Hírek Elszakított területi hirek Írdalá.hu: közös akci­ó­ban jut­tat­ták cél­ba a petí­ci­ót Írországban

Írdalá.hu: közös akci­ó­ban jut­tat­ták cél­ba a petí­ci­ót Írországban

Nagy kér­dés, sikerül‑e még továb­bi Euró­pai Uni­ós állam­ban siker­re vin­ni az ügyet

A magyar dip­lo­má­cia és a közös­sé­gi média közös sike­re volt az, hogy Íror­szág­ban néhány nap alatt össze­gyűlt a kel­lő szá­mú alá­írás a szé­kely petí­ci­ó­hoz – erről beszélt a Magyar Nem­zet­nek a jelen­leg is a szi­get­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök, aki szí­né­szek­kel, zené­szek­kel és más celeb­ri­tá­sok­kal talál­ko­zott az ügy elő­moz­dí­tá­sa érde­ké­ben. A szak­em­ber elmond­ta, hogy az íror­szá­gi magyar nagy­kö­vet­ség már szep­tem­ber­ben igye­ke­zett fel­ven­ni a kap­cso­la­tot egy sor helyi szer­ve­zet­tel és közös­ség­gel, és elküld­te nekik a szé­kely kez­de­mé­nye­zés­ről szó­ló tájékoztatót.

– A körül­be­lül har­minc-negy­ven e‑mail közül egy ter­mé­keny talaj­ra hul­lott, és elér­te a Con­radh na Gae­il­ge ír kul­tú­rát és nyel­vet védő 36 ezres Facebook-csoportot.

Ez a közös­ség a hét­főn kez­dő­dött ír nyelv hete kap­csán hely­ben úgy dön­tött, segít cél­ba jut­tat­ni a szé­kely petí­ci­ót Íror­szág­ban is. Vagy­is a siker­hez kel­lett a nagy­kö­vet­ség eltö­kélt­sé­ge és akti­vi­tá­sa, de a meg­va­ló­sí­tó az ír Face­book-cso­port volt. A mi sze­re­pünk most első­sor­ban annyi volt, hogy a tar­tal­ma­in­kat hasz­nál­ták – muta­tott rá Pesty Lász­ló. Hoz­zá­tet­te: tud­nak arról is, hogy egy ír fér­fi, aki­nek magyar a fele­sé­ge, szin­tén sokat segí­tett abban, hogy néhány nap alatt össze­gyűl­jön Íror­szág­ban a kel­lő mennyi­sé­gű alá­írás. Sőt, már csak­nem ötven szá­za­lék ráadás alá­írás is befutott.

Pesty Lász­ló (közé­pen) együtt örül Íror­szág­ban a siker­nek a Con­radh na Gae­il­ge Face­book-cso­port két veze­tő­jé­vel
Fotó: Geril​la​.hu

Azzal, hogy a szé­ke­lyek ügye Íror­szág­ban is cél­ba ért, már össze­sen tíz ország­ban sike­rült elér­ni a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott limi­tet, az össze­sen egy­mil­lió alá­írás pedig már tavaly össze­gyűlt. Ezzel min­den bizonnyal érvé­nyes és ered­mé­nyes lehet a szé­kely petí­ció, ha a május 7‑i határ­idő után a szig­nó­kat ellenőrzik.

Pesty Lász­ló azzal kap­cso­lat­ban nem kívánt talál­ga­tá­sok­ba bocsát­koz­ni, hogy sikerül‑e még újabb ország­ban cél­ba jut­tat­ni a kez­de­mé­nye­zést, de a Geril​la​.hu és az Írdalá.hu csa­pa­ta tovább dol­go­zik a siker érdekében.

A szé­kely petí­ció kam­pány­fő­nö­ke koráb­ban úgy fogal­ma­zott, hogy minél több ország­ban tel­je­sí­tik a célt és minél több alá­írást össze­gyűj­te­nek, annál nagyobb lesz a nyo­más a brüssze­li dön­tés­ho­zó­kon, ami­kor a kez­de­mé­nye­zés­ről döntenek.

For­rás: Magyar Nemzet