Hírek Magyarországi hírek Írdalá.hu: Min­dent tegyünk meg a szé­kely ügy sikeréért!

Írdalá.hu: Min­dent tegyünk meg a szé­kely ügy sikeréért!

Óno­di Esz­ter szín­mű­vész­nő is a támo­ga­tók között+

Újabb kez­de­mé­nye­zés­sel pró­bál­ja elér­ni az Euró­pai Unió ősho­nos kisebb­sé­ge­it az Írdalá.hu kam­pány­csa­pa­ta, amely arra kér min­den­kit, osszák meg a kez­de­mé­nye­zés­ről szó­ló tar­tal­ma­kat. Minél több alá­írást sze­ret­né­nek a petí­ció mel­lett látni.

Egye­dül­ál­ló kez­de­mé­nye­zést indí­tott a Sig​ni​te​uro​pe​.com (Írdalá.hu) magyar­or­szá­gi kam­pány­csa­pa­ta a Magyar Ifjú­sá­gi Kon­fe­ren­ci­á­val és a Buda­pest Show Cho­ir­ral együtt­mű­kö­dés­ben: az Euró­pai Unió ősho­nos kisebb­sé­gei nyel­vén adnak elő dal­fel­dol­go­zá­so­kat. A szer­ve­zők továb­bi kóru­sok csat­la­ko­zá­sát vár­ják, hogy segít­sék az ügyet, támo­gas­sák a kez­de­mé­nye­zést annak érde­ké­ben, hogy össze­gyűl­jön a meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű alá­írás. Az Írdalá.hu kam­pány­csa­pa­ta arra szá­mít, hogy a kórus­ének­lé­sek­ről készült vide­ó­anya­gok eljut­nak az Euró­pai Unió­ban élő ősho­nos kisebb­ség­hez, akik a figye­lem­fel­kel­tő akció hatá­sá­ra nagy szám­ban írják alá a szé­kely petí­ci­ót a saját orszá­guk­ban. Erre pedig szük­ség is van, mert mint meg­ír­tuk, a gyűj­tés május 7‑ig tar­tó első sza­ka­szá­ban meg­lett ugyan az egy­mil­lió alá­írás, de csak három ország­ban – Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – sike­rült elér­ni a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott limi­tet. Ahhoz, hogy a kez­de­mé­nye­zés érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen, továb­bi négy ország­ban kell össze­gyűj­te­ni a kel­lő szá­mú alá­írást novem­ber 7‑ig.

Óno­di Esz­ter is csat­la­ko­zott a támo­ga­tók­hoz
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az Írdalá.hu kam­pány­csa­pa­ta arra kér min­den támo­ga­tót és az üggyel szim­pa­ti­zá­ló magyart és nem magyart ­egy­aránt, hogy a saját lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten tegyen meg min­dent a szé­kely ügy sike­ré­ért. – Nagy segít­ség, ha a kez­de­mé­nye­zés­ről szó­ló tar­tal­ma­kat meg­oszt­ják, bará­ta­ik, hoz­zá­tar­to­zó­ik figyel­mé­be ajánl­ják. Nagyon sokat lehet ten­ni az ügyért azzal is, ha a kül­föl­dön, az Euró­pai Uni­ó­ban élő isme­rő­sö­ket, roko­no­kat min­den­ki meg­ké­ri, hogy hely­ben nép­sze­rű­sít­sék a petí­ci­ót azok köré­ben, akik az adott ország állam­pol­gá­rai. Minél töb­ben írják alá, annál inkább siker­re vihe­tő a szé­ke­lyek ügye – tet­ték hoz­zá.
Köz­ben csat­la­ko­zott a szé­kely petí­ció támo­ga­tó­i­hoz Óno­di Esz­ter szín­mű­vész­nő is, aki az Írdalá.hu csa­pa­tá­nak úgy fogal­ma­zott: egy­re sze­mé­lye­seb­bé vált szá­má­ra ez a tör­té­net, ezért is tart­ja jó kez­de­mé­nye­zés­nek az alá­írás­gyűj­tést. – Nekünk csak egy alá­írás, az érin­tet­tek­nek pedig a sike­res petí­ció nagyon meg­könnyít­het­né az éle­tét – fogal­ma­zott Óno­di Esz­ter, aki sze­rint min­den­ki­nek állam­pol­gá­ri köte­les­sé­ge támo­gat­ni a kez­de­mé­nye­zést. A szín­mű­vész­nő arra buz­dít, hogy min­den­ki írja alá a petí­ci­ót, mert ha sokan meg­tesszük, akkor óri­á­si erőt tudunk adni, és hihe­tet­len mér­ték­ben segí­te­ni tudunk egy közös­ség­nek. Óno­di Esz­ter ennek kap­csán az auto­nó­mia fon­tos­sá­gát is hangsúlyozta.

For­rás: Magyar Nemzet