Hírek Elszakított területi hirek Írdalá.hu: Műkö­dés­be lépett a nem­zet­kö­zi kampány

Írdalá.hu: Műkö­dés­be lépett a nem­zet­kö­zi kampány

Már az első napok­ban szá­zá­val csat­la­koz­tak Euró­pá­ból Szé­kely­föld ügyéhez

Egy­más után csat­la­koz­nak a kül­föl­di támo­ga­tók a szé­ke­lyek ügyé­hez, a kez­de­mé­nye­zés brüssze­li hiva­ta­los felü­le­tén azt lehet lát­ni, hogy az utób­bi napok­ban Euró­pa szá­mos orszá­gá­nak pol­gá­rai szá­zá­val írják alá az online petí­ci­ót. Mások mel­lett spa­nyo­lok, své­dek, írek, néme­tek, len­gye­lek és dánok áll­nak a szé­kely kez­de­mé­nye­zés mel­lé, szom­bat óta – az anya­or­szá­gi és hatá­ron túli – magyar támo­ga­tók­kal együtt már több mint ezren csat­la­koz­tak az ügy­höz. Erre pedig nagy szük­ség van, mert a Mino­rity Lives Mat­ter (a kisebb­ség­ben élők éle­te szá­mít) szlo­gen­nel is kam­pá­nyo­ló, Pesty Lász­ló vezet­te csa­pat novem­ber 7‑ig nem négy, hanem hét euró­pai uni­ós ország­ban is el akar­ja érni a jog­sza­bály­ban rög­zí­tett limi­tet. Emel­lett még azt a vál­la­lást tet­ték, hogy újabb egy­mil­lió embert állí­ta­nak a szé­ke­lyek ügye mel­lé. Emlé­ke­ze­tes, május 7‑ig az online tér­ben össze­gyűlt az egy­mil­lió alá­írás (papír ala­pon 250 ezren támo­gat­ták a kez­de­mé­nye­zést), de csak Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban jött össze kel­lő támogatás.

A kam­pány­csa­pat most azon dol­go­zik, hogy leg­alább továb­bi hét ország­ban – Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vé­ni­á­ban, Spa­nyol­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Svéd­or­szág­ban, Észt­or­szág­ban és Lett­or­szág­ban – is siker­re vigyék az ügyet. A kez­de­mé­nye­zés tét­je: ha a petí­ció sike­res lesz, akkor lehe­tő­ség nyíl­hat arra, hogy a tag­ál­la­mok ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gei által lakott régi­ók ala­nyi jogon pályáz­has­sa­nak euró­pai uni­ós támogatásokra.

For­rás: Magyar Nem­zet / Bor­so­di Attila