Hírek Vélemények/Publicisztikák Janu­ár 22. a magyar kul­tú­ra napja

Janu­ár 22. a magyar kul­tú­ra napja

A magyar kul­tú­ra nap­ját 1989 óta ünne­pel­jük meg janu­ár 22-én, annak emlé­ké­re, hogy Köl­csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz­táz­ta le egy nagyobb kéz­irat­cso­mag része­ként és jelöl­te meg dátum­mal a Him­nusz kéziratát.

Mi, magya­rok nem­csak gaz­da­gok, de mér­he­tet­le­nül erő­sek is vagyunk. Hiszen az elmúlt évszá­za­dok viha­rai köze­pet­te szám­ta­lan­szor veszít­het­tük vol­na el nyel­vün­ket, iden­ti­tá­sun­kat, mind­azt, ami ben­nün­ket magyar­rá tesz. 

A kul­tú­ra gyö­ke­ret ad az ember számára. 

Rámu­tat tör­té­nel­münk­re, apá­ink érté­ke­i­re, küz­del­me­i­re, a meg­élt élet­re. De a kul­tú­ra rámu­tat érté­ke­ink­re is. Arra a lel­ki szel­le­mi kincs­re, amit magyar­ként egé­szen sajá­to­san hor­do­zunk önmagunkban. 

Őriz­zük meg mind­azt a kin­cset, amit az iro­da­lom, a nyelv, a kép­ző­mű­vé­szet vagy éppen a zene terü­le­tén meg­te­rem­tet­tek őse­ink. Külö­nö­sen is nagy szük­ség van erre egy roham­lép­tek­ben digi­ta­li­zá­ló­dó világban.

Legyen pezs­gő élet, új élet nekünk magya­rok­nak a Kár­pát meden­cé­ben. Legyen tisz­te­let és har­mó­nia a Kár­pát meden­ce népei és nem­ze­ti­sé­gei között. 

Nincs más út! Ezért szól­ja­nak a haran­gok, ezért imád­ko­zom, és ebben remény­ke­dem. Hiszem és hir­de­tem, hogy dol­goz­ni kell és bolyon­ga­ni falu­ról falu­ra, és ami a leg­fon­to­sabb min­dig magun­kért soha mások ellen. 

Az élet (még) él, s élni akar! Ne marad­jon min­den csak kőbe, fába vés­ve, tegyük élő­vé a kul­tú­rán­kat amíg van kivel, és kinek!Isten, áldd meg a magyart jó kedv­vel bőséggel!

Maro­sán Csa­ba színész