Hírek Magyarországi hírek Ismét Buda­pes­ten talál­koz­tak Magyar­or­szág barátai

Ismét Buda­pes­ten talál­koz­tak Magyar­or­szág barátai

Idén is meg­ren­dez­ték a Magyar­or­szág Bará­tai Ala­pít­vány kon­fe­ren­ci­á­ját, ami­nek a célja,hogy a nagy­vi­lág­ban valós kép ala­kul­jon ki hazánkról 

– A Magyar­or­szág Bará­tai Ala­pít­vány 2011-ben azzal a cél­lal jött lét­re, hogy erő­sít­se a kap­cso­la­tot az anya­or­szág­ban és a diasz­pó­rá­ban élő magya­rok között, illet­ve elő­se­gít­se, hogy a nagy­vi­lág­ban ne a média és a poli­ti­kai ellen­fe­lek által eltor­zí­tott, hanem valós kép ala­kul­jon ki hazánkról

– közöl­te Orbán Balázs, a Minisz­ter­el­nök­ség par­la­men­ti és stra­té­gi­ai államtitkára.

Ismét Budapesten találkoztak Magyarország barátai

Mint írja, a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elma­radt talál­ko­zó­kat is pótol­va, az ala­pít­vány most pén­te­ken meg­ren­de­zett kon­fe­ren­ci­á­ja lehe­tő­sé­get adott arra, hogy Magyar­or­szág bará­tai első kéz­ből tájé­ko­zód­ja­nak az ország ügyeiről. 

A kon­fe­ren­ci­án Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök is részt vett és elő­adást is tartott.

Az idei talál­ko­zót a Buda­vá­ri Palo­ta­ne­gyed szí­vé­ben, a régi pom­pá­já­ban tün­dök­lő, új funk­ci­ót kapott lovar­da épü­le­té­ben tar­tot­ták. Ehhez kap­cso­lód­va a minisz­ter­el­nök poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja kieme­li: „üze­net­ér­té­kű a XX. szá­zad viha­rai által elpusz­tí­tott vár­ne­gyed újjá­épí­té­se, a magyar álla­mi és kul­tu­rá­lis élet egyik meg­szűnt köz­pont­já­nak hely­re­ál­lí­tá­sa is, mert azt a hitet jel­ké­pe­zi, hogy a XXI. szá­zad­ban Magyar­or­szá­got a magyar szel­lem és a sajá­tos magyar kül­de­tés újra­fel­fe­de­zé­se vihe­ti sikerre”.

– Köszön­jük Magyar­or­szág bará­ta­i­nak, hogy a nehe­zebb utat választ­va, az éppen aktu­á­lis poli­ti­kai és média főso­dor­ral szem­ben is kiáll­nak hazán­kért s a ténye­ken ala­pu­ló, egy­más iránt tisz­te­le­tet muta­tó nem­zet­kö­zi dis­kur­zus fontosságáért!

– tet­te hoz­zá Orbán Balázs.

For­rás: Magyar Nemzet