Hírek Külföldi hirek Itt ellen­őriz­he­ti, hogy ellopták‑e Facebook-adatait

Itt ellen­őriz­he­ti, hogy ellopták‑e Facebook-adatait

AKÁR KÁROSULT, AKÁR NEM, VÁLTOZTASSA MEG IDŐNKÉNT A JELSZAVAIT, MERT A KIBERBŰNÖZŐK LECSAPNAK

533 mil­lió Face­book-fel­hasz­ná­ló ada­ta­it lop­ták el kiber­bű­nö­zők, majd a napok­ban fel­rak­ták az egé­szet egy chat­szo­bá­ba. A káro­sul­tak között 377 ezer magyar is talál­ha­tó. A Magyar Nem­zet most meg­mu­tat­ja, hogyan ellen­őriz­he­ti, hogy ön is a káro­sul­tak között van‑e.

Segít­sé­get ajánl a tit­kos­szol­gá­lat azok­nak, akik kíván­csi­ak arra, hogy ahhoz a 377 ezer magyar fel­hasz­ná­ló­hoz tartoznak‑e, akik­nek hac­ke­rek ellop­ták és nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták a sze­mé­lyes ada­ta­it. Néhány nap­pal ezelőtt több mint 533 mil­lió Face­book-fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­ma­zó adat­bá­zis vált nyil­vá­nos­sá egy hac­ker­fó­ru­mon, köz­tük mint­egy 377 ezer magyar ada­tai is komp­ro­mit­tá­lód­tak – írja a Nem­ze­ti Kiber­vé­del­mi Inté­zet figyelemfelhívásában.

Itt ellen­őriz­he­ti, hogy az ön ada­ta­it is ellopták‑e: https://​hu​-dump​check​.web​.app/

Fotó: Exa​line​.hu

Riasz­tó tény, hogy a kiszi­vár­gott ada­tok között sok eset­be­naz érin­tett sze­mély Face­book-azo­no­sí­tó­ja, neve, tele­fon­szá­ma, neme, illet­ve kap­cso­la­ti stá­tu­sa, szü­le­té­si dátu­ma, föld­raj­zi hely­ze­te és e‑mail-címe is sze​re​pel​.Az ada­tok vél­he­tő­en 2019-ből szár­maz­nak, és az Add Fri­end funk­ció sérü­lé­keny­sé­gé­nek kihasz­ná­lá­sá­val gyűj­töt­ték be őket.

A tit­kos­szol­gá­lat köz­lé­se sze­rint a Have I Been Pwned olda­lon elér­he­tő­vé vált a tele­fon­szám-ala­pú kere­sés is, így a fel­hasz­ná­lók már ezen az olda­lon is meg­te­kint­he­tik, hogy érintettek‑e az adat­szi­vár­gás­ban. Kere­sés­kor az ország­kó­do­kat is meg kell adni, ami Magyar­or­szág ese­tén 36.

Troy Hunt infor­má­ció­biz­ton­sá­gi szak­em­ber idő­köz­ben jelez­te, hogy az álta­la készí­tett Have I been Pwnd olda­lon bár­ki ellen­őriz­he­ti, hogy érintett‑e az adat­szi­vár­gás­ban. Meg­jegy­zen­dő azon­ban, hogy a HIBP-on jelen­leg csu­pán e‑mail-cím­re lehet keres­ni, azon­ban a Ble­e­ping­Com­pu­ter sze­rint a leg­gya­ko­ribb kiszi­vár­gott adat a tele­fon­szám, így elő­for­dul­hat, hogy a HIBP-on vég­zett kere­sés bár nem hoz talá­la­tot, még­is érin­tet­tek vagyunk az adatszivárgásban.

Az NBSZ NKI fel­hív­ja a figyel­met, hogy elér­he­tő egy hazai fej­lesz­té­sű web app, amin a magyar érin­tet­tek tele­fon­szám és Face­book-azo­no­sí­tó alap­ján is tud­nak keres­ni. Attól füg­get­le­nül, hogy a kere­sés hoz‑e talá­la­tot, ha rég nem vál­toz­tat­tuk meg a közös­sé­gi pro­fil­ja­ink jel­sza­va­it, érde­mes ezt most meg­ten­nünk, a két­fak­to­ros azo­no­sí­tás bekap­cso­lá­sá­val együtt.

Busin­nes Ins­ider (BI) üzle­ti online maga­zin mun­ka­tár­sai pró­ba­ként több ello­pott ada­tot is leel­len­őriz­ve – a köz­zé­tett elér­he­tő­sé­ge­ken fel­vet­ték a kap­cso­la­tot az érin­tett Face­book-fel­hasz­ná­ló­val – meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy vala­ki valós adat­bá­zist tett köz­zé a hac­ker­fó­ru­mon. Ezt az adat­bá­zist koráb­ban áru­ba bocsá­tot­ták a dark weben, az ada­tok darab­já­ért húsz dol­lárt kérve.

– Bár a köz­zé­tett adat­hal­maz már több­éves, a kiszi­vár­gott ada­tok nagyon érté­ke­sek lehet­nek a kiber­bű­nö­zőknek, akik mások sze­mé­lyes ada­ta­i­val új sze­mé­lyi­sé­get hoz­hat­nak lét­re és csa­lá­so­kat követ­het­nek el a nevünk­ben, ami­ről leg­több­ször csak akkor érte­sül az érin­tett, ami­kor már bün­te­tő­el­já­rás indul – közöl­te a BI-vel Alon Gal tech­no­ló­gi­ai veze­tő, a kiber­bű­nö­zés ellen fel­lé­pő Hud­son Rock nevű cég mun­ka­tár­sa. Gal volt az, aki a napok­ban fel­fe­dez­te a kiszi­vár­gott ada­to­kat a neten.

– Egy ekko­ra adat­bá­zis, amely tar­tal­maz­za a pri­vát infor­má­ci­ó­kat, pél­dá­ul a Face­book-fel­hasz­ná­ló tele­fon­szá­mát, min­den bizonnyal oda vezet­het, hogy kiber­bű­nö­zők fel­hasz­nál­ják az ada­to­kat tár­sa­dal­mi-mér­nö­ki táma­dá­sok­ra, vagy akár hac­ke­lé­si kísér­le­tek vég­re­haj­tá­sá­ra – mond­ta Gal az Insidernek.

For­rás: Magyar Nemzet