Hírek Elszakított területi hirek Írdalá.hu: Hatal­mas hős­tett­re készül a kampánycsapat

Írdalá.hu: Hatal­mas hős­tett­re készül a kampánycsapat

BELGIUMBAN IS ÖSSZEGYŰLHET A KELLŐ SZÁMÚ ALÁÍRÁS A PÉNTEKI HATÁRIDŐIG

Özön­le­nek Bel­gi­um­ból az online alá­írá­sok a szé­kely petí­ci­ó­hoz, ahon­nan néhány nap alatt több ezren csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez. Ha a követ­ke­ző napok­ban, a pén­tek éjfé­li határ­idő­ig ilyen ütem­ben fut­nak be a szig­nók, akkor könnyen lehet, hogy Bel­gi­um lesz az utol­só olyan euró­pai uni­ós állam, ahol össze­gyű­lik a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott aláírás-mennyiség.

Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök koráb­ban ezzel kap­cso­lat­ban kiemel­te: a Geril​la​.hu csa­pa­ta május 7‑e éjfé­lig foly­tat­ja a har­cot, az utol­só pil­la­na­tig küz­de­nek. – Meg­ko­ro­náz­hat­nánk ezt a 15 hóna­pos mun­kát azzal, ha Brüsszel asz­ta­lá­ra Brüsszelt ten­nénk le az utol­só pillanatban.

Egy bará­tom a minap úgy fogal­ma­zott: a fene­va­dat a saját bar­lang­já­ban meg­lep­ni lát­vá­nyos gesz­tus len­ne – muta­tott rá.

Keve­sen hit­tek a bel­gi­u­mi cso­dá­ban, de sike­rül­het
Fotó: Facebook/Írdalá.hu

A kam­pány­fő­nök és csa­pa­ta most is Bel­gi­um­ban küzd a sike­rért. – A Geril​la​.hu leg­jobb szak­em­be­re­i­vel napok óta itt, Brüsszel­ben dol­go­zom, de még nem vagyunk biz­to­sak abban, hogy sike­rül Bel­gi­u­mot is tel­je­sí­te­nünk. Erre az utol­só hét­re rég­óta készü­lünk. Sze­ret­nénk ennek a 15 hóna­pos mara­ton­nak a vég­haj­rá­já­ban kipi­pál­ni az Euró­pai Unió fővá­ro­sát – fogal­ma­zott lapunk­nak a szak­em­ber. Sza­vai sze­rint Bel­gi­um a leg­ne­he­zebb terep, amit a 15 hónap alatt lát­tak. Mint kifej­tet­te: a fla­mand – val­lon ellen­tét­tel ter­helt, de iga­zán magas élet­szín­vo­nal­lal meg­ál­dott ország­ban a fla­man­dok vol­tak fogé­ko­nyab­bak a szé­ke­lyek üzenetére.

– De higgyé­tek el, meg­győz­ni őket sem könnyű, mert szá­mos „apró­ság” nehe­zí­ti a dol­gun­kat. Nagyon sok mun­ka­órát, ener­gi­át, időt, kre­a­ti­vi­tást és pénzt igé­nyelt a bel­ga akció – hang­sú­lyoz­ta Pesty László.

Emlé­kez­te­tett arra, hogy már régen tel­je­sí­tet­ték a fel­té­te­le­ket, így min­den­kép­pen érvé­nyes lesz a kez­de­mé­nye­zés. Úgy véli, a jóval több mint egy­mil­lió online alá­írás, és a – hét helyett – tíz, siker­re vitt ország okán van okunk büsz­ké­nek lenni.

– Amíg mi Brüsszel­ben tevé­keny­ke­dünk, jó len­ne, ha a Kár­pát-meden­ce szá­mai is mutat­ná­nak némi növe­ke­dést a hát­ra­lé­vő öt napban.

Arra kérek min­den­kit a Szé­kely­föl­dön, a Par­ti­um­ban, a Fel­vi­dé­ken és egész Magyar­or­szá­gon, hogy poli­ti­kai, val­lá­si és etni­kai hova­tar­to­zás­ra tekin­tet nél­kül men­jen az Írdalá.hu webes felü­le­te­i­re vagy annak bár­me­lyik soci­al media plat­form­já­ra, és írja alá! És ha már alá­ír­ta, vigye oda a bará­ta­it, a szom­szé­dot, a fér­jét, a fele­sé­gét, a főnö­két, a beosz­tott­ja­it, akit csak tud, és írja alá, íras­sa alá a szé­kely kez­de­mé­nye­zést! – hív­ta fel a figyel­met Pesty László.

For­rás: Magyar Nemzet