Hírek Sport hirek Isten éltes­se Németh Krisz­ti­ánt – Videó

Isten éltes­se Németh Krisz­ti­ánt – Videó

A Colum­bus Crew magyar légi­ó­sa 32. szü­le­tés­nap­ját ünnepli


A 37-sze­res magyar válo­ga­tott, koráb­bi EB-részt­ve­vő Németh Krisz­ti­án 1989 janu­ár 5‑én lát­ta meg a nap­vi­lá­got Győr­ben.

A 32. szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő magyar táma­dó azóta nagyon hosszú utat járt be, és szá­mos sikert tud­hat magá­é­nak klub­csa­pa­ta­i­ban és a válo­ga­tott­ban is. Decem­be­ri győ­zel­mük után ő az MLS tör­té­ne­té­nek egyet­len magyar baj­no­ka.

Ha csak az Észak-ame­ri­kai légi­ós éve­i­nek ered­mény­lis­tá­ját néz­zük, három klub­já­val (Sport­ing KC, New Eng­land Revo­lu­ti­on, Colum­bus Crew) lenyű­gö­ző a lista:

- MLS baj­nok (2020)
- US Open-kupa­győz­tes (2015)
- US Open-kupa gól­ki­rály (2015)
- Az év MLS-gól­já­nak szer­ző­je (2015)
- A hónap leg­jobb játé­ko­sa az MLS-ben (2015 május)
- A for­du­ló leg­szebb MLS-gól­já­nak szer­ző­je (2x)

Németh Krisz­ti­án­nal leg­utóbb Csi­bi Lóránd, a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány elnö­ke és a Cleve­landi Magya­ro­kért web­ol­dal üze­mel­te­tő­je készí­tett inter­jút a ten­ge­ren­tú­li pro­fi lab­da­rú­gó­li­gá­ban (MLS) nagy­dön­tő­je előtt. A decem­ber 23-án köz­zé­tett inter­jú­ban egye­bek mel­lett szó esik a Colum­bus Crew csa­pa­tá­ról és Németh Krisz­ti­án beil­lesz­ke­dé­sé­ről, Colum­bus váro­sá­ról, a magyar légi­ó­sok­kal való kap­cso­lat­ról, illet­ve ter­mé­sze­te­sen a válo­ga­tott­ról és a nyá­ri Euró­pa-baj­nok­ság­ról, melyen a játé­kos ter­mé­sze­te­sen ismét szí­ve­sen részt venne.

A SportHatárokNélkül.hu olda­la a cleve­landi bará­ta­ink inter­jú­já­val kíván bol­dog szü­le­tés­na­pot és továb­bi sok sikert Németh Krisztiánnak!

fotó: Jen​ki​fo​ci​.hu

Szer­ző: sport­ha­ta­rok­nel­kul / Tőkés Máté