Hírek Morzsák Ismét vadász­hat­ná­nak itt­hon az erdé­lyi kopókkal

Ismét vadász­hat­ná­nak itt­hon az erdé­lyi kopókkal

Rövi­de­sen sza­vaz­hat az Ország­gyű­lés arról a tör­vény­mó­do­sí­tó javas­lat­ról, ame­lyet Simics­kó Ist­ván, a KDNP frak­ció­ve­ze­tő­je nyúj­tott be az erdé­lyi kopó mint ősho­nos magyar kutya­faj­ta védel­me érde­ké­ben. A kép­vi­se­lő indít­vá­nyát a mező­gaz­da­sá­gi bizott­ság hét­főn tár­gyal­ta, a par­la­ment ked­den foly­tat­ta le a módo­sí­tó javas­lat álta­lá­nos vitá­ját. A kor­mány­pár­ti poli­ti­kus emlé­kez­te­tett arra, hogy a vonat­ko­zó jog­sza­bály sze­rint nagy­vad­ra 45 cen­ti­mé­ter­nél nagyobb mar­ma­gas­sá­gú kutyá­val nem lehet kopó­va­dá­sza­tot foly­tat­ni. – Mivel az erdé­lyi kopó mar­ma­gas­sá­ga eléri az 55 – 65 cen­ti­mé­tert is, ezért nagy­vad tere­lő­va­dá­sza­tán nem lehet hasz­nál­ni. A nem­ze­ti kincs­nek és hun­ga­ri­kum­nak szá­mí­tó erdé­lyi kopó talán éppen ezért is a leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb hely­zet­ben lévő magyar kutya­faj­ta – hang­sú­lyoz­ta Simics­kó István.

Meg­men­te­nék az ősi magyar kutya­faj­tát
Fotó: Szabadföld/Németh And­rás Péter

A KDNP frak­ció­ve­ze­tő­je kiemel­te: ha az Ország­gyű­lés meg­sza­vaz­za a tör­vény­mó­do­sí­tó javas­la­tot, akkor a vadá­szat­ra kite­nyész­tett faj­ta hasz­ná­la­ti érté­ke növe­ked­ne, így töb­ben tar­ta­ná­nak és tenyész­te­né­nek erdé­lyi kopót. Jelez­te, hogy manap­ság éven­te 20 – 25 ilyen kutya szü­le­tik Magyar­or­szá­gon, és ez éppen csak a faj­ta meg­ma­ra­dá­sá­hoz ele­gen­dő. Össze­ha­son­lí­tás­kép­pen elmond­ta, hogy hazánk­ban éven­te 20 – 25 ezer kis­ku­tyát törzskönyveznek.

Kifej­tet­te: a kopó­va­dá­szat szer­te a világ­ban műkö­dik és nép­sze­rű, így pél­dá­ul Romá­ni­á­ban is, ahol sem­mi­fé­le kor­lá­to­zás nincs. Ráadá­sul pont erdé­lyi kopók­kal vadász­nak a szom­szé­dos ország­ban – emel­te ki a poli­ti­kus. A KDNP frak­ció­ve­ze­tő­je hang­sú­lyoz­ta: nem igaz, hogy az erdé­lyi kopók vadá­szat köz­ben bán­tal­maz­nák, tép­nék a vadat, így a maguk tes­ti épsé­gét sem teszik koc­ká­ra. – Ezek a kutyák csak fel­ku­tat­ják és kör­be­fog­ják a pré­dát, erre tenyész­tet­ték ki őket – fűz­te hozzá.

For­rás: Magyar Nemzet