Hírek Magyarországi hírek Ima­had­já­rat indul hazánk jövő­jé­nek megmentéséért

Ima­had­já­rat indul hazánk jövő­jé­nek megmentéséért

Az ima­moz­ga­lom cél­ja, hogy a maga szak­rá­lis mód­ján elér­jük, minél több olyan kép­vi­se­lő kerül­jön az Ország­gyű­lés­be, aki a tíz­pa­ran­cso­lat­nak mind a tíz pont­ját erköl­csi nor­ma­ként  fogad­ja el, igyek­szik asze­rint élni mind köz­éle­ti, mind magán­em­ber­ként – nyi­lat­koz­ta a Magyar Nem­zet­nek a kez­de­mé­nye­zés ötlet­gaz­dá­ja, Gál Péter. A zamár­di műve­lő­dé­si ház igaz­ga­tó­ja azt java­sol­ja, hogy 

augusz­tus 20-tól egé­szen jövő ápri­li­sá­ig imád­koz­zunk azért, hogy ne az érdek­te­len­ség­ben és a köz­er­kölcs meg­kér­dő­je­le­zé­sé­ben érde­kelt poli­ti­ku­sok kerül­je­nek hatalomra. 

– A fel­hí­vást köz­zé­te­vők cél­ja, hogy min­den tele­pü­lé­sen legyen leg­alább egy ezért imád­ko­zó sze­mély, ennek tel­je­sü­lé­se miatt is ölel fel ekko­ra időt az ima­moz­ga­lom, hiszen foko­za­to­san fog ter­jed­ni a híre. Fele­ke­ze­tek magán­sze­mély tag­ja­it fog­ja össze, s ki-ki szí­ve sze­rint imád­ko­zik, nincs meg­kö­tés – tet­te hoz­zá a szervező. 

A KDNP részé­ről Sur­ján Lász­ló egy­ko­ri nép­jó­lé­ti minisz­ter is csat­la­ko­zott a fel­hí­vás­hoz, aki úgy véli, jövő­re nem­csak a poli­ti­ku­sok sze­mé­lyé­ről dönt az ország, hanem Magyar­or­szág jövő­jé­ről. – Öröm­mel csat­la­koz­tam a kez­de­mé­nye­zés­hez, mert meg­győ­ző­dé­sem, hogy 

jövő­re nem­csak pár­tok­ra sza­va­zunk, nem csu­pán azt kell eldön­te­nünk, hogy ki legyen a minisz­ter­el­nök, hanem irányt kell válasz­ta­nunk. Sodródunk‑e az érték­te­len­ség felé, elve­szít­ve a józan­sá­gunk mara­dé­ka­it is, ahogy a világ szá­mos orszá­gá­ban tör­té­nik, vagy a józan ész­re hall­gat­va a köz­jó és a köz­er­kölcs fog érvényesülni. 

A zsi­dó-keresz­tény hagyo­mány a tíz­pa­ran­cso­lat­ban fog­lal­ta össze az embe­ri közös­ség együtt­élé­sé­nek sza­bá­lya­it. Ha ehhez tar­ta­nánk magun­kat, bol­do­gabb len­ne az éle­tünk és szebb vilá­got hagy­hat­nánk utó­da­ink­ra – tájé­koz­tat­ta lapun­kat a keresz­tény­de­mok­ra­ta politikus.

For­rás: Magyar Nemzet