Hírek Külföldi hirek India vissza­uta­sí­tot­ta a brit dele­gá­ció láto­ga­tá­sát, mert az Orosz­or­szág elle­ni fel­lé­pést sürgették

India vissza­uta­sí­tot­ta a brit dele­gá­ció láto­ga­tá­sát, mert az Orosz­or­szág elle­ni fel­lé­pést sürgették

India eddig nem veze­tett be szank­ci­ó­kat, és nem ítél­te el Moszk­vát az ukraj­nai kato­nai akció miatt, és a nem­zet­kö­zi közös­ség nyo­má­sa elle­né­re tovább­ra is vásá­rol orosz ola­jat is. Ez nem tet­szik Londonnak.

Az indi­ai ható­sá­gok az utol­só pil­la­nat­ban vissza­uta­sí­tot­ták a külön­bö­ző poli­ti­kai pár­tok tag­ja­i­ból álló, Sir Lind­say Hoy­le, az alsó­ház elnö­ke által veze­tett magas ran­gú brit dele­gá­ció indi­ai láto­ga­tá­sát – jelen­tet­te csü­tör­tö­kön a The Guardian.

 A cikk sze­rint a 10 magas ran­gú brit tiszt­vi­se­lő­ből álló kül­dött­ség janu­ár óta foly­ta­tott tár­gya­lá­so­kat Indi­á­val, és azt ter­vez­ték, hogy Újdel­hi­be és Rádzs­asz­tán­ba láto­gat­nak. A dele­gá­ció ere­de­ti cél­ja állí­tó­lag egy brit-indi­ai sza­bad­ke­res­ke­del­mi meg­ál­la­po­dás meg­vi­ta­tá­sa volt, de a cél­juk Orosz­or­szág ukraj­nai kato­nai offen­zí­vá­ja miatt meg­vál­to­zott. A kül­döt­tek azt ter­vez­ték, hogy meg­győ­zik Új-Del­hit, hogy kemé­nyebb állás­pon­tot kép­vi­sel­jen Moszk­vá­val szem­ben – írja a The Guardian.

 A hírek sze­rint az indi­ai főbiz­tos­ság az utol­só pil­la­nat­ban meg­vál­toz­tat­ta dön­té­sét, és kifo­gást emelt ez ellen. Nem vilá­gos, hogy az indi­ai tiszt­vi­se­lők­nek a dele­gá­ció egyes tag­ja­i­val volt‑e prob­lé­má­juk, vagy álta­lá­ban a brit par­la­men­ti kép­vi­se­lők­kel kap­cso­lat­ban, akik arra pró­bál­ták ráven­ni az indi­ai minisz­ter­el­nö­köt, hogy lép­jen fel Orosz­or­szág­gal szem­ben – írja a The Guardian.

 Ked­den Boris John­son brit minisz­ter­el­nök tele­fo­non beszélt Narend­ra Modi indi­ai minisz­ter­el­nök­kel. A két veze­tő az ukraj­nai hely­zet­ről tár­gyalt, Modi az ellen­sé­ges­ke­dé­sek befe­je­zé­sé­re és Ukraj­na szu­ve­re­ni­tá­sá­nak tisz­te­let­ben tar­tá­sá­ra szó­lí­tott fel. Modi tájé­koz­tat­ta brit kol­lé­gá­ját India huma­ni­tá­ri­us támo­ga­tá­sá­ról, míg John­son sze­rint mind­két ország­nak “fokoz­nia kell a békét és a de-esz­ka­lá­ci­ót elő­se­gí­tő erő­fe­szí­té­se­ket a régióban”.

 India eddig nem veze­tett be szank­ci­ó­kat, és nem ítél­te el Moszk­vát az ukraj­nai kato­nai akció miatt, és a nem­zet­kö­zi közös­ség nyo­má­sa elle­né­re tovább­ra is vásá­rol orosz ola­jat is. India vona­ko­dott meg­sza­kí­ta­ni a kap­cso­la­to­kat Orosz­or­szág­gal, és jelen­leg tár­gya­lá­so­kat foly­tat a rubel-rúpia keres­ke­de­lem­re való átté­rés mechanizmusairól.

 A múlt héten az Egye­sült Király­ság kép­vi­se­lői csa­ló­dott­sá­guk­nak adtak han­got India Orosz­or­szág­gal szem­be­ni sem­le­ges állás­pont­ja miatt, de remé­nyü­ket fejez­ték ki, hogy a néze­tek vál­toz­ni fog­nak, mivel az ország tovább­ra is az Egye­sült Király­ság egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­del­mi partnere.

 Csü­tör­tö­kön Wang Yi kínai kül­ügy­mi­nisz­ter elő­re be nem jelen­tett láto­ga­tás­ra érke­zett Indi­á­ba, ahol magas szin­tű meg­be­szé­lé­se­ket foly­tat Sub­rah­ma­nyam Jais­han­kar kül­ügy­mi­nisz­ter­rel és Ajit Doval nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó­val. Fel­té­te­le­zé­sek sze­rint a meg­be­szé­lé­sek közép­pont­já­ban az ukraj­nai orosz kato­nai műve­let köze­pet­te kiala­kult geo­po­li­ti­kai hely­zet áll majd, míg India vár­ha­tó­an foly­tat­ja a Ladakh régi­ó­be­li kínai-indi­ai terü­le­ti vitá­ról szó­ló meg­be­szé­lé­se­ket – jelen­tet­te a Times of India.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu