Hírek Sport hirek Jó játék­kal Magyar­or­szág – Bul­gá­ria 3 – 0

Jó játék­kal Magyar­or­szág – Bul­gá­ria 3 – 0

Maga­biz­tos, jó játékkal

A tava­szi hideg és a nagy szél elle­né­re telt ház, 62 ezer néző fogad­ja a csa­pa­to­kat a Pus­kás Aré­ná­ban. Emlé­ke­ze­tes, hogy a bal­ká­ni ellen­fél­lel nem is olyan régen, 2020. októ­ber 8‑án talál­koz­tunk utol­já­ra, egy Eb-pót­se­lej­te­ző kere­té­ben. Ekkor meg­le­pő­en simán, 3 – 1‑re győz­tünk, érde­kes­ség: a szó­fi­ai mér­kő­zés­hez hason­ló­an ezút­tal is Lang Ádám, Orbán Wil­li és Sza­lai Atti­la alkot­ja a védő­so­run­kat, az akko­ri kez­dő­csa­pa­tunk­ból Nagy Ádám és Sal­lai Roland is vár­hat­ja a ma esti kez­dő sípszót.Bul­gá­ri­á­val eddig 23 mér­kő­zé­sen talál­koz­tunk, a mér­leg: 13 győ­ze­lem, 5 dön­tet­len és 5 vere­ség. Esé­lye­in­ket növe­li, hogy ellen­fe­lünk a pén­te­ki játék­na­pon is pályá­ra lépett, de vár­ha­tó­an fel­tü­zel­ve lép majd pályá­ra, hiszen Mon­te­neg­ró­tól hazai pályán 1 – 0‑ra kikapott.A két válo­ga­tott a követ­ke­ző össze­ál­lí­tás­ban – a török Halil Meler kez­dő síp­sza­vá­ra – fut ki a Pus­kás Aré­na gye­pé­re:

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Lang, Orbán, Sza­lai A. – Bol­la, Nagy Á. Vécsei – Szo­bosz­lai – Ádám M. Sal­lai

BULGÁRIA: Nau­mov – Sztoj­anov, Antov, Gala­bov, Mar­kov – Pet­kov, Gru­ev, Kara­bel­jov, N. Ili­ev – Desz­po­dov, Delev.

Mar­co Ros­si: Hatal­mas a motiváció!

A szö­vet­sé­gi kapi­tány köz­vet­le­nül a bemu­tat­ko­zó Eb-selej­te­ző előtt elmond­ta: „nagyon jól tud­juk mit kell ten­ni a mér­kő­zés min­den fázi­sá­ban. A lab­da­bir­tok­lás és a pon­tos passzok nagyon fon­to­sak lesz­nek, de min­den­re fel­ké­szül­tünk, hogy jó ered­ményt érjünk el. Min­den­fé­le stra­té­gi­á­ra fel­ké­szül­tünk, hiszen pon­to­san tud­juk, hogy 40 év után milyen fon­tos lesz az első Eb-slej­te­ző sike­re, a hely­szí­nen több, mnt 60 ezer néző előtt. Ez hatal­mas moti­vá­ci­ót ad nekünk!” 

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu