Hírek Vélemények/Publicisztikák „Joe Biden áll az eddi­gi leg­ki­fi­no­mul­tabb, leg­bru­tá­li­sabb keresz­tény­el­le­nes had­já­rat élén”

„Joe Biden áll az eddi­gi leg­ki­fi­no­mul­tabb, leg­bru­tá­li­sabb keresz­tény­el­le­nes had­já­rat élén”

„Nem tudok támo­gat­ni egy abor­tusz­pár­ti poli­ti­kust pusz­tán azért, mert szo­ci­á­lis bér­la­ká­so­kat épít; a rela­tív jó miatt nem kell bele­tö­rőd­nöm a rossz­ba” – fogal­ma­zott Ger­hard Mül­ler bíbo­ros egy interjúban. 

A Hit­ta­ni Kong­re­gá­ció koráb­bi pre­fek­tu­sá­val a kath​.net, oszt­rák kato­li­kus por­tál készí­tett inter­jút, amely­ben az ame­ri­kai válasz­tá­sok mel­lett szó­ba került Biden kato­li­ciz­mu­sa, vala­mint a jelen­le­gi len­gyel­or­szá­gi hely­zet is.

Az ame­ri­kai válasz­tá­sok kap­csán a bíbo­ros atya kieme­li, hogy aki poli­ti­kai pre­fe­ren­ci­ák alap­ján rela­ti­vi­zál­ja a kato­li­kus taní­tást, és az élet szent­sé­gé­nek kér­dés­kö­rét, az való­já­ban szem­be­he­lyez­ke­dik a kato­li­kus gondolattal.

„Poli­ti­kai, médi­a­be­li és gaz­da­sá­gi hatal­má­val jelen­leg az USA az, amely a nyu­ga­ti kul­tú­ra ellen immár 100 éve zaj­ló keresz­tény­el­le­nes had­já­rat mos­ta­ni – min­den koráb­bi­nál kifi­no­mul­tabb és bru­tá­li­sabb – meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­nak az élé­re áll.”

Bár az Ame­ri­kai Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia erő­tel­je­sen elíté­lő nyi­lat­ko­za­tot adott ki Biden abor­tusz­po­li­ti­ká­ja kap­csán, még­is van­nak ame­ri­kai püs­pö­kök, akik támo­gat­ják az új elnö­köt. Mül­ler ezzel össze­füg­gés­ben kiemel­te: a kato­li­kus püs­pö­kök­nek épp abban kell külön­böz­ni­ük a poli­ti­ku­sok­tól és az ideo­ló­gu­sok­tól, hogy ők min­den­kor Isten sza­vá­nak  enge­del­mes­ked­nek… Hamis apos­tol len­ne az, aki Isten sza­vát rela­ti­vi­zál­ná annak érde­ké­ben, hogy meg­fe­lel­hes­sen a párt­pre­fe­ren­ci­á­i­nak. Ugyan­ak­kor még­is sok olyan kle­ri­kust talá­lunk – még egé­szen magas vati­ká­ni pozí­ci­ó­ban is –, aki vak Trump-elle­nes­sé­gé­ben kép­te­len­nek tűnik ész­lel­ni azt a súlyo­san keresz­tény­el­le­nes irány­vo­na­lat, amely épp jelen­leg bon­ta­ko­zik ki az Egye­sült Államokban.

Több ame­ri­kai püs­pök is arról beszél, hogy meg kell tagad­ni Biden­től a szent­ál­do­zás­hoz járu­lás lehe­tő­sé­gét, hiszen az abor­tusz­ról val­lott néze­tei miatt való­já­ban nin­csen közös­ség­ben az egy­ház­zal (vagy­is önma­gá­tól beál­ló kikö­zö­sí­tés sújt­ja). Más püs­pö­kök azon­ban kiáll­nak Biden szent­ál­do­zás­hoz való joga mel­lett. Mül­ler bíbo­ros ez utób­bi­ra rea­gál­va elmond­ja, hogy

„Még a kato­li­ku­sok közé is beszi­vár­gott az az abszurd véle­mény, hogy a hit egy magánügy,

vala­mely hely­te­len dolog viszont a köz­ügyek­ben meg­en­ged­he­tő, elfo­gad­ha­tó, támo­gat­ha­tó. A tör­vény­ho­zás­ban, vagy a vala­mely kor­mány­zat működ­te­té­sé­ben részt vevő keresz­té­nyek a gya­kor­lat­ban nem min­dig tud­ják a ter­mé­sze­tes erköl­csi tör­vényt min­den téren érvény­re jut­tat­ni… Ugyan­ak­kor hely­te­len dolog­ban soha­sem vehet­nek részt; sem aktí­van, sem passzí­van. A leg­ke­ve­sebb az, hogy til­ta­koz­nak elle­ne, és amennyi­re csak lehet, ellen­áll­nak – még akkor is, ha ezért hát­rá­nyos meg­kü­lön­böz­te­tést kell elszenvedniük.”

A len­gyel­or­szá­gi ese­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban Mül­ler kieme­li, hogy a len­gye­lek az elmúlt 200 évben töb­bet har­col­tak kato­li­kus hitü­kért és az álla­mu­kért, mint bár­me­lyik euró­pai nép. Ennek elle­né­re rossz­in­du­la­tú elő­íté­le­tek érik őket, melye­ket ráadá­sul oly­kor egy­há­zi körök­ben is kri­ti­kát­la­nul elfogadnak.

Sokan a len­gyel kle­ri­ku­sok és hívők kemény elkö­te­le­ző­dé­sét egy „tra­di­ci­o­na­lis­ta alap­ér­zet” hatá­sá­nak tulaj­do­nít­ják, illet­ve azt állít­ják, hogy a len­gye­lek nem elég­gé demokratikusak.

Már csak emi­att is sok­kal nagyobb szo­li­da­ri­tást kell tanú­sí­ta­nunk len­gyel kato­li­kus test­vé­re­ink­kel – zár­ja gon­do­la­ta­it Mül­ler bíboros.

Az ere­de­ti, tel­jes írás itt olvasható.

For­rás: vasar​nap​.hu