Hírek Külföldi hirek Janu­ár 10-én tart­ják az ame­ri­kai – orosz tárgyalásokat

Janu­ár 10-én tart­ják az ame­ri­kai – orosz tárgyalásokat

Janu­ár 10-én tár­gyal­nak az ame­ri­kai és orosz tiszt­ség­vi­se­lők az Ukraj­na körül kiala­kult feszült­ség­ről  – mond­ta el egy washing­to­ni kor­mány­szó­vi­vő helyi idő sze­rint hét­főn. A NATO és Orosz­or­szág való­szí­nű­leg janu­ár 12-én egyez­tet majd, egy szé­le­sebb regi­o­ná­lis talál­ko­zó­ra pedig janu­ár 13-án kerül sor. 

Január 10-én tartják az amerikai–orosz tárgyalásokat

– Ezen Washing­to­non és Moszk­ván kívül több euró­pai ország kép­vi­se­lő­je is részt vesz  – tet­te hoz­zá a szóvivő. 

A név­te­le­nül nyi­lat­ko­zó tiszt­ség­vi­se­lő meg­je­gyez­te: a talál­ko­zó­kon Orosz­or­szág és a Nyu­gat is jelez­he­ti a másik tevé­keny­sé­gé­re vonat­ko­zó aggo­dal­ma­it. Egy­út­tal alá­húz­ta, az Ukraj­ná­ra vonat­ko­zó dön­té­sek­ből nem fog­ják kihagy­ni Kije­vet. Az idő­pon­to­kat az orosz kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um is meg­erő­sí­tet­te ked­den – írta a RIA Novosz­tyi hír­ügy­nök­ség. Szer­gej Rjab­kov orosz kül­ügy­mi­nisz­ter-helyet­tes sze­rint az Egye­sült Álla­mok egy­elő­re nem adott konk­rét választ a Moszk­va által fel­ve­tett prob­lé­mák­ra, ezért elen­ged­he­tet­len, hogy a NATO-val is tár­gyal­ja­nak a kérdésekről.

Joe Biden ame­ri­kai elnök hét­főn alá­írt egy nagyobb költ­ség­ve­té­si cso­ma­got, amely egye­bek között 300 mil­lió dol­lárt irá­nyoz elő egy, az ukrán fegy­ve­res erők támo­ga­tá­sát cél­zó pro­jekt­re, és több mil­li­ár­dot az euró­pai védel­mi kapa­ci­tá­sok növe­lé­sé­re. Washing­ton koráb­ban jelezte: 

aggó­dik ami­att, hogy Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök eset­leg Ukraj­na lero­ha­ná­sá­ra készül. 

Figyel­mez­te­tett: egy ilyen akci­ót gyors és könyör­te­len szank­ci­ók követ­né­nek. Orosz­or­szág cáfol­ta, hogy invá­zi­ó­ra készül­ne Ukraj­na ellen. Állás­pont­ja sze­rint Ukraj­na és a NATO egy­re szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dé­se élez­te ki a feszültséget.

Moszk­va a jelen­le­gi hely­ze­tet az 1962-es kubai raké­ta­vál­ság­hoz hason­lí­tot­ta, ami­kor a világ az atom­há­bo­rú szé­lé­re sod­ró­dott. Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök azt mond­ta: Orosz­or­szág el akar­ja kerül­ni a konf­lik­tust, de azon­na­li választ vár az Egye­sült Álla­mok­tól és szö­vet­sé­ge­se­i­től a biz­ton­sá­gi garan­ci­ák­ra vonat­ko­zó követeléseire.

Fotó: Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnö­ki sajtószolgálat/Szergej Gunyejev

For­rás: magyar​nem​zet​.hu