Hírek Külföldi hirek Ismét vesz­teg­zár alá került Melbourne

Ismét vesz­teg­zár alá került Melbourne

A koro­na­ví­rus ter­je­dé­se miatt ismét vesz­teg­zár alá került ked­den Auszt­rá­lia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, Melbourne.

A dön­tést, amely­nek hatá­lya a város 4,9 mil­lió lako­sá­ra ter­jed ki, órák­kal azelőtt jelen­tet­ték be, hogy – száz év óta elő­ször – lezár­ták a határt Új-Dél-Wales és Vic­to­ria állam között. Ez utób­bi fővá­ro­sa Melbourne.

A város­ban éjfél­től min­den­ki­nek ott­hon kell marad­nia, leszá­mít­va, ha mun­ká­ba, isko­lá­ba, bevá­sá­rol­ni vagy orvo­si vizs­gá­lat­ra megy. Az étter­mek­ből, kávé­zók­ból és bárok­ból csak elvi­tel­re lehet ételt ren­del­ni, a sport­ter­mek és fod­rá­sza­tok bezár­nak. A csa­lá­di ren­dez­vé­nyen részt vevők szá­mát kor­lá­toz­ták, egy­ben meg­hosszab­bí­tot­ták a jelen­le­gi isko­lai szünetet.

Dani­el And­rews, Vic­to­ria állam kor­mány­fő­je a tévé­ben is köz­ve­tí­tett ked­di saj­tó­ér­te­kez­le­tén a kor­lá­to­zást meg­ter­he­lő­nek, de szük­ség­sze­rű­nek nevez­te. And­rews már a hét végén, a kór ismé­telt meg­je­le­né­se miatt elren­del­te Mel­bourne 30 kül­te­rü­le­tén a távol­ság­tar­tás ismé­telt beve­ze­té­sét, vala­mint kilenc torony­ház­ban a tel­jes vesztegzárat.

Az Új-Dél-Wales és Vic­to­ria állam közöt­ti határ lezá­rás­ról hét­főn dön­töt­tek, vála­szul a koro­na­ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sek gyors emel­ke­dé­sé­re Mel­bourne-ben. A lezárt határt kato­nák és rend­őrök ellen­őr­zik. A for­gal­mas határ­sza­kaszt, amely több ezer kilo­mé­ter hosszú és könnyen átjár­ha­tó, leg­utóbb 1919-ben, a spa­nyol­nát­ha-jár­vány ide­jén zár­ták le. A határ­sér­tők­re nem­csak szi­go­rú pénz­bün­te­tés, hanem bör­tön is vár. Ha vala­ki enge­dély nél­kül lép át a határt átsze­lő 55 for­gal­mas úton, ame­lyet ingá­zók, isko­lá­ba járók, keres­ke­del­mi szál­lí­tók hasz­nál­nak napon­ta, akár 7700 ame­ri­kai dol­lár (2,3 mil­lió forint­nyi) össze­gű pénz­bír­sá­got és fél­évi bör­tönt kockáztat.

A határ­vá­ro­sok­ban élők napi enge­dé­lye­ket kap­nak majd, bár az enge­dé­lyez­te­tő rend­szer még nem áll készen. Kevin Mack, Albury határ­vá­ros pol­gár­mes­te­re azt mond­ta, hogy mint­egy 50 ezer jár­mű for­gal­má­ra lehet szá­mí­ta­ni napon­ta Új-Dél-Wales olda­lán, rém­álom lesz min­den­ki szá­má­ra ekko­ra töme­get ellenőrizni.

A határ­le­zá­rás komoly csa­pást mér azok­ra az auszt­rál remé­nyek­re, hogy sike­rül las­sí­ta­ni a gaz­da­sá­gi vál­ság súlyos­bo­dá­sát az ország­ban, ahol jórészt már fel­ol­dot­ták a már­ci­us­ban elren­delt távol­ság­tar­tá­si sza­bá­lyo­kat. A keres­ke­de­lem­ben, a bel­föl­di turiz­mus­ban, a spor­tok­ban is komoly fej­tö­rést okoz majd a két kele­ti par­ti állam közöt­ti határzár.

Az Auszt­rá­li­á­ban regiszt­rált 199 új fer­tő­zé­ses eset közül 191 Vic­to­ria állam­ban történt.

Auszt­rá­li­á­ban eddig 8800 fer­tő­zöt­tet regiszt­rál­tak, 106-an meg­hal­tak a kór­ban. Bár ez a szám jóval keve­sebb más álla­mo­ké­hoz képest, a Mel­bourne-ben kiala­kult jár­vány­ki­tö­rés nagyon aggaszt­ja a hatóságokat.

For­rás: MTI / Ányos Miklós