Hírek Morzsák Jan­ko­vics Mar­cell már nem érhet­te meg utol­só film­jé­nek premierjét

Jan­ko­vics Mar­cell már nem érhet­te meg utol­só film­jé­nek premierjét

Tol­di Mik­lós kaland­já­ból egy, az egész csa­lád­nak szó­ló soro­za­tot készí­tet­tünk. Szí­nes és moz­gal­mas alko­tás, mely a kis­gyer­me­kek, a szü­lők és a nagy­szü­lők szá­má­ra is élve­ze­tes lehet – nyi­lat­koz­ta Csá­ko­vics Lajos, a rajz­film soro­zat kivi­te­le­ző rendezője.

– Vasár­nap este a köz­té­vén lesz lát­ha­tó a Tol­di-soro­zat első epi­zód­ja. Három év meg­fe­szí­tett mun­ká­ja után mit érez most?

– Büsz­ke­ség­re ad okot, hogy hosszú évti­ze­dek után egy ilyen nagy­lép­té­kű soro­zat elké­szül­he­tett ide­ha­za. Meg­tisz­tel­te­tés­nek éltem meg, hogy egy­ko­ri taná­rom, Jan­ko­vics Mar­cell mel­lett kivi­te­le­ző-ren­de­ző­ként vehet­tem részt a soro­zat gyár­tá­sá­ban, és gya­kor­la­ti­lag a szak­ma leg­ja­vá­val dol­goz­hat­tam együtt három éven keresztül.

Tol­di rajz­film (For­rás: MTVA/Kecskemétfilm Kft.)

A koro­na­ví­rus-jár­vány sem tud­ta meg­aka­dá­lyoz­ni azt, hogy a stáb kivá­ló egy­sé­get alkot­va lét­re­hoz­za a Tol­dit. A jövő év köze­pé­ig ez a nagy­sze­rű csa­pat biz­to­san együtt marad, mert addig­ra kell befe­jez­nünk a mozi­film változatot.

Nagy szo­mo­rú­ság, hogy Mar­cell, már nem lehet itt köz­tünk, nem ünne­pel­het­jük együtt a Tol­di-soro­zat tele­ví­zi­ós premierjét.

– A Tol­di nem csak Jan­ko­vics Mar­cell­nek utol­só film­je, hanem egy­ben pálya­tár­sá­nak, Richly Zsolt­nak is.

– Saj­nos így van, Richly Zsolt­tól – aki ötven éven keresz­tül köze­li alko­tó­tár­sa is volt Jan­ko­vics­nak – tavaly janu­ár­ban kel­lett búcsút ven­nünk. Az ő helyét. mint lát­vány­ter­ve­ző Matics­ka Zsolt kol­lé­gám vet­te át.

A Tol­di­ból – ahogy arról koráb­ban már szól­tunk – egy egész­es­tés mozi­film is készül.

Jan­ko­vics Mar­cell halá­lá­val ennek az irá­nyí­tá­sát nekem kel­lett átven­nem. Gyak­ran mon­do­gat­ta, hogy ha vele vala­mi tör­té­nik, én már be tudom fejez­ni nél­kü­le. Ezt min­dig csak vic­ce­lő­dés­nek vet­tem, most saj­nos való­ban így ala­kult a helyzet.

Tol­di rajz­film (For­rás: MTVA/Kecskemétfilm Kft.)

Ter­mé­sze­te­sen mun­ka­tár­sa­im és én is arra töre­ke­dünk, hogy a mozi­film is az ő szel­le­mi­sé­gé­ben kerül­jön befejezésre.

– Mozi­film egé­szen más lesz majd, mint a mos­ta­ni sorozat?

– Sok tekin­tet­ben más lesz, annak elle­né­re, hogy a mozi­vál­to­zat­nak a gerin­cét a soro­zat adja. Az egész estés vál­to­zat készí­té­se azon­ban nem csak annyi­ból áll, hogy levág­juk a kész soro­zat­epi­zó­dok ele­jé­ről-végé­ről a főcí­met, és össze­tesszük a része­ket. Min­den rész­nek saját dra­ma­tur­gi­ai íve, rit­mu­sa van. A mozi­film­ben egy egé­szen új rit­must kell adni a tör­té­net­nek. Ehhez sok helyütt át kell gon­dol­nunk a tem­pó­kat, a lát­vány­vi­lá­got, egyes jele­ne­te­ket újra kell gyár­ta­nunk, és a mozi­vál­to­zat­hoz szá­mos olyan jele­net készül, ame­lyik a soro­zat­ban nem volt látható.

