Hírek Magyarországi hírek Ismert zené­szek is támo­gat­ják a világ leg­na­gyobb szé­kely kapu­já­nak a felépítését

Ismert zené­szek is támo­gat­ják a világ leg­na­gyobb szé­kely kapu­já­nak a felépítését

A Soko­ró Kapu­ja Magyar­or­szá­gon az első olyan szé­kely kapu lesz – Pető Sán­dor, a három éve Somogy vár­me­gyé­ben élő erdé­lyi fafa­ra­gó­mes­ter készí­ti –, amely köz­úton ível át.

Nyer­ges Atti­la, Ézsi­ás Péter, Fábi­án Zol­tán, Feren­czi György, Hein­czin­ger Mika zené­szek is támo­gat­ják a világ leg­na­gyobb szé­kely kapu­já­nak a meg­épí­té­sét, az erről szó­ló doku­men­tu­mot ma írták alá a Buda­pes­ten az Asto­ria szál­ló­ban. 2020-ban álmod­tak nagyot a Soko­ró domb­vi­dék lakói, hogy olyan emlé­ket állí­ta­nak fel Soko­ró­pát­kán, amely a

magyar nem­zet össze­tar­to­zá­sát is kifejezi.

A Soko­ró Kapu­ja Magyar­or­szá­gon az első olyan szé­kely kapu lesz – Pető Sán­dor, a három éve Somogy vár­me­gyé­ben élő erdé­lyi fafa­ra­gó­mes­ter készí­ti –, amely köz­úton ível át. A ter­vek sze­rint az épít­mény 11 és fél ton­na súlyú, 10 és fél méter magas és 16 méter szé­les lesz, 28 négy­zet­mé­ter­nyi fara­gott felü­let lesz raj­ta. Helyet kap a kapun töb­bek között a hat­van­négy tör­té­nel­mi vár­me­gye címe­re is, a szer­ve­zők sze­ret­nék, ha mind­egyi­ket külön­bö­ző, az adott vár­me­gye terü­le­tén élő fafa­ra­gó készí­te­né el, ezzel is erő­sít­ve az össze­fo­gás üzenetét.

A kapu mel­lett a tér­ség­ben honos gyü­mölcs­fák­kal, más növé­nyek­kel sze­gé­lyez­ve ala­kít­ják ki az Össze­fo­gás terét, az öku­me­ni­kus kápol­ná­val, több­funk­ci­ós épít­mé­nyek­kel, pihe­nő­pon­tok­kal tagolt park

egy­szer­re szol­gál rekre­á­ci­ós és kul­tu­rá­lis célokat. 

A prog­ram fővéd­nö­kei Hor­to­bá­gyi T. cirill pan­non­hal­mi főapát és Böj­te Csa­ba erdé­lyi feren­ces szer­ze­tes. A kapu és a park meg­va­ló­sí­tá­sa – a beru­há­zás költ­sé­ge nagy­já­ból 30 mil­lió forint­ra rúg – kizá­ró­lag közös­sé­gi össze­fo­gás­ból, ado­má­nyok­ból, tár­sa­dal­mi mun­ká­ból tör­té­nik. Külön­bö­ző érté­kű gerenda‑, palló‑, desz­ka- és zsin­dely­jegy vásár­lá­sá­val bár­ki hoz­zá­já­rul­hat a kapu megépítéséhez.

For­rás: man​di​ner​.hu