Hírek Sport hirek Immár kilenc tét­mér­kő­zés óta veret­le­nek vagyunk

Immár kilenc tét­mér­kő­zés óta veret­le­nek vagyunk

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott nem­csak hoz­ta a köte­le­zőt, hanem a máso­dik fél­idő­re élve­ze­tes­sé is tet­te a mérkőzést


A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott 4 – 1‑re győ­zött Andor­ra ven­dé­ge­ként a világ­baj­no­ki selej­te­ző­so­ro­zat har­ma­dik for­du­ló­já­nak szer­dai játék­nap­ján.
 

Az első perc­től a magya­rok irá­nyí­tot­tak, de az andor­rai játé­ko­sok sok és helyen­ként dur­va sza­bály­ta­lan­ság­gal tör­del­ték szét a játé­kot, egy ilyen­nél Kal­már Zsolt meg­sé­rült. Alig volt a lab­da a hazai csa­pat­nál, de ami­kor meg­sze­rez­te, meg­pró­bált táma­dás­ba len­dül­ni, így Dibusz­nak is kel­lett véde­nie. Ugyan­ak­kor a magyar együt­tes mezőny­fö­lény­ben fut­bal­lo­zott, noha ez soká­ig med­dő­nek bizo­nyult, mivel hely­ze­te nem­igen akadt. A 30. perc­től aztán folya­ma­to­sab­bá vált a játék, így még job­ban beszo­rult a pire­ne­u­si együt­tes, amely végül nem bír­ta ki a nyo­mást a szü­ne­tig, mert a ráadás­ban egy szög­let után Fio­la fej­jel volt ered­mé­nyes.

A máso­dik fél­idő­re ugyan­olyan len­dü­le­tes fut­bal­lal érke­zett ki a magyar válo­ga­tott, ahogy az első abba­hagy­ta. Ez a hoz­zá­ál­lás hamar kifi­ze­tő­dött, mert szűk negyed­óra alatt két újabb gól­lal eldön­töt­te a három pont sor­sát. A biz­tos előny bir­to­ká­ban is a magya­rok irá­nyí­tot­tak, továb­bi lehe­tő­sé­ge­ik vol­tak a gól­szer­zés­re, a haj­rá­ban aztán a cse­re­ként beállt Nego is ered­mé­nyes volt, a slussz­po­én viszont az andor­ra­i­a­ké volt, akik bün­te­tő­ből szé­pí­tet­tek az utol­só perc­ben.
    
„Az első fél­idő nehéz volt, mert Andor­ra jól véde­ke­zett, pró­bált maga­san letá­mad­ni ben­nün­ket, mi pedig enged­tük ezt azzal, hogy sokat passzol­tunk hát­ra­fe­lé. El kell ismer­ni, ez ele­in­te oko­zott némi zavart. A máso­dik fél­idő­ben sokat javult a játé­kunk, jobb helye­ken ját­szot­tuk meg a lab­dá­kat. Sze­ret­tem vol­na kapott gól nél­kül zár­ni” 
- érté­kelt a magya­rok olasz szak­ve­ze­tő­je, aki hoz­zá­tet­te, az andor­rai talá­lat­nál sok­kal fájóbb Kal­már Zsolt sérü­lé­se, mert attól tart, hogy a DAC közép­pá­lyá­sa nem tud ját­sza­ni majd a nyá­ri Eb‑n.

Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány együt­te­se a nyá­ri, rész­ben hazai ren­de­zé­sű Euró­pa-baj­nok­sá­gon a Pus­kás Aré­ná­ban fogad­ja a cím­vé­dő por­tu­gá­lo­kat és a világ­baj­nok fran­ci­á­kat, majd a néme­tek ven­dé­ge lesz Mün­chen­ben. A vb-selej­te­zők szep­tem­ber ele­ji foly­ta­tá­sát a száz­szá­za­lé­kos tel­je­sít­ménnyel éllo­vas ango­lok mögött máso­dik helyen vár­ja a magyar csa­pat.

Euró­pai vb-selej­te­zők, I cso­port, 3. for­du­ló:
Andor­ra-Magyar­or­szág 1 – 4 (0−1)
Andor­ra La Vel­la, 300 néző, v.: Vilhj­alm­ur Tho­r­arins­son (izlan­di)
gól­szer­zők: Pujol (93., tizen­egyes­ből), illet­ve Fio­la (45+2.), Gaz­dag (52.), Klein­heis­ler (58.), Nego (90.)
sár­ga lap: San Nic­o­las (15.), Jime­nez (36.), Vales (73.), Pujol (83.), illet­ve Nagy (34.), Han­gya (88.)

Magyar­or­szág:

Dibusz Dénes – Fio­la Atti­la, Lang Ádám, Sza­lai Atti­la – Lov­ren­csics Ger­gő (Var­ga Kevin, 83.), Klein­heis­ler Lász­ló (Nego Loic, 83.), Nagy Ádám (Sig­ér Dávid, 61.), Kal­már Zsolt (Gaz­dag Dáni­el, 29.), Han­gya Szil­vesz­ter – Niko­lics Neman­ja (Var­ga Roland, 61.), Sza­lai Ádám

 For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / MTI, Tőkés Máté