Hírek Külföldi hirek Igen az Eu-ra, nem a jog­ál­la­mi­ság önké­nyes értékelésére

Igen az Eu-ra, nem a jog­ál­la­mi­ság önké­nyes értékelésére

Kiállt az euró­pai uni­ós tag­ság mel­lett, de eluta­sí­tot­ta az EU-tag­or­szá­gok jog­ál­la­mi­sá­gi hely­ze­té­nek „önké­nyes érté­ke­lé­sét” Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő Face­book-olda­lán csü­tör­tö­kön köz­zé­tett bejegy­zé­sé­ben, meg­erő­sít­ve az uni­ós kifi­ze­té­sek ter­ve­zett módo­sí­tá­sa miatt meg­fo­gal­ma­zott len­gyel kifogásokat.

„Igent mon­dunk az Euró­pai Uni­ó­ra, de nemet az úgy­ne­ve­zett jog­ál­la­mi­ság érté­ke­lé­sé­ben alkal­ma­zan­dó önké­nyes kri­té­ri­u­mok­ra” – áll Mora­wi­ec­ki bejegyzésében.

A len­gyel kor­mány­fő sze­rint Len­gyel­or­szá­got „külön­fé­le irá­nyok­ból osto­roz­zák”, ami­hez a jog­ál­la­mi­ság „hamis értel­me­zé­sét” is felhasználják.

Len­gyel­or­szág nem egyez­het bele ilyen­faj­ta uni­ós mecha­niz­mu­sok­ba, mivel ezek „a poli­ti­kai és önké­nyes kri­té­ri­u­mo­kat előny­ben része­sí­tik az érde­mi érté­ke­lé­sek­kel szem­ben” – szö­gez­te le Mora­wi­ec­ki, aki csü­tör­tö­kön részt vesz az uni­ós állam- és kor­mány­fők videoértekezletén.

Hét­főn Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág a nagy­kö­ve­ti szin­tű uni­ós tár­gya­lá­son meg­vé­tóz­ta az uni­ós költ­ség­ve­té­si cso­mag­ter­ve­ze­tet a for­rá­sok kifi­ze­té­sé­nek ter­ve­zett jog­ál­la­mi­ság­hoz köté­se miatt.

A len­gyel minisz­ter­el­nök hason­ló érte­lem­ben nyi­lat­ko­zott szer­da esti par­la­men­ti fel­szó­la­lá­sá­ban is, amely­ben beje­len­tet­te: csü­tör­tö­kön hatá­ro­zat­ter­ve­ze­tet ter­jeszt elő a szejm­ben az uni­ós költ­ség­ve­té­si tár­gya­lá­sok során kép­vi­selt len­gyel állás­pont támogatására.

A kor­mány­zó Jog és Igaz­sá­gos­ság párt kép­vi­se­lő­i­nek egy cso­port­ja által csü­tör­tö­kön már be is nyúj­tott, vár­ha­tó­an még a szejm azna­pi ülé­sén napi­rend­re kerü­lő doku­men­tum­ban fel­hív­ják az uni­ós szer­ve­ket és a tag­ál­la­mo­kat a költ­ség­ve­té­si tár­gya­lá­sok fel­újí­tá­sá­ra, az alap­szer­ző­dé­sek­kel, vala­mint az Euró­pai Tanács júli­u­si záró követ­kez­te­té­se­i­vel össz­hang­ban álló meg­ál­la­po­dás elérésére.

A szö­veg­ben „nagy fele­lőt­len­ség­nek” neve­zik a tag­ál­la­mok közöt­ti meg­osz­tás elő­idé­zé­sét, és bizal­mu­kat feje­zik ki, hogy „vilá­gos, objek­tív, az alap­szer­ző­dé­sek­nek meg­fe­le­lő” elő­írá­sok meg­fo­gal­ma­zá­sa lehe­tő­vé teszi majd az euró­pai gaz­da­ság szá­má­ra szük­sé­ges meg­ál­la­po­dás elérését.

A ter­ve­zet­ben azt is alá­húz­zák: Len­gyel­or­szág demok­ra­ti­kus és szu­ve­rén jog­ál­lam, amely­nek joga­it a töb­bi tag­ál­lam­mal egyen­lő mér­ték­ben, az uni­ós alap­szer­ző­dé­sek­nek meg­fe­le­lő­en kell tisz­te­let­ben tartani.

For­rás: Demokrata