Hírek Sport hirek Iga­zá­ból: győztünk!

Iga­zá­ból: győztünk!

Igen, ilye­nek vagyunk mi, magya­rok: egy hősi­es, nemes faj­ta. Ha van egy eltö­kélt, lele­mé­nyes veze­tőnk, aki jól veze­ti a sere­ge­in­ket, a lehe­tet­len­nek is vak­me­rőn neki­fe­szü­lünk. Így tet­tünk teg­nap is, ami­kor 1 – 1‑re győz­tünk Fran­cia­or­szág ellen az Euró­pa-baj­nok­sá­gon. Ezzel két­sze­res ünnep lett júni­us 19‑e: nem­csak a Magyar Füg­get­len­ség Nap­ja, hanem a Magyar Lab­da­rú­gás Vissza­szer­zé­sé­nek Nap­ja is. Mind­ket­tő­ben kiemel­ke­dő sze­re­pet vál­lalt egyet­len ember: Orbán Viktor.

Fio­la Atti­la (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Har­minc esz­ten­de­je, 1991. júni­us 19-én hagy­ta el hazán­kat az utol­só szov­jet kato­na. Ezzel Magyar­or­szág – majd­nem fél évszá­za­dos ide­gen meg­szál­lás után – vissza­sze­rez­te, kivív­ta füg­get­len­sé­gét. Júni­us 19‑e tehát a füg­get­len­sé­günk nap­ja, s mi vagyunk Euró­pa utol­só sza­bad­ság­har­cos nem­ze­te. (Az más kér­dés, hogy később milyen új füg­gé­sek­be – NATO, EU – sodor­tuk magun­kat.) Sor­sunk­ról java­részt a két szu­per­ha­ta­lom dön­tött 1989-ben, Mál­tán. Ám a kivo­nu­lás­ban meg­volt a maga sze­re­pe egy bátor, fia­tal poli­ti­kus­nak, aki pár hónap­pal koráb­ban elő­ször mer­te kiej­te­ni a szá­ján a köve­te­lést: a szov­jet csa­pa­tok hagy­ják el hazán­kat! 1956 óta sen­ki sem mer­te ezt nyil­vá­no­san kimon­da­ni – egye­dül Orbán Viktor.

  • Har­minc esz­ten­de­je, 1991. júni­us 19-én tehát vissza­kap­tuk a hazán­kat. Teg­nap pedig, 2021. júni­us 19-én vég­leg vissza­kap­tuk, pon­to­sab­ban: vissza­sze­rez­tük magunk­nak egyik nem­ze­ti kin­csün­ket, a magyar focit, amit évti­ze­de­kig nem találtunk.

A világ­baj­nok Fran­cia­or­szág elle­ni 1 – 1‑es győ­zel­münk a vég­ső bizo­nyí­ték rá. Ame­lyet a világ talán leg­szebb sta­di­on­já­ban, a világ bizo­nyo­san leg­fer­ge­te­ge­sebb szur­ko­ló­tá­bo­ra előtt vív­tak ki teg­nap a mi fiaink.

Abban a világ­ra­szó­ló, több­szö­rö­sen díj­nyer­tes Pus­kás sta­di­on­ban, ame­lyet fize­tett ellen­druk­ke­re­ink hada (akik magu­kat vala­mi okból ellen­zék­nek neve­zik, hol­ott nem azok) éve­kig gán­csolt, gya­lá­zott. S azok a srá­cok har­col­ták ki, aki­ket évek óta mocs­kol és vagyon­el­kob­zás­sal fenye­get a már emlí­tett ellendrukker-had.

Álta­lá­ban mocs­ko­lód­nak, uszí­ta­nak. Mikor nye­rünk, akkor viszont gyor­san átáll­nak, mint pél­dá­ul a tava­lyi, Izland elle­ni győ­ze­lem után is… 

Csak egyet­len tébo­lyult pályá­zó vál­lal­ta, hogy telt házas mér­kő­zé­se­ket tart: Orbán Vik­tor. (…) Orbán Vik­tor viszont 67 ezer nézőt terel­ne össze a Pus­kás Aré­ná­ban akkor, ami­kor ma is több mint 8 ezer új fer­tő­zött van, és több mint negyed­mil­lió(!) aktív covi­dos beteg az ország­ban. (…) Amit Orbán Vik­tor most csi­nál, az egy esze­ment őrü­let! Le kell szed­ál­ni, külön­ben nyá­ron jön a követ­ke­ző lezá­rás, a követ­ke­ző rekord­ha­lá­lo­zá­si hullám!”

– frö­csög­te néhány hete az egyik leg­vissza­ta­szí­tóbb ellen­druk­ker, a Sza­bó Tímea nevű. Az, akit meg­bí­zói Afga­nisz­tán­ban vetet­tek be elő­ször, hogy aztán ide­ül­tes­sék a nya­kunk­ra, kolonc­nak. (Ebből azért az lát­szik: a har­minc éve kiví­vott füg­get­len­sé­günk nem teljes.)

És éppen ugyan­ilye­nek Sza­bó Tímea bűn­tár­sai is, akik­nek évek óta hall­gat­juk a gyű­löl­kö­dé­se­it, irigy-aljas hazug­sá­ga­it, ame­lyek­kel min­den épít­ke­zést gán­csol­nak, min­den műfü­ves pálya elké­szül­tét őrjön­gés­sel övez­nek, min­den sike­rünk ízét pró­bál­ják meg­ke­se­rí­te­ni. Azon mes­ter­ked­nek, hogy rosszul érez­zük magun­kat a bőrünk­ben, hogy „mer­jünk kicsik len­ni”.

  • Ha raj­tuk múlt vol­na, nem len­ne új Üllői úti sta­di­on, ahol a Ferenc­vá­ros Baj­no­kok Ligá­ja-cso­port­mér­kő­zé­se­ket játsz­ha­tott. Ha raj­tuk múlt vol­na, nem épül­ne új atlé­ti­kai sta­di­on és kézi­lab­da aré­na Buda­pes­ten (sőt, Sza­bó idi­ó­ta párt­tár­sa máig azzal fenye­ge­tő­zik-zsa­rol, hogy Buda­pest nevé­ben lemond­ja az atlé­ti­kai világ­baj­nok­ság ren­de­zé­sét). Ha raj­tuk múlt vol­na, nem készül el a világ­ra­szó­ló Pus­kás-sta­di­on sem – len­ne a helyén méh­le­ge­lő meg darázs­ga­rázs. S igen: miat­tuk, a Sza­bó Tímea-féle alja­em­be­rek miatt kel­lett lemon­da­nunk évszá­za­dos olim­pia­ren­de­zé­si álmunk­ról, mert az utol­só utá­ni pil­la­nat­ban hát­ba támad­ták a magyar pályázatot.

Igen, ők, a Sza­bó Tímea-félék azok, akik soha sem­mi szé­pet, jelen­tő­set, mara­dan­dót nem képe­sek épí­te­ni, csu­pán tönk­re­ten­ni, lerom­bol­ni, amit mi, magya­rok meg­al­ko­tunk. Az ő bol­se­vik kom­pá­ni­á­juk az, amely 2010 előtt 2853 mil­li­árd forin­tot (!) elpa­na­má­zott az M5-ös és M6-os autó­pá­lyá­val – ez nagy­já­ból kilenc­szer akko­ra összeg, mint amennyit (330 mil­li­ár­dot) az Orbán-kor­mány az elmúlt tizen­egy évben sta­di­o­nok­ra, műfü­ves foci­pá­lyák­ra, kap­cso­ló­dó léte­sít­mé­nyek­re köl­tött. A 330-ból 190 mil­li­árd­ba került a cso­dá­la­tos Pus­kás-sta­di­on, amely­ben teg­nap ország-világ sze­me lát­tá­ra dön­tet­len­re győz­tünk a fran­ci­ák ellen. (Nem mint­ha forint­ban kéne-sza­bad­na mér­ni egy nem­zet köz­pon­ti sta­di­on­ját, de hát ilyen vilá­got élünk.)

Ám akár­ho­gyan tom­bol­nak Magyar­or­szág fize­tett ellen­druk­ke­rei, a sza­bó­tí­me­ák és nie­der­mül­ler­pé­te­rek: a magyar foci teg­nap vég­leg föl­tá­madt. És igen, hisz­té­ri­áz­hat­nak, de tör­té­nel­mi tény: Orbán Vik­tor támasz­tot­ta föl, adta vissza nekünk, magya­rok­nak, óri­á­si ellen­szél­ben, min­den gán­csos­ko­dás elle­né­re! A sta­di­o­nok­ra, sport­lé­te­sít­mé­nyek­re, foci­lab­dák­ra, gyer­mek­lab­da­rú­gók tábo­roz­ta­tá­sá­ra köl­tött min­den egyes forint jó hely­re ment, meg­ér­te. Ez a 2016-os EB-kiju­tá­sunk óta nyil­ván­va­ló, teg­nap óta pedig már a 20 IQ-val ren­del­ke­ző hon­fi­tár­sa­ink is értik, érzik. Csak a sza­bó­tí­me­ák nem értik és nem is fog­ják meg­ér­te­ni soha. Mert sem szí­vük, sem lel­kük, sem nem­zet­tu­da­tuk nincs (csak meg­bí­zó­le­ve­lük.) Azon kell dol­goz­nunk, hogy a nem­zet rosszab­bik énje, az örök áská­ló­dó-gyű­löl­kö­dő sza­bó­tí­me­ák soha töb­bé ne kerül­hes­se­nek kor­mány­kö­zel­be, hogy újra tönk­re­te­gyék mind­azt, amit kín­ke­ser­ves mun­ká­val fölépítettünk.

Magyar szur­ko­lók a por­tu­gá­lok elle­ni mér­kő­zés előtt (For­rás: Facebook)

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu