Hírek Amerikai hirek Joe Biden drá­mai kudar­ca, Afga­nisz­tán­ból kivo­nult Ame­ri­ka, jön a tel­jes káosz

Joe Biden drá­mai kudar­ca, Afga­nisz­tán­ból kivo­nult Ame­ri­ka, jön a tel­jes káosz

Két évti­zed eltel­té­vel az ame­ri­ka­i­ak kivo­nul­tak Afga­nisz­tán­ból, fel­szá­mol­ták a kabu­li nagy­kö­vet­sé­gü­ket is. Per­cek­kel azt köve­tő­en, hogy az ame­ri­kai kato­nák elhagy­ták a kabu­li repü­lő­te­ret, meg­je­len­tek ott a tál­ibok elit­egy­sé­gei, a szó­vi­vő­jük pedig a hely­szí­nen beje­len­tet­te a Joe Biden vezet­te Egye­sült Álla­mok vere­sé­gét, egy­út­tal pedig a saját győ­zel­mü­ket. Az isz­lam­is­ták jelen­tős mér­té­kű fegy­ver és egyéb hadá­sza­ti esz­köz bir­to­ká­ba jutot­tak, de ezek egy részét nem fog­ják tud­ni majd hasz­nál­ni, mivel az ame­ri­ka­i­ak szét­sze­rel­ték azo­kat. Az utób­bi hetek­ben kon­szen­zus ala­kult ki abban a tekin­te­té­ben, hogy az afga­nisz­tá­ni kud­rac első szá­mú ame­ri­kai fele­lő­se Joe Biden, aki nem volt képes meg­fe­le­lő­en leve­zé­nyel­ni a kivo­nu­lást. Emi­att Biden beik­ta­tá­sa óta most elő­ször több­ség­be kerül­tek azok, akik elé­ge­det­le­nek az elnök tel­je­sít­mé­nyé­vel (ehhez a válasz­tás után alig fél év is elég volt). Az afgán káosz miatt újabb mig­rá­ci­ós hul­lám fenye­ge­ti Euró­pát, külön­bö­ző becs­lé­sek alap­ján akár 5 mil­li­ó­an is útra kelhetnek.

2021. augusz­tus 31-én véget ért a Geor­ge Bush akko­ri repub­li­ká­nus elnök által 2001. októ­ber 7‑én meg­in­dí­tott ame­ri­kai had­mű­ve­let-soro­zat, a Tar­tós Sza­bad­ság nevet vise­lő afga­nisz­tá­ni háború.

Ahogy az köz­tu­dott, az Egye­sült Álla­mok és NATO szö­vet­sé­ge­sei a 2001. szep­tem­ber 11‑i New York‑i és washing­to­ni ter­ror­tá­ma­dá­so­kat köve­tő­en avat­koz­tak be Afga­nisz­tán­ban, ame­lyet akkor az isz­lam­is­ta tál­ibok irá­nyí­tot­tak, akik mene­dé­ket nyúj­tot­tak az al-Kai­da ter­ror­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek, a sza­ú­di szü­le­té­sű Osza­ma bin Ladennek, akit végül 2011-ben – pakisz­tá­ni terü­le­ten – sike­rült likvidálni.

Az afgán és az isz­lám világ saj­tó­já­ban meg­je­len­tek olyan elem­zé­sek, ame­lyek a szov­je­tek 1989-ben tör­tént kivo­nu­lá­sá­val állít­ják pár­hu­zam­ba az ame­ri­ka­i­ak kivonulását.

A mér­leg abban a tekin­tet­ben a szov­je­tek javá­ra bil­len, hogy miu­tán azok elhagy­ták a közép-ázsi­ai országot.

A MOSZKVA-BARÁT MUHAMMAD NADZSIBULLAH PÁRTFŐTITKÁR VEZETTE AFGÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG MÉG 3 ÉVIG FENNÁLLT, CSAK 1992-BEN OMLOTT ÖSSZE, MIVEL A RÉGI SZOVJET HELYÉBE LÉPŐ ÚJ OROSZ VEZETÉS BESZÜNTETTE A KABULI SZÖVETSÉGESE ANYAGI TÁMOGATÁSÁT.

Össze­ha­son­lí­tás­kép­pen: az utol­só ame­ri­kai kato­na csak augusz­tus 30-án hagy­ta el Kabult, de a tál­ibok már augusz­tus 15-én, harc nél­kül elfog­lal­ták Afga­nisz­tán fővá­ro­sát, Asraf Gáni afgán elnök és több minisz­te­re pedig még aznap elhagy­ták az országot.

A kül­föld­re sugár­zó, TRT World török álla­mi csa­tor­na azt, hogy hét­főn Chris Dona­hue dan­dár­tá­bor­nok sze­mé­lyé­ben az utol­só ame­ri­kai kato­na is elhagy­ta Kabult, ahhoz haso­nít­ja, ami­kor 1989. feb­ru­ár 15-én Boris Gro­mov altá­bor­nagy – utol­só szov­jet kato­na­ként – távo­zott Afganisztánból.

A pár­hu­zam lényege:A MUSZLIM ORSZÁGOK ÖRÜLNEK AZ AMERIKAIAK TÁVOZÁSÁNAK, AHOGY EZELŐTT 32 ÉVVEL ÖRÜLTEK A SZOVJETEK KIVONULÁSÁNAK IS.

Miu­tán az ame­ri­ka­i­ak elmen­tek, a tál­ibok Bad­ri 313 nevű elit­egy­sé­ge elfog­lal­ta a kabu­li repü­lő­te­ret. A hely­szí­nen a tál­ibok egyik szó­vi­vő­je, Zabi­hul­lah Mudzsá­hidBEJELENTETTE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VERESÉGÉT, EGYÚTTAL PEDIG A SAJÁT GYŐZELMÜKET.

Az isz­lam­is­ták az ame­ri­ka­i­ak távo­zá­sát dísz­lö­vé­sek leadá­sá­val és tűzi­já­té­kok­kal ünne­pel­ték.

Az ame­ri­kai eva­ku­á­ció részletei

Az MTI beszá­mo­ló­ja sze­rint Frank McKen­zie ame­ri­kai tábor­nok, a Közép- és Dél-Ázsi­á­ért is fele­lős Közép­ső Parancs­nok­ság veze­tő­je a kivo­nu­lás­sal kap­cso­la­to­san a követ­ke­ző rész­le­te­ket osz­tot­ta meg:Az utol­só C‑17-es kato­nai szál­lí­tó repü­lő­gép augusz­tus 30-án, washing­to­ni idő sze­rint dél­után fél négy­kor szállt fel a Hamid Kar­zai nem­zet­kö­zi repü­lő­tér­ről, és a sze­mély­zet utol­só tag­ja­it szál­lí­tó repü­lő­gép most hagy­ja el az afgán légteret.

A tábor­nok kiemel­te: a kato­nák eva­ku­á­lá­sa befe­je­ző­dött, de tovább­ra is segí­te­nek elhagy­ni Afga­nisz­tánt azok­nak az ame­ri­kai állam­pol­gá­rok­nak, akik távoz­ni akar­nak, illet­ve afgá­nok­nak, akik erre jogosultak.

McKen­zie azt mondta:A kivo­nu­lás egy­szer­re jelen­ti az eva­ku­á­lás kato­nai részé­nek, de annak a közel 20 éves misszi­ó­nak is a végét, amely Afga­nisz­tán­ban rövid­del 2001. szep­tem­ber 11‑e után elkez­dő­dött. Nagy árat fizet­tünk érte. A vesz­te­ség 2461 ame­ri­kai kato­nai és civil áldo­zat, vala­mint több mint 20 ezer sérült.

A NATO hon­lap­ja sze­rint 2021. feb­ru­á­ri ada­tok alap­ján közel 10 ezer szö­vet­sé­ges kato­na esett el Afga­nisz­tán­ban, köz­tük 8 magyar.

A NATO-szö­vet­sé­ge­sek vesz­te­sé­gei
FORRÁS: NATO​.INT

Az afgán áldo­za­tok tekin­te­té­ben elté­rő becs­lé­sek van­nak, a civil lakos­sá­got is bele­szá­mít­va a halot­ta­ik szá­ma 240 ezer körül lehet.

Az ame­ri­kai had­erő augusz­tus 14-én kezd­te meg az eva­ku­á­lást, és az azóta eltelt 18 nap alatt 79 EZER CIVILT MENTETTEK KI AZ ORSZÁGBÓL A KABULI REPÜLŐTÉREN KERESZTÜL. Közü­lük hat­ezer ame­ri­kai állam­pol­gár volt, 73 ezer pedig afgán civil és más orszá­gok állampolgára.