– A most vetí­tés­re kerü­lő soro­zat­ból van sze­mé­lyes kedvence?

– Ter­mé­sze­te­sen nekem is van­nak külö­nö­sen ked­ves epi­zód­ja­im, pél­dá­ul a hatos, a tízes, meg a tizen­ket­tes ének. Azon­ban elfo­gult­ság nél­kül mond­ha­tom, hogy meg­le­he­tő­sen kiegyen­lí­tett a szak­mai szín­vo­na­la a soro­zat­nak, remél­he­tő­leg a nézők nem fog­nak csa­lód­ni a minőségben.

Tol­di rajz­film (For­rás: MTVA/Kecskemétfilm Kft.)

– Kinek tud­ná java­sol­ni a Toldi-sorozatot?

– Úgy gon­do­lom, hogy ez egy abszo­lút klasszi­kus csa­lá­di soro­zat, mely­re nagy igény van jele­nünk­ben. Tol­di Mik­lós kaland­ja az egész csa­lád­nak szól. Szí­nes és moz­gal­mas alko­tás, mely a kis­gyer­me­kek, a szü­lők, nagy­szü­lők szá­má­ra is élve­ze­tes. Talán van egy-két jele­net, ami a leg­ki­seb­bek szá­má­ra riasz­tó lehet. Az ere­de­ti Arany műben is van­nak olyan véres, erő­sza­kos jele­ne­tek melyek a mai ízlés­nek már nem felel­nek meg. Gon­do­lok itt a malom­kő­vel agyon­do­bott szol­gá­ra, vagy éppen a far­kas­ka­land­ra, ahol Tol­di Mik­lós gya­kor­la­ti­lag az egyik far­kas­sal veri agyon a mási­kat. Bár a film­ben eze­ken az erő­sza­kos jele­ne­te­ket, ahol lehe­tett, igye­kez­tünk puhí­ta­ni. Ezért a tizen­két éves kor­be­so­ro­lás mel­lett, bár­ki­nek aján­la­nám a fil­met. Az iro­da­lom- és tör­té­ne­lem­ked­ve­lők szá­má­ra is sokat jelent­het a mű.

Arany János elbe­szé­lő köl­te­mé­nyé­nek és a Jan­ko­vics Mar­cell által meg­al­ko­tott soro­zat­nak is több réte­ge van.

Jan­ko­vics Mar­cell ebben a mun­ká­já­ban is szá­mos szim­bó­lu­mot, konk­rét tör­té­nel­mi tár­gyi uta­lást hasz­nál, olya­no­kat is, melye­ket Arany János nem sze­re­pel­tet. A figyel­mes nézők szá­mos érde­kes­ség­gel gaz­da­god­hat­nak magá­ról a 14. szá­za­di Magyar­or­szág­ról, vise­let­től a történelmig

Jan­ko­vics Mar­cell figu­ra­ter­ve a pán­cél­ba öltö­zött Tol­di Mik­lós­ról (For­rás: MTVA/Kecskemétfilm Kft.)

– Hogyan lát­ja mi a Tol­di-soro­zat fő üzenete?

– Talán az, hogy az álmok elér­he­tő­ek. Ehhez ad biz­ta­tást a Tol­di Mik­lós tör­té­ne­te. Hiszen Mik­lós, a főhős betel­je­sí­ti azt, amit sze­re­tett vol­na. Ez az élet­út a fia­ta­lok szá­má­ra egy üze­net, kitar­tás és mun­ka árán elér­he­tik azt, amit sze­ret­né­nek. Sen­ki­nek az útja nem könnyű, de kel­lő áldo­zat­vál­la­lás árán az álmok való­ban beteljesíthetők.

For­rás: vasar​nap​.hu / Tóth Gábor