis kihí­vá­sok­kal küsz­kö­dő, demens ember álma is való­ra vál­ha­tott: ame­ri­kai elnök lett belőle.Joe Biden több mint száz nap­ja az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok elnö­ke, aki eskü­té­te­le után szin­te tel­je­sen eltűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Meg­vá­lasz­tá­sa óta össze­sen egy! saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, ami pél­da nél­kü­li az USA elnö­ke­i­nek történetében. 

Cse­ré­be ezen az egy, nyil­vá­nos meg­szó­la­lá­sán össze­vissza beszélt. Ami­kor épp nem a mon­dat felét felej­tet­te el – amin aztán zavar­tan, fej­va­kar­gat­va kaca­rá­szott -, akkor olyan mar­ha­sá­go­kat beszélt, hogy ő már 120 éve a sze­ná­tus tag­ja. Rop­pant kínos volt végig­néz­ni, ahogy folya­ma­to­san, hebeg­ve-habog­va kere­si a tekin­te­te­ket, mint aki azt vár­ja, vég­re súg­jon már neki vala­ki. Nem cso­da hát, hogy az ember­nek az az érzé­se támad: tuda­to­san rej­te­ge­tik az új elnö­köt a köz­vé­le­mény elől. Jó kér­dés, hogyan enged­he­ti meg magá­nak mind­ezt a világ egyik veze­tő hat­la­má­nak veze­tő­je, ráadá­sul egy világ­jár­vány idején… 

Az inter­net per­sze nem felejt, s ez még akkor is így van, ha a közös­sé­gi média­cen­zo­rok igye­kez­nek elrej­te­ni Biden arany­kö­pé­se­it. Pél­dá­ul az ilye­ne­ket: “A sze­gény gye­re­kek is van­nak olyan jók, mint a fehér gyerekek.”“Én min­den rasszt sze­re­tek, még a rossza­kat is.” Játsszunk el egy pil­la­nat­ra a gon­do­lat­tal, vajon mi tör­tént vol­na, ha Trump mon­dott vol­na hasonlókat. 

Jól emlék­szünk: Trum­pot a média mik­rosz­kóp­pal figyel­te, hol lehet bele­köt­ni, mikor mond majd vala­mi olyat, ami­ből azon­nal ügyet lehet csi­nál­ni, amit a bal­li­be­rá­lis fake news biro­da­lom hír­ként harsoghatott.Bidennek per­sze min­dent meg kell bocsáj­ta­ni, hiszen Demok­ra­ta. Aki – a glo­ba­lis­ta háló­zat segít­sé­gé­vel – olyan kabi­ne­tet – kvá­zi a nyílt tár­sa­da­lom pro­to­tí­pu­sá­nak beil­lő kira­kat­kor­mányt – ala­kí­tott, ami­be nem pusz­tán képes­ség és tehet­ség alap­ján kerül­tek embe­rek, hanem kvó­ták­nak meg­fe­lel­ve, bőr­szín, nem és sze­xu­á­lis ori­en­tá­ció alap­ján. Innen­től kezd­ve Biden bár­mit meg­te­het, a libe­rá­lis tudat­ipar pedig lel­ke­sen asszisz­tál neki, még a leg­vál­lal­ha­tat­la­nabb hely­ze­te­ket is tisz­tá­ra mosva.

A libe­rá­lis, mainst­ream média pél­dá­ul nem rek­lá­moz­za azt sem, hogy Biden – balo­la­da­li poli­ti­kus­hoz mél­tó módon – azon­nal egy arcát­lan átve­rés­sel kezd­te a kor­mány­zá­sát. Nem titok, hogy a Demok­ra­ták erő­sen épí­te­nek a neo­mar­xis­ta esz­mék­kel vas­ta­gon átita­tott egye­te­mi rend­szer által mani­pu­lált fia­ta­lok­ra, akik a kuta­tá­sok sze­rint nagy több­ség­ben Biden­re sza­vaz­tak, amit rész­ben annak köszön­he­tett, hogy kam­pá­nyá­ban radi­ká­lis tan­díj­csök­ken­tést, sőt egye­ne­sen a diák­hi­tel eltör­lé­sét ígér­te a diá­kok­nak. Ám nem sok­kal elnö­ki kine­ve­zé­se után inkább vissza­ko­zott, és kitán­colt ígé­re­té­ből, fakép­nél hagy­va az elké­pesz­tő mére­tű diák­hi­tel­től szen­ve­dő sza­va­zó­it. De ez csu­pán egy pél­da a sok közül, amely azt bizo­nyít­ja, hogy Biden és csa­pa­tá­nak ígér­ge­té­se és a való­ság köszö­nő­vi­szony­ban sincs egymással.

Nekünk, magya­rok­nak mind­ez per­sze nem újdon­ság, volt alkal­munk hoz­zá­szok­ni, mit is jelent az, ami­kor bal­ol­da­li poli­ti­ku­sok a kam­pány­ban össze­vissza ígér­get­nek irra­ci­o­ná­lis dol­go­kat, majd kor­má­nyon épp az ellen­ke­ző­jét teszik annak, amit ígértek.Biden elké­pesz­tő baki­jai, elszó­lá­sai, bot­la­do­zá­sai lát­tán akár vál­lat is rán­dít­hat­nánk, mond­ván: az USA magán­ügye, hogy egy ilyen ember hata­lom­ra kerül­he­tett. De tekin­tet­tel az Álla­mok világ­ha­tal­mi sze­re­pé­re és törek­vé­se­i­re, s arra a fel­sőbb­ren­dű­sé­gi atti­tűd­re, amely­nek égi­sze alatt az USA jóide­je a világ csend­őré­nek és a demok­rá­cia fő expor­tő­ré­nek kép­ze­li magát, a hely­zet koránt sem vidám.

Elem­zők egy része már­is a hideg­há­bo­rú vissza­té­ré­sét vizi­o­nál­ja, lát­va az ame­ri­kai-orosz kap­cso­la­tok zuha­nó­re­pü­lé­sét, amit szin­tén a Biden-kabi­net elmúlt 100 napos “ered­mé­nyei” közé sorol­ha­tunk, rög­tön a gen­der­s­em­le­ges wc‑k nyo­masz­tó­an fon­tos ügye mel­lé. S ha Biden Putyin­nak olyan minő­sít­he­tet­len stí­lus­ban kez­dett üzen­get­ni, ahogy az elmúlt hóna­pok­ban tet­te, csu­pán idő kér­dé­se, mikor követ­ke­zik a sor­ban Magyar­or­szág, hogy ben­nün­ket is kemé­nyen kiok­tas­son demok­rá­ci­á­ból. Nem kér­dés, hogy köze­led­ve 2022-höz, ez az újbalos, neo­mar­xis­ta Biden-csa­pat és a mögöt­te álló, glo­ba­lis­ta háló­zat min­den ere­jét lat­ba veti majd, hogy beavat­koz­zon a magyar­or­szá­gi válasz­tá­sok­ba. Nem sza­bad lebe­csül­nünk az ere­jü­ket! Mert Biden csu­pán egy báb, egy demens bácsi­ka, a mögöt­te álló erők viszont életveszélyesek…

For­rás: face­book / Rákay Phi­lip, fotó facebook