Hírek Amerikai hirek Íté­le­tet mond­tak Biden elnök­sé­gé­ről Virginiában

Íté­le­tet mond­tak Biden elnök­sé­gé­ről Virginiában

A demok­ra­ták egy­mást hibáz­tat­ják a ked­di vir­gi­ni­ai kor­mány­zó­vá­lasz­tá­si vere­ség után, amely a leg­utób­bi, 2009-es vir­gi­ni­ai vere­ség­re, majd az azt köve­tő 2010-es fél­idős válasz­tá­sok­ra emlé­kez­te­ti őket, ame­lyet Barack Oba­ma akko­ri demok­ra­ta elnök kudarc­nak neve­zett – jelen­tet­te szer­dán az ame­ri­kai sajtó.

A repub­li­ká­nu­sok jelölt­je, Glenn Young­kin nyer­te meg ked­den a vir­gi­ni­ai kor­mány­zó­vá­lasz­tást a demok­ra­ta Ter­ry McA­u­lif­fe előtt. Egyes szak­ér­tők sze­rint egy évvel azután, hogy Joe Biden a 2020-as elnök­vá­lasz­tá­son Vir­gi­nia állam­ban 10 szá­za­lék­pont­tal győ­zött, a mos­ta­ni ered­mény egy­faj­ta íté­let­ként értel­mez­he­tő Biden elnök­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. A vir­gi­ni­ai vere­ség ria­dal­mat okoz­hat a pár­ton belül a jövő évi fél­idős válasz­tá­sok miatt, ami­kor a washing­to­ni kong­resszus irá­nyí­tá­sa a tét – mond­ták az elemzők.

Van­nak olyan demok­ra­ták, akik arra fog­ják a vere­sé­get, hogy a válasz­tás előtt nem sike­rült elfo­gad­tat­ni a sze­ná­tus­sal Biden inf­ra­struk­tu­rá­lis és szo­ci­á­lis cso­mag­ját. A vesz­tes McA­u­lif­fe és szö­vet­sé­ge­sei már koráb­ban azt szor­gal­maz­ták, hogy a kép­vi­se­lő­ház fogad­ja el a sze­ná­tus által jóvá­ha­gyott, két­pár­ti inf­ra­struk­tu­rá­lis tör­vény­ja­vas­la­tot, mert abban bíz­tak, hogy ez győ­ze­lem­hez segít­he­ti őt. Azon­ban a tör­vény­ja­vas­la­to­kat azóta sem fogad­ták el, még­pe­dig a demok­ra­ta pár­ton belül – a cent­ris­ták és a mér­sé­kel­tek között – kiala­kult ellen­té­tek miatt.

Több dia­dalt is elköny­vel­het­tek a repub­li­ká­nu­sok a Joe Biden elnök­sé­ge ide­jén tar­tott első megméretéseken.

Biden szer­dán azt mond­ta: sze­ret­te vol­na, ha gaz­da­sá­gi cso­mag­ja­it még a válasz­tá­sok előtt meg­sza­vaz­za a kongresszus.

Chuck Rocha demok­ra­ta stra­té­ga, aki Ber­nie San­ders ver­mon­ti füg­get­len sze­ná­tor elnök­vá­lasz­tá­si kam­pá­nyá­nak veze­tő tanács­adó­ja­ként dol­go­zott, azt mond­ta: a vir­gi­ni­ai vere­sé­gért 70 szá­za­lék­ban a kong­resszust, 30 szá­za­lék­ban pedig Bident hibáztatja.

Több demok­ra­ta sze­rint a ked­di válasz­tá­si ered­mé­nyek tanul­sá­ga, hogy csök­ken­te­ni kell a párt­be­li feszült­sé­ge­ket, és hogy a gaz­da­sá­gi cso­ma­gok elfo­ga­dá­sá­val be kell bizo­nyí­ta­ni­uk cse­lek­vő­ké­pes­sé­gü­ket a választóknak.

A prog­resszív bal­ol­da­li cso­por­tok is éle­sen kri­ti­zál­ták a demok­ra­tá­kat és McA­u­lif­fe-et, sze­rin­tük „lélek­te­len” volt a kam­pá­nyuk, nem fog­lal­koz­tak a válasz­tó­kat iga­zán érdek­lő kér­dé­sek­kel. Közös köz­le­mé­nyük­ben azt írták: Ter­ry McA­u­lif­fe kam­pá­nya erőt­len volt, sokat fog­lal­ko­zott Donald Trump volt elnök­kel, ahe­lyett, hogy a válasz­tó­kat leg­in­kább érdek­lő kér­dé­sek­re össz­pon­to­sí­tott volna.

A CNN hír­té­vé online elem­zé­sé­ben azt írta: a ked­di ered­mé­nyek fényé­ben az ország­ban „nagy az elé­ge­det­len­ség azzal kap­cso­lat­ban, hogy a demok­ra­ták mit tud­tak eddig kez­de­ni a 2020-ban nekik adott hatalommal”.

Kevin McC­ar­thy, a kép­vi­se­lő­ház­ban jelen­leg szűk kisebb­ség­ben lévő repub­li­ká­nu­sok frak­ció­ve­ze­tő­je szer­dán azt mond­ta: párt­ja több mint 60 kép­vi­se­lői man­dá­tu­mot is elve­het a demok­ra­ták­tól a jövő évi fél­idős választásokon.

New Jer­sey állam­ban szin­tén kor­mány­zó­vá­lasz­tás volt ked­den, ame­lyet végül szo­ros ver­seny­ben a jelen­leg is hiva­tal­ban lévő jelölt, a demok­ra­ta Phi­lip Murphy nyert meg a repub­li­ká­nus Jack Cia­tta­rel­li­vel szem­ben. Szak­ér­tők sze­rint az, hogy a demok­ra­ták jelölt­je csak rend­kí­vül szűk több­ség­gel győ­zött, szin­tén egy figyel­mez­te­tés lehet a párt szá­má­ra, ugyan­is előt­te az elem­zők egy­ér­tel­mű demok­ra­ta győ­zel­met vártak.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu