Hírek Magyarországi hírek Jelen­tős támo­ga­tott­sá­got élvez a kor­mány adó­csök­ken­té­si politikája

Jelen­tős támo­ga­tott­sá­got élvez a kor­mány adó­csök­ken­té­si politikája

Miköz­ben az elmúlt napok­ban Magyar­or­szá­got is elér­te a koro­na­ví­rus-jár­vány har­ma­dik hul­lá­ma, a kor­mány­zat hét­lép­csős menet­rend sze­rint kíván­ja újra­in­dí­ta­ni az ország gaz­da­sá­gát. A kon­cep­ció közép­pont­já­ban a lakos­sá­gi meg­szo­rí­tá­sok helyett tovább­ra is a köz­ter­hek mér­sék­lé­se áll. A Szá­zad­vég fel­mér­te a koro­na­ví­rus-jár­vány hazai keze­lé­sé­vel, követ­kez­mé­nye­i­vel, továb­bá a gaz­da­ság újra­in­dí­tá­sá­val kap­cso­la­tos lakos­sá­gi attitűdöket.

Kije­lent­he­tő, hogy a magya­rok reá­li­san íté­lik meg a jár­vány­hely­ze­tet. A meg­kér­de­zet­tek több­sé­ge (51 szá­za­lé­ka) úgy lát­ja, hogy Magyar­or­szá­gon a koro­na­ví­rus-hely­zet ugyan­olyan, illet­ve hason­ló­an nehéz, mint más uni­ós tag­ál­la­mok­ban, míg a 33 szá­za­lé­kuk jobb­nak íté­li a hazai jár­vány­hely­ze­tet. Azok­nak az ará­nya, akik sze­rint Magyar­or­szá­gon aggasz­tóbb álla­po­tok ala­kul­tak ki, mint más uni­ós orszá­gok­ban, 12 szá­za­lék­ra tehe­tő. Ezzel össze­füg­gés­ben a válasz­adók 58 szá­za­lé­ka elé­ge­dett azzal, ahogy a kor­mány a pan­dé­mia követ­kez­mé­nye­it keze­li, a 41 szá­za­lé­kuk azon­ban elé­ge­det­len­sé­gét fejez­te ki a jár­vány­ke­ze­lő tel­je­sít­ménnyel kap­cso­lat­ban – ismer­tet­te kuta­tá­sá­nak ered­mé­nyét a Szá­zad­vég Alapítvány.

Érde­kes­ség, hogy a meg­kér­de­zet­tek rela­tív több­sé­ge (46 szá­za­lé­ka) azzal kal­ku­lál, hogy – a jár­vány elle­né­re – Magyar­or­szág gaz­da­sá­gi hely­ze­te a követ­ke­ző egy-két évben javul­ni fog, míg a gaz­da­ság vissza­esé­sét vizi­o­ná­lók ará­nya 28 szá­za­lék­ra tehető.

A válasz­adók 24 szá­za­lé­ka sze­rint a hazai gaz­da­ság hely­ze­te a közel­jö­vő­ben nem fog változni.

Rég­óta ismert, hogy a koro­na­ví­rus tér­hó­dí­tá­sa nem pusz­tán egész­ség­ügyi, hanem gaz­da­sá­gi koc­ká­za­to­kat is rejt magá­ban – írta a Szá­zad­vég. A fel­mé­rés rávi­lá­gít arra, hogy a meg­kér­de­zet­tek több­sé­ge (55 szá­za­lé­ka) úgy gon­dol­ja, hogy a jár­vány Magyar­or­szá­gon inkább a gaz­da­sá­got, a mun­ka­he­lye­ket, a magya­rok meg­él­he­té­sét veszé­lyez­te­ti, ugyan­ak­kor a negy­ven szá­za­lé­kuk inkább az embe­rek egész­sé­gét lát­ja veszély­ben forog­ni a koro­na­ví­rus ter­je­dé­se miatt.

Krí­zis­hely­zet­ben kulcs­kér­dés, hogy a reg­ná­ló kor­má­nyok meg­szo­rí­tá­sok­kal vagy a gaz­da­ság élén­kí­té­sé­vel, a köz­ter­hek mér­sék­lé­sé­vel igyekeznek‑e úrrá len­ni a jelent­ke­ző gaz­da­sá­gi nehézségeken.

Magyar­or­szág a koro­na­ví­rus hazai meg­je­le­né­se óta követ­ke­ze­te­sen köve­ti az adó­csök­ken­tés poli­ti­ká­ját, mely­től a nem­ze­ti kor­mány a követ­ke­ző egy-két évben sem kíván eltérni.

Fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy a magyar kor­mány adó­csök­ken­té­si törek­vé­sei talál­koz­nak a lakos­ság elvá­rá­sa­i­val. A kuta­tás sze­rint a válasz­adók 62 szá­za­lé­ka egyet­ért azzal, hogy a kor­mány­zat az elkö­vet­ke­zen­dő idő­szak­ban is foly­tas­sa az adók mér­sék­lé­sét cél­zó poli­ti­ká­ját, ezzel szem­ben az öt szá­za­lé­kuk a köz­ter­hek eme­lé­sét szor­gal­maz­za. Azok­nak az ará­nya, akik sze­rint 2021 – ’22-ben a kor­mány­nak nem kel­le­ne vál­toz­tat­nia az adó­ter­he­ken, 27 szá­za­lék­ra tehető.

For­rás: Magyar Nemzet