Hírek Magyarországi hírek Igaz­sá­got Budaházynak !!!

Igaz­sá­got Budaházynak !!!

Citi­zen­Go Közlemény

Néhány per­ce szü­le­tett másod­fo­kú – két vád­lott kivé­te­lé­vel jog­erős – íté­let a Hunnia-ügyben.

Bár mér­sék­lőd­tek az íté­le­tek, bűnös­nek talál­ták, és egy­től egyig bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték Buda­há­zy Györ­gyöt és nyolc tár­sát. (Buda­há­zy György­re hat év bör­tön­bün­te­tést és öt év köz­ügyek­től való eltil­tást rót­tak ki.)

Igaz­ság­ta­lan­nak tart­juk azt, hogy míg a 2006-os rend­őr­ter­ror fele­lő­sei nem let­tek fele­lős­ség­re von­va, több mint más­fél évti­ze­de folyik, és ma sem feje­ző­dött be a 2006-os igaz­ság­ta­lan­sá­gok ellen fel­lé­pők arány­ta­lan mér­té­kű meghurcolása.

Ezért arra buz­dít­juk tag­ja­in­kat, hogy csat­la­koz­za­nak az aláb­bi petí­ci­ó­hoz, amit a vád­lot­tak támo­ga­tói indí­tot­tak a Citi­zen­GO oldalán.

Kér­jük együtt Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök asszonyt, hogy része­sít­se köz­tár­sa­sá­gi kegye­lem­ben Buda­há­zy Györ­gyöt és társait!

Csat­la­ko­zom a köz­tár­sa­sá­gi elnö­ki kegyel­met kérő petícióhoz.

Szá­mos köz­éle­ti sze­rep­lő állt nyil­vá­no­san az elmúlt hetek­ben Buda­há­zy György és tár­sai mel­lé, alább az ő meg­szó­la­lá­sa­ik­ból válo­gat­tunk néhány fon­tos gondolatot:

Dr. Csó­kay And­rás ideg­se­bész professzor:

„Az hogy őket bár­mi­ne­mű bör­tön­re ítél­jék, az egy­sze­rű­en non­szensz. És remé­lem, hogy végü­lis a keresz­tény, nem­ze­ti és pol­gá­ri kor­má­nyunk ezt nem fog­ja megengedni.”

Skrabs­ki Fru­zsi­na újság­író, filmrendező:

„Tud­juk, kik az iga­zi bűnö­sök, Gyur­csány, Ger­gé­nyi és a töb­bi­ek. Ők ott moso­lyog­nak és vigyo­rog­nak, és élik min­den­nap­ja­i­kat. És azok az embe­rek, akik meg­pró­bál­tak vala­ki ten­ni, őket fenye­ge­tik bör­tön­nel, és őket neve­zik terroristáknak.

(…)

Nagyon-nagyon küz­dök azért, hogy a Buda­há­zy-per áldo­za­tai vég­re meg­sza­ba­dul­ja­nak ettől a folya­ma­tos meg­hur­col­ta­tás­tól, és vég­re sza­ba­dok legye­nek ezek az embe­rek, haza­me­hes­se­nek a csa­lád­ja­ik­hoz, fele­sé­gük­höz, gyer­me­ke­ik­hez, nor­má­lis éle­tet élje­nek. Nagyon bízom a köz­tár­sa­sá­gi elnö­ki kegye­lem­ben. Kérem, írják alá az erről szó­ló petíciót!”

Dr. Föl­di Lász­ló biz­ton­ság­po­li­ti­kai szakértő:

„Abban a per­so­ro­zat­ban, amely Buda­há­zy György és tár­sai ellen folyik immá­ron más­fél évti­ze­de, nyo­mát nem lát­juk ennek a bizo­nyos igaz­ság­szol­gál­ta­tás­nak. Hiszen ha el is követ­tek bár­mit is, az nem élet­el­le­ni cse­lek­mény volt, hogy tizen­öt éven keresz­tül meg­hur­col­ja­nak embereket.