„Az ame­ri­kai és a NATO-koa­lí­ci­ós repü­lő­gé­pek együtt több mint 123 ezer pol­gá­ri sze­mélyt eva­ku­ál­tak, és mind­ezt a repü­lő­te­ret biz­to­sí­tó és működ­te­tő ame­ri­kai kato­nai szol­gá­la­tok tet­ték lehe­tő­vé” 
– hang­sú­lyoz­ta Mckenzie. 

A TÁBORNOK BESZÁMOLT ARRÓL, HOGY A KABULBÓL INDULÓ UTOLSÓ ÖT EVAKUÁCIÓS JÁRATOT A MÉG AFGANISZTÁNBAN TARTÓZKODÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁROK KÖZÜL EGY SEM ÉRTE EL, MERT NEM JUTOTT EL A REPÜLŐTÉRRE, SŐT, AZ UTOLSÓ JÁRATOK INDULÁSAKOR MÁR EGYÁLTALÁN NEM VOLT KIT ELVINNI ONNAN.

Hány eva­ku­á­lás­ra jogo­sult ember marad­ha­tott Afganisztánban?

Az nem vilá­gos, hogy még hány Ame­ri­ka álta­li eva­ku­á­lás­ra jogo­sult maradt Afganisztánban.

Antony Blin­ken ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter azt mond­ta: 100 – 200 OLYAN AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ CIVIL MARADHATOTT AFGANISZTÁNBAN, AKI NEM TUDTA ELHAGYNI AZ ORSZÁGOT, NEM TUDOTT ELJUTNI A KABULI REPÜLŐTÉRRE AZ UTOLSÓ EVAKUÁCIÓS NAPON, HÉTFŐN SEM. Blin­ken hozzátette:

Min­dent meg­tesz­nek az ő kiho­za­ta­luk érdekében. 

Blin­ken még arról beszélt, hogy ame­ri­kai had­erő Afga­nisz­tán­ból való kivo­nu­lá­sá­val együtt az Egye­sült Álla­mok fel­szá­mol­ta kabu­li nagy­kö­vet­sé­gét, és afga­nisz­tá­ni dip­lo­má­ci­ai tevé­ke­ny­égét mos­tan­tól a kata­ri fővá­ros­ból, Dohá­ból vég­zi. Katar­ban talál­ha­tó az Egye­sült Álla­mok leg­je­len­tő­sebb kül­föl­di kato­nai bázi­sa, a gaz­dag arab ország­nak a jövő­ben fon­tos sze­re­pe lehet a tér­ség prob­lé­má­i­nak kezelésében.

A hiva­ta­los tájé­koz­ta­tók­ból nem derült, hogy hogy hány olyan afgán állam­pol­gár marad­ha­tott az ország­ban, akik koráb­ban segí­tet­ték az ame­ri­ka­i­a­kat, eset­le­ge­sen más NATO-szö­vet­sé­ge­se­ket, de ennek elle­né­re őket még­sem tud­ták kime­ne­kí­te­ni. Becs­lé­sek sze­rint a szá­muk néhány ezer­re tehető.

VAGYIS SEMMILYEN GARANCIÁT NEM TUDOTT VÁLLALNI BIDEN KORMÁNYA ARRA, HOGY LEGALÁBB SAJÁT ÁLLAMPOLGÁRAIKAT KIMENTIK.

Mi tör­tént az ame­ri­ka­i­ak által hát­ra­ha­gyott fegy­ve­rek­kel, egyéb kato­nai felszerelésekkel?

Ken­neth McKen­zie tábor­nok arról is beszélt a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, hogy

AZ AFGANISZTÁNBÓL KIVONULÓ AMERIKAI HADERŐ KÖZVETLENÜL KIVONULÁSA ELŐTT HASZNÁLHATATLANNÁ TETTE SZÁMOS OTT HAGYOTT KATONAI ESZKÖZÉT: 73 REPÜLŐGÉPET, 70 PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰVET, 27 TEREPJÁRÓ GÉPKOCSIT, VALAMINT A KABULI REPÜLŐTERET AZ UTOLSÓ PILLANATIG VÉDŐ C‑RAM RAKÉTAELHÁRÍTÓ RENDSZERT.

Ezek­nek az esz­kö­zök­nek a szét­sze­dé­se, lesze­re­lé­se bonyo­lult és hosszú ide­ig tart, sok­kal egy­sze­rűbb volt tönk­re ten­ni őket – mondta.

