Hírek Külföldi hirek Jakab Antal 50 – emlék­év 2022-ben

Jakab Antal 50 – emlék­év 2022-ben

Jakab Antal püs­pök­ké szen­te­lé­sé­nek (1972. feb­ru­ár 13.) ötve­ne­dik évfor­du­ló­ja alkal­má­ból a Jakab Antal Keresz­tény Kör és az Éle­tünk újság, az euró­pai magyar kato­li­kus lap­já­nak kiadó­hi­va­ta­la az egész esz­ten­dőn áthú­zó­dó meg­em­lé­ke­zés-soro­za­tot szervez.

Róma, 1972. feb­ru­ár 13. For­rás: csa­lá­di archívum

Jakab Antal 50 emlék­év elsőd­le­ges média­fe­lü­le­te is az Éle­tünk újság lesz, éppen ezért a prog­ram nyi­tá­nya­ként Ötven­hez ötven alprog­ra­munk kere­té­ben, rész­ben támo­ga­tók jóvol­tá­ból, rész­ben pedig a magunk (a szer­ve­zők) fel­aján­lá­sa alap­ján össze­sen 50 db éves Éle­tünk-elő­fi­ze­tés­sel aján­dé­koz­tuk meg mind­azo­kat a tele­pü­lé­se­ket és intéz­mé­nye­ket, ame­lyek Jakab püs­pök éle­té­ben meg­ha­tá­ro­zó­ak vol­tak: Gyu­la­fe­hér­vár és Róma mel­lett Kilyén­fal­vát, a szü­lő­fa­lut; Haj­dú­ná­nást, az első világ­há­bo­rú alatt a szé­kely mene­kül­tek­nek – köz­tük a Jakab csa­lád­nak is – ide­ig­le­nes ott­hont nyúj­tó tele­pü­lést; Gyer­gyó­szent­mik­lóst, a tanul­má­nyok és későb­bi szol­gá­la­tok hely­szí­nét; Dit­rót és Kolozs­várt, káp­lá­ni éve­i­nek hely­szí­nét; Búzás­be­se­nyőt, ahol bör­tön­évei után plé­bá­ni­át alapított. 

Ezen tele­pü­lé­sek éves újság­elő­fi­ze­tés­sel való meg­aján­dé­ko­zá­sát Var­ga Lász­ló püs­pök és a Kapos­vá­ri Egy­ház­me­gye; Faza­kas Z. Már­ton OPra­em apát és a Csor­nai Pre­mont­rei Pré­post­ság; Csá­ky And­rás pol­gár­mes­ter és Ceg­léd Város Önkor­mány­za­ta; Lezsák Sán­dor elnök és a Laki­te­le­ki Nép­fő­is­ko­la, vala­mint a Nem­ze­ti Fórum; egy neve elhall­ga­tá­sát kérő aján­dé­ko­zó; a Jakab Antal Keresz­tény Kör és a Misszió Média Kiadó fel­aján­lá­sa tet­te lehetővé.

Az emlék­évet hiva­ta­lo­san 2022. feb­ru­ár 13-án nyit­juk meg a Győ­ri Egy­ház­me­gyé­ben talál­ha­tó Mező­ör­sön, a Sar­lós Bol­dog­asszony-temp­lom­ban a vasár­nap dél­előt­ti szent­mi­se után, a Jakab Antal-emlék­díj idei átadá­sá­val. Rég­óta készü­lünk arra, hogy Sza­bó Gyu­la plé­bá­nos­nak, a Magyar Műhely Köz­hasz­nú Ala­pít­vány elnö­ké­nek a kitün­te­tést átnyújt­suk, a Jóis­ten pedig nagy­sze­rű­en elren­dez­te, hogy a leg­meg­fe­le­lőbb alka­lom­mal: a püs­pök­szen­te­lés jubi­le­u­mi évfor­du­ló­já­nak talán éppen jubi­le­u­mi pil­la­na­tá­ban tegyük ezt meg. Gyu­la atya jól isme­ri a sokat szen­ve­dett püs­pök éle­tét és élet­mű­vét, Jakab Antal küz­del­me a meg­ma­ra­dá­sért (Ki lesz az utód?) cím­mel 2013-ban köny­vet is szer­kesz­tett róla. Úgy tart­ja: „Erdély XX. szá­za­di tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb püs­pö­ke volt.” Az elis­me­rést Jakab Antal élet­mű­vét kuta­tó mun­ká­já­ért, a falu­si gyer­me­kek és fia­ta­lok fel­ka­ro­lá­sa érde­ké­ben vég­zett sok­ré­tű lel­ki­pász­to­ri és tár­sa­dal­mi tevé­keny­sé­gé­ért adjuk át neki.

Ezen a napon elin­dít­juk a tar­tal­mát tekint­ve hova­to­vább bővü­lő www​.jaka​ban​tal​.eletunk​.net inter­ne­tes emlék­ol­dalt, amely­re össze­gyűjt­jük mind­azt, amit Jakab Antal püs­pök éle­té­ről és mun­kás­sá­gá­ról, vala­mint az élő emlé­ke­zet­ről tud­ni érde­mes. A web­ol­dal kiala­kí­tá­sát, fel­töl­té­sét és üze­mel­te­té­sét ugyan­csak támo­ga­tók nagy­vo­na­lú­sá­ga tet­te lehe­tő­vé, akik között eddig a magán­sze­mély Pál Lász­ló kis­mar­to­ni püs­pö­ki viká­ri­ust, Ven­cser Lász­ló eme­ri­tus igaz­ga­tót, vala­mint a Lezsák Sán­dor elnök úr vezet­te Laki­te­le­ki Nép­fő­is­ko­lát és Nem­ze­ti Fóru­mot említ­het­jük. Azon dol­go­zunk, hogy az ado­má­nyo­zók köre gya­ra­pod­jék, hogy a hon­la­pot tovább­fej­leszt­hes­sük és biz­ton­ság­gal fenntarthassuk.

Végül, de nem utol­só­sor­ban az emlék­év folya­mán sze­ret­nénk pótol­ni a Küzd­ve és bíz­va című doku­men­tum­film jár­vány miatt elma­radt ünne­pé­lyes vetí­té­se­it néhány kiemelt, Jakab Antal éle­té­hez kap­cso­ló­dó településen.

„Hitünk és népünk ügyét soha el nem alkud­tam” – hir­de­ti Jakab Antal püs­pök sza­va­it az emlék­év mot­tó­ja. Pon­to­san ez az, ami­ért pél­da­ké­pül állít­juk őt a ma élő nem­ze­dé­kek előtt.

Var­ga Gab­ri­el­la, Ven­cser Lász­ló
a JAKK ala­pí­tó-veze­tői és az Éle­tünk újság szerkesztői

For­rás: eletunk​.net