(…)

Kérem a ked­ves néző­ket, hogy írják alá a petí­ci­ót az ügy­ben, hogy a köz­tár­sa­sá­gi elnök adjon kegyel­met akkor is, ha a bíró ismét elté­ved­ne a jog vagy igaz­ság labirintusában!”

Schif­fer And­rás jogász:

„Az erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­kért ter­mé­sze­te­sen min­den ország­ban bün­te­tés jár. Ugyan­ak­kor Buda­há­zy György és tár­sai bőven kitöl­töt­ték már azt a büte­tést, amit egyéb­ként az erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­kért ki szok­tak Magyar­or­szá­gon osz­ta­ni. Buda­há­zy György és tár­sai most már hosszabb ide­je van­nak bün­te­tő­el­já­rás alatt, mint ebben az ügy­ben az eddig leg­ma­ga­sabb kisza­bott letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Ráadá­sul olyan cse­le­ke­de­tek­re varr­ta rá a bíró­ság, illet­ve a vád­ha­tó­ság, az ügyész­ség a ter­ror­cse­lek­ményt, ame­lyet az elmúlt évek euró­pai ter­ror­cse­lek­mé­nyei fényé­ben egé­szen való­sze­rűt­len­nek látszanak.

És külön fel­há­bo­rí­tó az, hogy miköz­ben a 2010-es kor­mány­vál­tás után 13 évvel a 2006-os rend­őr­ter­ror fő fele­lő­sei, poli­ti­kai fele­lő­sei, meg­bí­zói, meg­ren­de­lői elke­rül­ték az igaz­ság­szol­gál­ta­tást, ma lát­vá­nyo­san az igaz­ság­szol­gál­ta­tás Buda­há­zy Györ­gyön és tár­sa­in kíván pél­dát statuálni.

Min­den­kit az embe­ri jogok egy­for­mán meg­il­let­nek füg­get­le­nül világ­né­zet­től, poli­ti­kai hit­val­lás­tól. Éppen ezért sen­ki, tehát Buda­há­zy György és tár­sai sem lehet­nek tál­do­za­tai annak, hogy az igaz­ság­szol­gál­ta­tás most pél­dát akar sta­tu­ál­ni, külön­bö­ző poli­ti­kai, világ­né­ze­ti cél­zat­tal meg akar­ja mutat­ni Buda­há­zy György­nek és tár­sa­i­nak, hogy ki az úr a háznál.

(…)

Éppen ezért azt gon­do­lom, hogy világ­né­zet­től, poli­ti­kai meg­győ­ző­dés­től füg­get­le­nül ki kell áll­nunk Buda­há­zy György és tár­sai mel­lett. És ezért hívom fel Önö­ket arra, hogy írják alá azt a Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök­nek cím­zett kegyel­mi kér­vényt, amit nagyon remé­lem, hogy a köz­tár­sa­sá­gi elnök asszony minél hama­rabb, lehe­tő­leg már eljá­rá­si kegye­lem­ként, de a napok­ban vár­ha­tó jog­erős íté­let után adott eset­ben vég­re­haj­tá­si kegye­lem­ként tud majd jegyezni.”

Ezért ezúton kér­jük Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök asszonyt, hogy legyen mél­tá­nyos, és része­sít­se elnö­ki kegye­lem­ben Buda­há­zy Györ­gyöt és társait!

A Buda­há­zy György és tár­sai ügyé­ben hozott íté­let mélyen sér­ti a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ér­ze­tet, és rom­bol­ja a jog­ál­la­mi­ság­ba vetett hitet.

Külö­nö­sen annak isme­re­té­ben igaz ez, hogy szá­mos jog­ta­lan­ság, civil, ártat­lan embe­rek ellen elkö­ve­tett súlyos bűn­cse­lek­mény maradt meg­tor­lat­la­nul a 2010 előt­ti idők­ben és saj­nos azóta is.

Tud­ha­tó és érzé­kel­he­tő, hogy hatal­mas pozi­tív hoza­dé­ka len­ne annak, ha a Buda­há­zy-ügy tisz­tes­sé­ge­sen rendeződne.

Forrás:CitizenGO