Hírek Sport hirek Jég­ko­rong: Meg­van a magyar feljutás

Jég­ko­rong: Meg­van a magyar feljutás

A magyar jég­ko­rong-válo­ga­tott vég­le­te­kig izgal­mas mér­kő­zé­sen, 2 perc 51 másod­perc­cel a vége előtt ütött gól­lal 2 – 1‑re legyőz­te az esé­lye­sebb szlo­vén együt­test a bol­za­nói diví­zió I/A‑világbajnokság szom­ba­ti zárá­sán, ezzel ismét fel­ju­tott a 16 csa­pa­tos elitbe.

A kez­de­ti szlo­vén roha­mok után az első magyar kapu­ra lövés, Hári Jáno­sé gólt ered­mé­nye­zett, majd Rok Ticar egyen­lí­tett. A haj­rá­ban ember­előny­ben Papp Kris­tóf dön­töt­te el a csa­tát. Ez azért volt meg­le­pe­tés, mert tét­mér­kő­zé­sen eddig sosem győz­te a Magyar­or­szág Szlo­vé­ni­át, 11 vere­ség volt a mérlege.

A máso­dik vonal tor­ná­ját ezzel a haj­rá­győ­ze­lem­mel a magya­rok nyer­ték 11 pont­tal, máso­dik­ként pedig a három kilenc­pon­tos csa­pat közül a szlo­vé­nek jutot­tak fel az egy­más elle­ni ered­mé­nyek­nek köszön­he­tő­en, mivel az ola­szo­kat és a romá­no­kat is felül­múl­ták. A dia­dal azt jelen­ti, hogy a magya­rok a sport­ág újko­ri tör­té­ne­té­ben, a máso­dik világ­há­bo­rút köve­tő­en negyed­szer jutot­tak fel az élvo­nal­ba a 2008-as szap­po­rói, a 2015-ös krak­kói és a 2022-es ljub­lja­nai siker után.

A tor­na­zá­ró össze­csa­pás haj­rá­já­ban a kapu­sát is lehoz­ta a szlo­vén gár­da, presz­tízs­ből sem akar­tak kikap­ni, bár a mér­kő­zés már csak a magya­rok szá­má­ra bírt tét­tel, Szlo­vé­nia már kényel­mes hely­zet­ben volt, a vere­ség­gel is fel­ju­tott az elit­be. Magyar­or­szág­nak végül ked­ve­zett az, hogy az utol­só meccsen dőlt el min­den, így mert így min­dent bele­ad­ha­tott a csa­pat azok után, hogy a Romá­ni­á­tól elszen­ve­dett kínos vere­ség csök­ken­tet­te a fel­ju­tá­si esé­lye­it.   A vég­ered­mény: 1. (és fel­ju­tott) Magyar­or­szág 11 pont, 2. (és fel­ju­tott) Szlo­vé­nia 9 pont, 3. Olasz­or­szág 9 pont, 4. Romá­nia 9 pont, 5. Japán 4 pont, 6. Kore­ai Köz­tár­sa­ság 3 pont. Azo­nos pont­szám ese­tén az egy­más elle­ni ered­mé­nyek dön­töt­tek. A főként szé­kely hoki­sok­ból álló román válo­ga­tott is fel­jut­ha­tott vol­na, ha a tor­na során vagy a szlo­vé­no­kat, vagy az ola­szo­kat legyőz­te vol­na, akár egy gól­lal is…

Az első két helye­zett fel­ju­tott, így a 2025. május 9 – 25. között Stock­holm­ban, illet­ve a dáni­ai Her­ning­ben ren­de­zen­dő 16 csa­pa­tos elit­vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pel majd, míg Dél-Korea kiesett a diví­zió I/B‑be, ahon­nan Ukraj­na került fel a máso­dik vonalba.

For­rás: ehir​.ro