Hírek Sport hirek Itt az első bom­ba­meg­le­pe­tés, Argen­tí­na már­is bajban

Itt az első bom­ba­meg­le­pe­tés, Argen­tí­na már­is bajban

Még min­dig jól tud­nak fociz­ni az argen­ti­nok, ám szo­ká­suk­hoz híven, még min­dig képe­sek ellin­kes­ked­ni a világ­baj­no­ki sze­rep­lé­se­i­ket. Tény, hogy az első fél­idő­ben két­gó­los előny­be kerül­tek vol­na, ha a bíró nem alkal­maz­za túl­sá­go­san is a védőt segít­ve a les­sza­bályt, ám ez sem vál­toz­tat azon, ami a máso­dik fél­idő­ben tör­tént. Egy sok­kal hara­pó­sabb Sza­úd-Ará­bia futott ki a máso­dik játék­rész­re, per­cek alatt meg­for­dí­tot­ta az állást, majd pedig maga­biz­tos, néhol már hősi­es véde­ke­zés­sel meg is tar­tot­ta az elő­nyét. Argen­tí­na csa­pa­ta kísér­te­ti­e­sen emlé­kez­tet a 2018-as önmagára…

Argen­tí­na – Sza­úd-Ará­bia 1:2 (1:0)
Lusza­il Sta­di­on, 88 012 néző, v.: Slav­ko Vinčić (szlo­vén)
gól­szer­zők: Mes­si (10., bün­te­tő), illet­ve al-Seh­ri (48.), Sz. al-Dav­sza­ri (53.)
sár­ga lap: al-Mal­ki (67.), al-Bula­i­li (75.), al-Dav­sza­ri (79.), Abdul­ha­mid (82.), al-Abid (88.), al-Ovajsz (90+2)

Mes­si­ék lefo­ciz­ták mezőny­ben az ellen­fe­lü­ket az első fél­idő­ben, és a min­den bizonnyal utol­só vb-jén részt vevő hét­sze­res arany­lab­dás tizen­egyes­gól­já­val hamar meg is sze­rez­ték a veze­tést az akkor még tel­je­sen esély­te­len­nek gon­dolt ara­bok­kal szem­ben. Bőven ben­ne volt a pak­li­ban, hogy akár el is dön­tik az első rész­ben az összes nyi­tott kér­dést: három les­gólt is meg­sze­rez­tek. Az első ket­tőt még zász­ló­val belen­get­te a part­jel­ző, a Lau­ta­ro Mar­ti­nez által lőtt har­ma­di­kat viszont hosszas vide­ó­zás után érvény­te­le­ní­tet­te a bíró.

Ez utób­bi erő­sen véle­mé­nyes volt, sőt, talán sza­bá­lyos gól­tól fosz­tot­ták meg az argen­ti­no­kat. Mind­össze Mar­ti­nez egyik kar­ja volt túl az utol­só védőn, min­den más test­ré­sze jócs­kán a les­vo­na­lon innen helyez­ke­dett. Kér­dés, mi értel­me volt két évvel ezelőtt „táma­dó­ba­rá­tab­bá” ten­ni a les­sza­bályt azzal, hogy csak akkor les, ha a táma­dó bár­mely, sza­bá­lyos gól szer­zé­sé­re alkal­mas test­ré­sze (a kezén és a kar­ján kívül min­den) elő­rébb van az utol­só védő­nél. Ha a vál­la egy vonal­ban is volt az arab védő­vel, éppen az ilyen hely­ze­tek táma­dó­ba­rá­tabb meg­íté­lé­sé­ről szólt elvi­leg a 2020-as szabálymódosítás.

Derült égből vil­lám­csa­pás­ként jött az első fél­idő­höz képest 180 fokos for­du­la­tot hozó máso­dik. Még jófor­mán ki se jöt­tek az öltö­ző­ből a csa­pa­tok, egy len­dü­le­tes akció végén jó mély­sé­gi indí­tást kapott al-Seh­ri, akit nem tudott utol­ér­ni a becsú­szó Rom­ero, az arab csa­tár pedig pre­cí­zen kilőt­te a hosszú alsót. A sok­ko­ló­dott argen­ti­nok még el sem gyá­szol­hat­ták az elő­nyü­ket, már­is tovább rom­lott a hely­ze­tük. Az ázsi­ai csa­pat nagy len­dü­le­tet vett, beszo­rí­tot­ta a sok­kal esé­lye­sebb ellen­fe­lét, egy lövést még blok­kolt a dél-ame­ri­kai véde­lem, de a lab­dá­ra utóbb al-Dav­sza­ri csa­pott le, cse­le­zett egy sort, majd a hosszú fel­ső sarok­ba bom­bá­zott. Három kaput elta­lá­ló lövés öt perc alatt, ebből ket­tő gól – ez aztán a hatékonyság!

Csak ezután tért magá­hoz a dél-ame­ri­kai csa­pat, és óri­á­si offen­zí­vát indí­tott az egyen­lí­tés­re. Szé­pen szö­vö­get­te a táma­dá­so­kat Argen­tí­na, de az utol­só pil­la­nat­ban min­dig sze­rel­ni tud­tak a védők, vagy ha már ez sem sike­rült, akkor al-Ova­isz áll­ta a sarat a kapu­ban, oly­kor bra­vú­ro­san. Köz­ben a sár­ga lapo­kat is szor­go­san gyűj­töt­ték az elke­se­re­det­ten véde­ke­ző ara­bok, és húz­ták az időt, ahogy csak lehe­tett. Ezt nyolc­per­ces ráadás­sal díjaz­ta a bíró, amely­nek rög­tön a leg­ele­jén óri­á­si argen­tin hely­zet adó­dott, a lövé­sü­ket a gól­vo­nal­ról fejel­te ki egy zöld mezes védő. Sor­jáz­tak az argen­tin roha­mok, de iga­zi kre­a­ti­vi­tás és siker nél­kül. Az egyik táma­dás­nál a kapu­já­ból fel­ugor­va kiron­tó al-Ova­isz térd­del fej­be rúg­ta csa­pat­tár­sát, és al-Szah­ra­nit hosszas ápo­lás után hord­ágyon vit­ték le. A meccs emi­att végül 15 per­ces ráadást köve­tő­en ért véget, Argen­tí­na pedig már­is szo­rult hely­zet­be manő­ve­rez­te magát – így a len­gye­le­ket és Mexi­kót is ver­ni­ük kell a továbbjutáshoz.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu