Hírek Elszakított területi hirek Ismét kitol­ták a Mino­rity Safe­pack alá­írás­gyűj­té­si határidejét

Ismét kitol­ták a Mino­rity Safe­pack alá­írás­gyűj­té­si határidejét

A koro­na­ví­rus-világ­jár­vány­ra tekin­tet­tel az Euró­pai Bizott­ság úgy dön­tött, hogy három hónap­pal meg­hosszab­bít­ja a támo­ga­tó nyi­lat­ko­za­tok össze­gyűj­té­sé­nek határ­ide­jét mind­azok­nak az euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zé­sek­nek az ese­té­ben, ame­lyek gyűj­té­si idő­sza­ka novem­ber 1‑jén folya­mat­ban volt vagy azóta meg­kez­dő­dött – közöl­te az uni­ós bizott­ság csütörtökön. 

Idén júli­us­ban az Euró­pai Par­la­ment és a tag­ál­la­mo­kat tömö­rí­tő Tanács is elfo­gad­ta az alá­írás­gyűj­té­si határ­idők első, hat hónap­ra szó­ló meg­hosszab­bí­tá­sát, és fel­ha­tal­maz­ta az Euró­pai Bizott­sá­got, hogy újabb jár­vány­hul­lá­mok ese­té­ben leg­fel­jebb három hónap­pal meg­hosszab­bít­has­sa a gyűj­té­si időszakot.

A bizott­ság dön­té­se érte­lé­mé­ben a novem­ber 1‑jén már folya­mat­ban lévő euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zé­sek ere­de­ti gyűj­té­si határ­ide­je három hónap­pal meg­hosszab­bo­dik. Az intéz­ke­dés töb­bek között a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT) által indí­tott, a Kohé­zi­ós poli­ti­ka a régi­ók egyen­lő­sé­gé­ért és a regi­o­ná­lis kul­tú­rák fenn­tart­ha­tó­sá­gá­ért indí­tott pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­re is vonat­ko­zik, amely a meg­hosszab­bí­tás­nak köszön­he­tő­en még 2021. feb­ru­ár 7‑ig gyűjt­het támo­ga­tó nyilatkozatokat.

A nem­ze­ti régi­ók­ról szó­ló euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés azt a célt szol­gál­ja, hogy uni­ós szin­tű jog­sza­bály szü­les­sen azon régi­ók kiemelt támo­ga­tá­sá­ról, ame­lye­ket nem­ze­ti, etni­kai, kul­tu­rá­lis, val­lá­si, nyel­vi sajá­tos­sá­gok külön­böz­tet­nek meg az őket körül­ve­vő régióktól.

For­rás Demokrata