Hírek Sport hirek Jég­ko­rong A divi­zi­ós világ­baj­nok­ság-szólt a magyar himnusz!!

Jég­ko­rong A divi­zi­ós világ­baj­nok­ság-szólt a magyar himnusz!!

Har­ma­dik mér­kő­zé­sét ját­szod­ta le a magyar jég­ko­rong válo­ga­tott a Finn­or­szág-Lett­or­szág közös ren­de­zé­sé­ben zaj­ló A‑diviziós elit hoki világ­baj­nok­ság keretében.

Az első két mér­kő­zést nem sike­rült meg­nyer­ni­ük a magyar srá­cok­nak, Dáni­á­tól 4 – 1‑re, az Egye­sült Alla­mok­tól 7 – 1 kapott ki a csapat.

A mai mér­kő­ze­sen Fran­cia­or­szág csa­pa­tá­val csap­tak össze. A fran­ci­ák­nak kel­lett a győ­ze­lem, úgy­szin­tén a magyar csa­pat­nak is lét­fon­tos­sá­gú volt ennek a mér­kő­zés­nek a megnyerése.

Az angol nyel­vű tv kom­men­tá­to­rok több­ször is pozi­tí­van mél­tat­ták a hely­szí­ni lel­kes magyar szur­ko­lók foly­to­nos biz­ta­tá­sát, a szün­te­len ének­lést, a Ria Ria Hun­gá­ria, a Repub­lik­tól a Még, még még, ennyi nem elég. 

Magyar­nak len­ni büsz­ke­ség, mond­ták és hogy mennyi­re tisz­te­lik a játé­ko­sok a szur­ko­ló­kat, abban is meg­lát­szott, hogy a har­ma­dok köz­ti szü­ne­tek előtt, ami­előtt az öltö­ző­be vonul­tak vol­na, azelőtt minidg meg­kö­szön­ték a szur­ko­lók­nak a biz­ta­tást, inte­get­tek nekik. 

A mér­kö­zés 1 – 1‑es első har­ma­da után, a máso­dik har­mad 2 – 2‑vel ért véget. Ez az ered­mény maradt a tel­jes játék­idő végé­ig, ami­kor is meg­kez­dő­dött a hosszabítás.

Azt pedig arany­gól­lal a magyar csa­pat nyer­te, meg­sze­rez­ve a világ­baj­nok­ság első pontjait!!!!

Hatal­mas gra­tu­la a magyar jég­ko­ron­go­zó srá­cok­nak, Ria Ria Hungária!!!