Hírek Elszakított területi hirek Ismét pert nyer­tek a román állam­mal szem­ben a magyar báró örökösei

Ismét pert nyer­tek a román állam­mal szem­ben a magyar báró örökösei

Másod­já­ra is vissza­pe­rel­ték a román állam­tól erdő­va­gyo­nuk egy részét Kemény János báró örö­kö­sei. A Pra­ho­va Megyei Tör­vény­szék ötszö­ri halasz­tás után kimon­dott ked­di, vissza­von­ha­tat­lan íté­le­té­ben rész­ben iga­zat adott Kemény János báró örö­kö­se­i­nek, és egy 57 hek­tá­ros erdő­te­rü­let vissza­szol­gál­ta­tá­sá­ról határozott.

A tör­vény­szék a csa­lád szá­má­ra ked­ve­zőt­len első fokú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­va dön­tött a vissza­szol­gál­ta­tás­ról. Az íté­let kivo­na­tát a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján tet­ték köz­zé. A bírói tes­tü­let több­sé­gi dön­tést hozott, a bírák egyi­ke külön­vé­le­ményt fogal­ma­zott meg. A tör­vény­szék az örö­kö­sök bir­tok­ba helye­zé­sé­re köte­lez­te az alsó­ide­csi föld­osz­tó bizott­sá­got és a Maros megyei erdé­sze­ti igaz­ga­tó­sá­got. Eluta­sí­tot­ta az örö­kö­sök­nek a kéré­sét, hogy része­sül­je­nek abból a haszon­ból, ame­lyet az erdő­ből nyert az állam az elmúlt évek­ben, és több mint tíz­ezer lej per­költ­ség kifi­ze­té­sé­re köte­lez­te az alpereseket.

Kemény János örö­kö­se­i­nek a bíró­ság egy­szer már jog­erős íté­let­ben szol­gál­tat­ta vissza a mos­ta­ni per tár­gyát képe­ző erdőt. A Maros megyei föld­osz­tó bizott­ság azon­ban per­új­ra­fel­vé­telt ért el. Arra hivat­koz­va kér­te a vissza­szol­gál­ta­tá­si íté­let felül­vizs­gá­la­tát, hogy olyan új, koráb­ban besze­rez­he­tet­len doku­men­tu­mok kerül­tek a bir­to­ká­ba, ame­lyek arra utal­nak, hogy az erdő nem az 1948-as kom­mu­nis­ta álla­mo­sí­tás során került a román állam tulaj­do­ná­ba, hanem már koráb­ban az Ellen­sé­ges Vagyo­no­kat Ellen­őr­ző és Keze­lő Pénz­tár (CASBI) fenn­ha­tó­sá­ga alá tartozott.

Kemény János örö­kö­sei koráb­ban sike­re­sen perel­ték vissza a maros­vé­csi kas­télyt, és a csa­lád továb­bi 3000 hek­tá­ros erdő­va­gyo­nát. A jog­erő­sen meg­nyert perek után a Kemény csa­lád leszár­ma­zot­tai 2014 szep­tem­be­ré­ben bir­tok­ba vehet­ték a maros­vé­csi vár­kas­télyt, az erdő­va­gyon nagyob­bik részé­nek a tény­le­ges vissza­szol­gál­ta­tá­sa azon­ban azóta sem tör­tént meg.

Az ame­ri­kai Pitts­burgh-ben szü­le­tett Kemény János báró nagy­báty­já­tól örö­köl­te a maros­vé­csi kas­télyt és a hoz­zá tar­to­zó bir­to­kot. A várat­lan örök­sé­get a két világ­há­bo­rú között a kul­tú­ra szol­gá­la­tá­ba állí­tot­ta. A maros­vé­csi kas­tély­ban tar­tot­ták meg a heli­ko­ni író­ta­lál­ko­zó­kat, ame­lyek során Kemény János egy asz­tal mel­lé ültet­te a külön­bö­ző világ­né­ze­tű, és külön­bö­ző esz­té­ti­kai isko­lá­kat köve­tő erdé­lyi író­kat. Kemény János és fele­sé­ge mecé­nás­ként támo­gat­ták az erdé­lyi író­kat, szín­há­za­kat és a könyvkiadást.

A kom­mu­nis­ta hata­lom elko­boz­ta Kemény János vagyo­nát, a báró szük­ség­la­kás­ba került és mész­ége­tő­ként dol­go­zott. A kul­tú­ra­pár­to­ló mecé­nás 1971-ben halt meg Marosvásárhelyen.

For­rás: Demokrata