Hírek Magyarországi hírek Janu­ár 22. a magyar kul­tú­ra napja

Janu­ár 22. a magyar kul­tú­ra napja

A magyar kul­tú­ra nap­ját 1989 óta ünne­pel­jük janu­ár 22-én annak emlé­ké­re, hogy a kéz­irat tanú­sá­ga sze­rint Köl­csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz­táz­ta le Szat­már­cse­kén a Him­nusz kéz­ira­tát. A 200. évfor­du­lót ünne­pel­jük ma.

Köl­csey Ferenc 1823. janu­ár 22-én tisz­táz­ta le a Him­nusz kéz­ira­tát egy nagyobb kéz­irat­cso­mag része­ként, amely­be a köl­tő folya­ma­to­san másol­ta be ver­se­it, nem vég­le­ges vál­to­za­to­kat, hanem tisz­tá­za­to­kat, ame­lyek­ben néhol javí­tá­sok is vannak.

A cso­mag vala­mi­kor az 1830-as évek végén eltűnt, és meg­kezd­te több mint száz évig tar­tó lap­pan­gó útját. Köl­csey 1838-ban bekö­vet­ke­zett halá­la után a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia tár­gya­lá­so­kat kez­dett a köl­tő sógor­nő­jé­vel, özv. Köl­csey Ádám­né Szu­hány Josep­hi­ne-nal a kéz­ira­tok meg­vá­sár­lá­sá­ról. Köl­csey ugyan­is uno­ka­öccsé­re, a Para­ine­sis Köl­csey Kál­mán­já­ra hagy­ta kéz­ira­ta­i­nak jelen­tős részét. A kéz­irat­cso­mag végül nem lett az Aka­dé­mia tulaj­do­na, de másé sem, a csa­lád tulaj­do­ná­ban maradt, és külön­bö­ző leszár­ma­zá­sok, örök­lő­dés foly­tán végül Lász­ló Mag­dá­hoz került. Azt nem tud­juk, hogyan került aztán az irat Lász­ló Mag­dá­tól Sze­nes Mag­dá­hoz, még az sem lehe­tet­len, hogy a két hölgy azo­nos sze­mély. Tény azon­ban, hogy a kéz­irat­cso­ma­got 1946 decem­be­ré­ben az Orszá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár Sze­nes Mag­dá­tól meg­vá­sá­rol­ta, sőt azóta továb­bi kisebb kéz­irat­cso­mag része­ket is, ame­lye­ket külön jel­zet alatt, külön őriz­nek, de filo­ló­gi­a­i­lag pon­to­san rekonst­ru­ál­ha­tó, hogy vala­ha ezek is a nagy kéz­irat­cso­mag­ban voltak.

Köl­csey két lap­ra írta a Him­nuszt. A sérü­lés, amely mind­két fóli­ón lát­szik, nem láng­égés, hanem úgy­ne­ve­zett tin­ta­ma­rás. Nem Köl­csey tin­tá­ja okoz­hat­ta, az Orszá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár res­ta­u­rá­tor szak­em­be­re­i­nek véle­mé­nye sze­rint savas tin­ta ömlött a papír szélére.

* * *

ÉRDEKESSÉG

Ezen a napon halt meg Weö­res Sán­dor. „Mind elme­gyünk…” – In memo­riam Weö­res Sán­dor című írá­sunk ITT olvasható.

Ezen a napon szü­le­tett Cseh Tamás. „Szü­let­tem Magyar­or­szá­gon…” – Emlé­ke­zés Cseh Tamás­ra című írá­sunk ITT olvasható.

Forrás:magyarkurir.hu