Hírek Magyarországi hírek Isten kere­sé­se, befo­ga­dá­sa cse­lek­vő akti­vi­tást jelent

Isten kere­sé­se, befo­ga­dá­sa cse­lek­vő akti­vi­tást jelent

Cse­lek­vő akti­vi­tás­nak nevez­te Isten kere­sé­sét és befo­ga­dá­sát a köz­tár­sa­sá­gi elnök az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­son (NEK) pén­te­ken mon­dott tanú­ság­té­te­lé­ben. 

Áder János azt mond­ta: sokan gon­dol­ják, hogy Isten úgy segí­ti meg őket, hogy leül mel­lé­jük a pad­ra, vagy mel­lé­jük lép az utcán, és meg­kér­de­zi, miben segít­het. A hit nem lehet passzív! – hív­ta fel a figyel­met. Hoz­zá­tet­te: jele­ket mind­annyi­an kapunk, de csak raj­tunk múlik, hogy „szto­ri­nak”, vagy pél­dá­zat­nak tekint­jük azo­kat. Raj­tunk múlik, hogy a vélet­lent, vagy Isten keze mun­ká­ját lát­juk ben­ne – hang­sú­lyoz­ta az államfő.

Áder János tanú­ság­té­tel­ként úgy fogal­ma­zott: „ha az iste­ni tör­vé­nyek sze­rint élsz, ha jól sáfár­kodsz a rád bízott talen­tu­mok­kal, ha nem fizi­kai való­já­ban, hanem szí­ved­ben, lel­ked­ben, cse­le­ke­de­te­id­ben kere­sed Istent, akkor meg is talá­lod”. A köz­tár­sa­sá­gi elnök elmél­ke­dé­sé­ben Ferenc pápa Lau­da­to si’ kez­de­tű encik­li­ká­já­ból a Föl­dün­kért mon­dott imá­ból kiemel­te azt a sort, hogy „szo­ros egy­ség­ben vagyunk min­den teremt­ménnyel vég­te­len vilá­gos­sá­god felé veze­tő utunkon”.

Később érin­tet­te az evo­lú­ció kér­dé­sét, és Fran­cis Collins ame­ri­kai tudós Isten ábé­cé­je című köny­vé­ből idéz­ve rámu­ta­tott arra: Dar­win a Fajok ere­de­te című mun­ká­ja végén hivat­ko­zik a terem­tő­re. Hoz­zá­tet­te: az ame­ri­kai szer­ző köny­vé­hez írt elő­sza­vá­ban Fre­und Tamás, a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia elnö­ke is Isten jelen­lé­tét hangoztatja.

Áder János szólt a beszéd­tech­ni­kai, reto­ri­kai kép­zés fon­tos­sá­gá­ról, majd meg­osz­tot­ta a közön­ség­gel azt, hogyan merült fel ben­nük beszéd­ta­ná­rá­val, Vadász Ágnes­sel a magyar iste­nes ver­sek jelen­tős részé­nek kötet­be gyűj­té­sé­nek ötle­te. Az Égre néző – Isten jelen­lé­te a magyar köl­té­szet­ben című könyv­ben hét téma köré szer­vez­ték a ver­se­ket: kere­sés, közös­ség, vigasz, tudás, alko­tás, halál, misz­té­ri­um – tet­te hoz­zá, majd József Atti­la Isten itt állt a hátam mögött című ver­sét Áder János fel is olvas­ta az összegyűlteknek.

Sal­va­dor Dali fest­mé­nyét és Weö­res Sán­dor Kereszt­árny­kép című ver­sét pár­hu­zam­ba állít­va az állam­fő beszélt arról is, hogy két külön­bö­ző művé­sze­ti ágban készült mű hogyan adhat­ja vissza ugyan­azt a gon­do­la­tot. Áder János elő­adá­sá­ban a koro­na­ví­rus-jár­vány kihí­vá­sa­i­ra is kitért. Elmond­ta: har­minc­ezer­nél is töb­ben hal­tak meg Magyar­or­szá­gon, több mint 600 olyan csa­lád van, ahol 18 éven alu­li gyer­me­kek veszí­tet­ték el egyik vagy mind­két szü­lő­jü­ket, és mint­egy ezer gyer­mek lett árva.

Nagy taps fogad­ta a közön­ség­ből a köz­tár­sa­sá­gi elnök sza­va­it, ami­kor arról beszélt: az árván maradt gyer­me­kek meg­se­gí­té­sé­re fele­sé­gé­vel lét­re­ho­zott ala­pít­ványt Regő­czi Ist­ván atyá­ról nevez­ték el, aki szá­mos temp­lo­mot, árva­há­zat létesített.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu