Hírek Sport hirek Itt van­nak a Fra­di ellen­fe­lei: Juven­tus, Bar­ce­lo­na, Dina­mo Kijev

Itt van­nak a Fra­di ellen­fe­lei: Juven­tus, Bar­ce­lo­na, Dina­mo Kijev

Buda­pest­re jön majd Ronal­do és Mes­si is, két sztár­csa­pa­tot is kapott a Ferenc­vá­ros a Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­ben. A har­ma­dik ellen­fél a zöld-fehé­rek edző­je, Szer­hij Reb­rov miatt érde­kes, hiszen volt csa­pa­ta, a Dina­mo Kijev lesz még a rivális.

A sor­so­lás kez­de­te előtt az Euró­pai Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (UEFA) Elnö­ki díját kap­ta meg Didi­er Drog­ba. Az ele­fánt­csont­par­ti csa­tár, vala­mint egy­ko­ri chelsea‑s csa­pat­tár­sa, Flo­rent Malo­u­da kezd­te a sorsolást.

Elő­ször az 1. kalap csa­pa­ta­it osz­tot­ták szét a cso­por­tok között, ebben még nem volt nagy izga­lom, de a máso­dik kör­ben már össze­jöt­tek érde­kes páro­sí­tá­sok. Pél­dá­ul már a cso­port­kör­ben talál­ko­zik Cris­ti­a­no Ronal­do és Lion­el Mes­si, hiszen a Juven­tus és a Bar­ce­lo­na össze­ke­rült a G cso­port­ban, de izgal­mas­nak tűnik a cím­vé­dő Bayern és az Atlé­ti­co Mad­rid pár­har­ca, de pikáns a PSG, Man­ches­ter Uni­ted páros is a H csoportban.

A 3. kalap újabb izgal­ma­kat hozott. Elő­ször az orosz Krasz­no­dar csat­la­ko­zott az E cso­port­hoz, majd a két magyar­ral fel­ál­ló, leg­utóbb elő­dön­tős Leip­zig a PSG, MU páros­hoz került, ala­kult a halál­cso­port. Az elő­ző soro­zat meg­le­pe­tés csa­pa­ta, az olasz Ata­lan­ta a Liver­pool­hoz és az Ajax­hoz tár­sult. A Dina­mo Kijev­nek nem volt válasz­tá­sa, beke­rült a Juven­tus és a Bar­ce­lo­na mel­lé. Nehéz sor­so­lást kapott Szo­bosz­lai Domi­nik csa­pa­ta, a Salz­burg a Bayern és az Atlé­ti­co ellen játszhat.

Jöhet az iga­zi izga­lom, a 4. kalap sor­so­lá­sa, kide­rül vég­re, hogy melyik négyes­be kerül a főtáb­lá­ra huszon­öt év után vissza­té­rő Ferenc­vá­ros. Az első a Mar­seille volt, és elvit­te a C cso­por­tot. A moszk­vai Loko­mo­tív­nak is kevés esé­lye lsz az A négyes­ben. Az FC Bru­ges talán a leg­könnyebb cso­port­ba jutott. Aztán jött a török Basak­se­hir és a H cso­port. A Rennes is beelőz­te a Fra­dit, és elvit­te az E cso­por­tot, és már csak sztár­csa­pa­tok marad­tak az FTC-nek. A dán Midtjyl­land kap­ta a Liver­poolt. Utol­só előt­ti­ként a Mönc­heng­lad­bach a B cso­port­ba került, és így a Ferenc­vá­ros­nak iga­zi csúcs jutott: Juven­tus, Bar­ce­lo­na, Dina­mo Kijev.

A cso­por­tok

  • A cso­port: Bayern Mün­chen, Atlé­ti­co Mad­rid, Salz­burg, Loko­mo­tív Moszkva
  • B cso­port: Real Mad­rid, Sah­tar Dony­eck, Inter­naz­io­nale, Mönchengladbach
  • C cso­port: Por­to, Man­ches­ter City, Olym­pia­kosz, Olym­pi­que Marseille,
  • D cso­port: Liver­pool, Ajax, Ata­lan­ta, Midtjylland
  • E cso­port: Sevil­la, Chel­sea, Krasz­no­dar, Rennes
  • F cso­port: Zenit, Dort­mund, Laz­io, FC Bruges
  • G cso­port: Juven­tus, Bar­ce­lo­na, Dina­mo Kijev, FERENCVÁROS
  • H cso­port: PSG, Man­ches­ter Uni­ted, Leip­zig, Basaksehir

Díja­kAz elő­ző sze­zon leg­jobb kapu­sa Manu­el Neu­er, a BL-győz­tes Bayern játé­ko­sa lett. A védők­nél a szin­tén mün­che­ni Jos­hua Kim­mich kapott díjat. A közép­pá­lyán a Man­ches­ter City bel­ga kar­mes­te­rét, Kevin de Bruy­nét válasz­tot­ták a leg­jobb­nak. A Bayern elvit­te a har­ma­dik díjat is, Robert Lewan­dows­ki volt az elő­ző sze­zon leg­jobb csa­tá­ra. Az év edző­je a Bayern Mün­chen szak­ve­ze­tő­je, Hans-Die­ter Flick lett. Az év játé­ko­sa címet Robert Lewan­dows­ki érde­mel­te ki.A nők­nél Sarah Bou­had­di (Lyon) lett a leg­jobb kapus, míg a védők­nél csa­pat­tár­sát, Wen­die Renar­dot díjaz­ták. A közép­pá­lyá­sok között a fran­cia baj­nok magyar szár­ma­zá­sú játé­ko­sa, Maro­zsán Dzse­ni­fer lett a leg­jobb. Per­n­il­le Har­der, a Wolfs­burg koráb­bi, a Chel­sea jelen­le­gi táma­dó­ja lett a leg­jobb csa­tár és gól­lö­vő. A Lyon veze­tő­edző­je, Jean-Luc Vas­seur lett. Az év játé­ko­sa Per­n­il­le Har­der lett.

A kala­pok

1. kalap: Bayern Mün­chen (német), Sevil­la (spa­nyol), Real Mad­rid (spa­nyol), Liver­pool (angol), Juven­tus (olasz), Paris Saint-Ger­ma­in (fran­cia), Zenit (orosz), Por­to (por­tu­gál)

2. kalap: Bar­ce­lo­na (spa­nyol), Atlé­ti­co Mad­rid (spa­nyol), Man­ches­ter City (angol), Man­ches­ter Uni­ted (angol), Sah­tar Don­eck (ukrán), Borus­sia Dort­mund (német), Chel­sea (angol), Ajax (hol­land)

3. kalap: Dina­mo Kijev (ukrán), RB Salz­burg (oszt­rák), RB Leip­zig (német), Inter­naz­io­nale (olasz), Olym­pia­kosz Pire­usz (görög), Laz­io (olasz), Ata­lan­ta (olasz), FK Krasz­no­dar (orosz)

4. kalap: Loko­mo­tiv Moszk­va (orosz), Olym­pi­que Mar­seille (fran­cia), Club Brug­ge (bel­ga), Borus­sia Mönc­heng­lad­bach (német), İst­anb­ul Başakşe­hir (török), Midtjyl­land (dán), Rennes (fran­cia), Ferenc­vá­ros (magyar)

For­rás: info​start​.hu