Hírek Amerikai hirek Joe Biden beik­ta­tá­sát köve­tő­en már tün­tet is elle­ne az Antifa

Joe Biden beik­ta­tá­sát köve­tő­en már tün­tet is elle­ne az Antifa

A seattle‑i rend­őr­ség közöl­te, hogy a tün­te­tők egy helyi bíró­ság­nál több abla­kot be is tör­tek – írta meg a Fox News.

Miu­tán teg­nap beik­tat­ták Joe Bident, tün­te­tők kezd­tek gyü­le­kez­ni Seatt­le bel­vá­ro­sá­ban. Leg­alább két embert le is tar­tóz­tat­tak. Az egyi­ket vagyo­ni kár oko­zá­sá­ért, a mási­kat pedig egy táma­dá­sért – állít­ja a seattle‑i rend­őr­ség. Később beje­len­tet­ték, hogy egy fér­fit „betö­rés és anya­gi károk oko­zá­sa miatt” tar­tóz­tat­tak le, miu­tán a város­ban a Star­bucks­nál meg­ron­gált egy kirakatot.

A seattle‑i rend­őr­ség a Twit­te­ren szá­molt be a károk­ról, és közöl­te, hogy töb­bek között az Ama­zon Go áru­ház­nak tűnő helyet, vala­mint az egyik helyi bíró­ság abla­kát is betör­ték. Több ablak is betört a Wil­li­am Ken­zo Naka­mu­ra bíró­sá­gon – közöl­te a rendőrség.

A tün­te­té­sek helyi idő sze­rint dél­után fél négy körül kez­dőd­tek, ami­kor egy marok­nyi ember össze­gyűlt egy park­ban, majd elin­dult Seatt­le bel­vá­ro­sá­nak utcái felé.

Jelen­té­sek sze­rint a cso­port egy „Abo­lish ICE” (ICE: ame­ri­kai beván­dor­lá­si és vám­ügyi vég­re­haj­tás) fel­ira­tú táb­lát tar­tott a magas­ba, míg egy másik zász­ló azt sugall­ta, hogy til­ta­ko­zá­su­kat feje­zik ki Biden és a bűn­ül­dö­ző szer­vek ellen.

A tün­te­tők egy része tár­gya­kat dobált az út köze­pé­re, hogy az autós for­gal­mat meg­ál­lít­sák, továb­bá meg­tá­mad­ták azo­kat a sze­mé­lye­ket, akik nem vet­tek részt a demonst­rá­ci­ó­ban – tudat­ta a seattle‑i Komo TV.

A hely­szí­nen több jár­mű is meg­ron­gá­ló­dott, mire a ható­sá­gok uta­sí­tást adtak a cso­port fel­osz­la­tá­sá­ra. Egy pon­ton a tün­te­tők egy keresz­te­ző­dés köze­pén láng­ra lob­ban­tot­tak egy ame­ri­kai zász­lót, ame­lyet a seattle‑i King TV infor­má­ci­ói sze­rint „gyor­san eloltottak”.

For­rás: 888​.hu