Hírek Amerikai hirek Joe Biden a hús­vé­ti üze­ne­té­ben egyet­len­egy alka­lom­mal sem emlí­tet­te meg Jézust

Joe Biden a hús­vé­ti üze­ne­té­ben egyet­len­egy alka­lom­mal sem emlí­tet­te meg Jézust

Joe Biden lett az első ame­ri­kai elnök, aki a hús­vé­ti üze­ne­té­ből kihagy­ta annak a val­lá­si jel­le­gű tar­tal­mát, egyet­len­egy­szer sem emlí­tet­te meg a „Jézus”, a „Krisz­tus” és a „keresz­tény­ség” kife­je­zé­se­ket. A demok­ra­ta állam­fő lát­vá­nyos sza­kí­tá­sa az ame­ri­kai keresz­tény hagyo­má­nyok­kal már csak annak tük­ré­ben is meg­le­pő, hogy Biden a tava­lyi kam­pá­nya alatt több alka­lom­mal meg­em­lí­tet­te, hogy ő római kato­li­kus val­lá­sú, aki szo­kott temp­lom­ba járni.

Pél­dát­lan maga­tar­tást tanú­sí­tott Joe Biden elnök a hús­vé­ti beszé­de alatt. Gyö­ke­re­sen sza­kít­va előd­jei hagyo­má­nyá­val, a hús­vét­va­sár­nap elmon­dott ünne­pi beszédében

EGYETLENEGYSZER SEM EMLÍTETTE MEG A „JÉZUS”, A „KRISZTUS” ÉS A „KERESZTÉNYSÉG” SZAVAKAT, AZT A HAMIS LÁTSZATOTT KELTVE EZÁLTAL, MINTHA A HÚSVÉTNAK SEMMI KÖZE NEM LENNE A KERESZTÉNY HAGYOMÁNYOKHOZ– hív­ja fel rá a figyel­met közös­sé­gi olda­lán Kay­le­igh McEn­any, a Fox News új mun­ka­tár­sa, aki koráb­ban Donald Trump elnök szó­vi­vő­je volt.

A Fehér Ház erké­lyén fele­sé­ge, Jill Biden és egy nyúl­nak öltö­zött sze­mély tár­sa­sá­gá­ban mutat­ko­zott, „hús­vé­ti nyu­szi­ról” ugyan beszélt, de az ünnep mögött meg­hú­zó­dó val­lá­si szál­ról egy­ál­ta­lán nem.

A fel­tá­ma­dást egy­szer meg­em­lí­tet­te ugyan, de abból nem derült ki, hogy hús­vét­va­sár­nap még­is ki támadt fel, csu­pán álta­lá­no­san utalt rá, a meg­úju­lás jegyében.

Biden elnök szó sze­rint ezt mond­ta: „A hús­vét az öröm nap­ja, ami­kor a fel­tá­ma­dást és a meg­úju­lást ünne­pel­jük. De ebben az évben tud­juk, hogy sokan az ünnep meg­szo­kott kényel­mét nél­kü­löz­ni kény­sze­rül­nek”. A demok­ra­ta elnök utób­bi mon­da­tá­ban a koro­na­ví­rus-jár­vány­ra gondolhatott.

Isten nevé­nek az emlí­té­sé­re is csu­pán poli­ti­kai kon­tex­tus­ban került sor, misze­rint „Isten áld­ja meg az ame­ri­ka­i­a­kat, védel­mez­ze meg a had­se­reg kato­ná­it, és gon­dos­kod­jon a hús­vé­ti nyusziról”.

Ame­ri­kai kon­zer­va­tív saj­tó­kom­men­tá­to­rok külön kiemel­ték, hogy

JOE BIDEN AZ ELSŐ ELNÖK, AKI HÚSVÉTI ÜZENETÉBEN NEM EMLÉKEZETT MEG JÉZUS KRISZTUSRÓL ÉS A KERESZTÉNY HAGYOMÁNYRÓL.

Koráb­ban vala­mennyi ame­ri­kai elnök – poli­ti­kai oldal­tól füg­get­le­nül – beszélt a hús­vét val­lá­si jel­le­gű jelen­tő­sé­gé­ről is, amely egy­ér­tel­mű­en az ünnep köz­pon­ti eleme.

Így tett Donald Trump elnök, de Barack Oba­ma is fon­tos­nak tar­tot­ta, hogy val­lá­si tar­tal­mú üze­ne­tet köz­ve­tít­sen húsvétkor.

Biden sza­kí­tá­sa az ame­ri­kai keresz­tény hagyo­má­nyok­kal már csak annak tük­ré­ben is meg­le­pő, hogy

A JELENLEGI ELNÖK A TAVALYI KAMPÁNYA ALATT TÖBB ALKALOMMAL MEGEMLÍTETTE, HOGY Ő RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSÚ, AKI SZOKOTT TEMPLOMBA JÁRNI.

Joe Biden egyéb­ként az Egye­sült Álla­mok máso­dik kato­li­kus elnö­ke, az első a szin­tén ír szár­ma­zá­sú John F. Ken­ne­dy (1961−1963) volt.

For­rás: Ori​go​.hu