A Közép- és Dél-Ázsi­á­ért is fele­lős Közép­ső Parancs­nok­ság veze­tő­je tehát ebben a tekin­tet­ben nyug­tat­ni kíván­ta a kedé­lye­ket. Mind­ez annak tud­ha­tó be, hogy az utób­bi két-három nap­ban ismét olyan fel­vé­te­lek kezd­tek el ter­jed­ni a közös­sé­gi médi­á­ban, ame­lyek alapján

A TÁLIBOK JELENTŐS MENNYISÉGŰ – AZ AMERIKAIAK ÁLTAL HÁTRAHAGYOTT – FEGYVERT ÉS EGYÉB HARCÁSZATI ESZKÖZÖKET ZSÁKMÁNYOLTAK.

A közös­sé­gi médi­á­ban ter­je­dő, vita­tott hite­les­sé­gű fel­vé­te­lek alap­ján a tál­ibok már­is beüze­mel­tek egy UH-60 Black Hawk típu­sú ame­ri­kai har­ci heli­kop­tert, amely aztán repült Kan­da­hár váro­sa fölött.

Az viszont nem egy­ér­tel­mű, hogy az ame­ri­kai heli­kop­tert mikor zsák­má­nyol­ták a tál­ibok, az is elké­pel­he­tő, hogy már hóna­pok­kal vagy évek­kel koráb­ban. Az elmúlt bő fél évti­zed­ben több­ször jelen­tek meg olyan hírek, hogy a tál­ibok ame­ri­kai fegy­ve­re­ket, har­cá­sza­ti esz­kö­zö­ket zsákmányoltak.

AZÓTA, HOGY JOE BIDEN ÁPRILISBAN BEJELENTETTE AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSÁT, JELENTŐS MÉRTÉKBEN MEGUGROTT AZ ILYEN JELLEGŰ SAJTÓBESZÁMOLÓK MENNYISÉGE, ÁLTALÁBAN A TÁLIBOK ZSÁKMÁNYSZERZÉSÉT AZ AFGÁN HATÓSÁGOK IS MEGERŐSÍTETTÉK.

Mivel az afgán „nem­ze­ti” had­se­reg tag­jai a leg­több helyen harc nél­kül meg­ad­ták magu­kat, vagy éppen átáll­tak a tál­ibok olda­lá­ra, így az ame­ri­ka­i­ak által nekik szál­lí­tott fegy­ve­rek is az isz­lam­is­ták kezé­be kerültek.

Olyan fel­vé­te­lek is nap­vi­lá­got lát­tak, hogy per­cek­kel az ame­ri­kai kato­nák távo­zá­sa után a tál­ibok ame­ri­kai hadi­fel­sze­re­lés­ben fog­lal­ták el a kabu­li repü­lő­te­ret, de ott csak olyan fegy­ve­re­ket, illet­ve heli­kop­te­re­ket talál­tak, ame­lye­ket elő­ző­leg hasz­nál­ha­tat­lan­ná vol­tak téve.

Az ame­ri­kai saj­tó­or­gá­nu­mok sze­rint a tál­ibok nem ren­del­kez­het­nek olyan szak­ér­te­lem­mel, hogy ismét hasz­nál­ha­tó­vá tehes­sék ezen hadifelszereléseket.

UGYANAKKOR A KORÁBBAN MŰKÖDŐKÉPESEN ZSÁKMÁNYOLTAKAT TUDJÁK HASZNÁLNI.

Jelen­tő­sen csök­kent Joe Biden nép­sze­rű­sé­ge az afga­nisz­tá­ni kudarc miatt

Az afga­nisz­tá­ni fias­kó­val össze­füg­gés­ben az utób­bi napok­ban elég­gé lecsök­kent Biden nép­sze­rű­sé­ge, a fel­mé­ré­sek alapján

A BEIKTATÁSA ÓTA MOST ELŐSZÖR TÖBBSÉGBE KERÜLTEK AZOK, AKIK ELÉGEDETLENEK AZ ELNÖK TELJESÍTMÉNYÉVEL.

külön­bö­ző köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok sze­rint 47,5 SZÁZALÉK ÉS 55 SZÁZALÉK KÖZÖTT VAN AZOK ARÁNYA, AKIK ELÉGEDETLENEK BIDENNEL.

Az afgán káosz miatt újabb mig­rá­ci­ós hul­lám fenye­ge­ti Euró­pát, becs­lé­sek alap­ján akár 5 mil­li­ó­an is útra kelhetnek.

For­rás: Ori​go​.hu