Hírek Amerikai hirek Idén véget érhet a húsz éve tar­tó ame­ri­kai megszállás

Idén véget érhet a húsz éve tar­tó ame­ri­kai megszállás

– Együtt men­tünk Afga­nisz­tán­ba, most pedig eljött az ide­je, hogy közös terv alap­ján, közö­sen von­juk ki erő­in­ket az országból

- jelen­tet­te ki Antony Blin­ken ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter Brüsszel­ben szer­dán, meg­erő­sít­ve azo­kat a teg­na­pi saj­tó­ér­te­sü­lé­se­ket, melyek sze­rint Joe Biden ame­ri­kai elnök a húsz éve Afga­nisz­tán­ban állo­má­so­zó ame­ri­kai csa­pa­tok kivo­ná­sá­ra készül. Előd­je, Donald Trump már tavaly is hason­ló lépés­re szán­ta el magát, de ter­vei nem való­sul­tak meg.

– Elér­tük azo­kat a célo­kat, ame­lye­ket kitűz­tünk magunk elé, ezért most itt az ide­je, hogy haza­hoz­zuk erő­in­ket – fogal­ma­zott szer­dán Antony Blin­ken, aki két­na­pos tanács­ko­zás­ra érke­zett a NATO brüssze­li köz­pont­já­ba. Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter újság­írók­nak nyi­lat­koz­va közöl­te, a kato­nai szö­vet­ség közös terv kidol­go­zá­sán fog fára­doz­ni a had­erő közös, össze­han­golt kivo­ná­sá­ra Afga­nisz­tán­ból. – Együtt men­tünk Afga­nisz­tán­ba, hogy meg­bir­kóz­zunk azok­kal, akik meg­tá­mad­tak min­ket. Meg­bi­zo­nyo­sod­tunk arról, hogy Afga­nisz­tán nem válik ismét a ter­ro­ris­ták mene­dé­ké­vé, akik bár­mi­kor táma­dást indít­hat­nak elle­nünk – utalt arra Blin­ken, hogy Afga­nisz­tán­ba 2001. szep­tem­ber 11-én az Egye­sült Álla­mok ellen elkö­ve­tett ter­ror­tá­ma­dá­sok után vonul­tak az ame­ri­kai csapatok.

A The Washing­ton Post ame­ri­kai lap és a Reu­ters hír­ügy­nök­ség ked­den a Fehér Ház for­rá­sa­i­ra hivat­koz­va közöl­te: Washing­ton a jel­ké­pes szep­tem­ber 11-ét céloz­ná meg az idei kivo­nu­lás­ra. A Pen­ta­gon sze­rint Biden arra a követ­kez­te­tés­re jut­ha­tott, hogy az ame­ri­kai kato­nai jelen­lét már nem lesz dön­tő jelen­tő­sé­gű az afga­nisz­tá­ni tar­tós béke elérésében.

– Az elnök úgy ítél­te meg, hogy a fel­té­te­le­ken ala­pu­ló meg­kö­ze­lí­tés, mely az elmúlt két évti­ze­det jel­le­mez­te, mond­hat­ni recept arra, hogy örök­re Afga­nisz­tán­ban maradjunk

– jelen­tet­te ki a Fehér Ház tisztviselője.

Ame­ri­kai csa­pa­tok jár­őröz­nek az afgán had­se­reg egyik bázi­sán Logar tar­to­mány­ban Fotó: Reuters/Omar Sobhani

Biden már több alka­lom­mal utalt arra, hogy tech­ni­ka­i­lag is nehéz kivi­te­lez­ni a csa­pa­tok kivo­nu­lá­sát május 1‑jéig a tavaly Dohá­ban meg­kö­tött ame­ri­kai – tálib meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben. Az Egye­sült Álla­mok azt remél­te, hogy az év első felé­ben lét­re­jön a tál­ibok és az afgán kor­mány között vala­mi­lyen meg­ál­la­po­dás, eset­leg lét­re­hoz­nak egy ide­ig­le­nes kor­mányt is, azon­ban a Biden-admi­niszt­rá­ció az Afga­nisz­tán­nal kap­cso­la­tos poli­ti­ká­ja felül­vizs­gá­la­ta mel­lett döntött.

– Biden ter­vei nyo­mán az olyan ter­ror­szer­ve­ze­tek, mint az al-Kai­da és az Isz­lám Állam, meg fog­nak erősödni

– bírál­ta az elnök csa­pat­ki­vo­ná­sok­ra vonat­ko­zó ter­vét Lind­sey Gra­ham, Dél-Karo­li­na repub­li­ká­nus sze­ná­to­ra a Fox News hír­te­le­ví­zi­ó­nak nyi­lat­koz­va. A poli­ti­kus sze­rint az len­ne a meg­ol­dás az afga­nisz­tá­ni hely­zet­re, hogy Washing­ton 3000 – 5000 fős kato­nai ala­ku­la­tot állo­má­soz­tat a dél-ázsi­ai ország­ban mind­ad­dig, amíg meg nem győ­ződ­nek arról, hogy a ter­ror­szer­ve­ze­tek nem jelen­te­nek veszélyt az Egye­sült Államokra.

Egy­elő­re nem vilá­gos, hogy Biden dön­té­sé­nek milyen követ­kez­mé­nyei lesz­nek, nem jelent jót azon­ban, hogy saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a tál­ibok meg­fo­gad­ták, újból táma­dá­so­kat fog­nak indí­ta­ni az Afga­nisz­tán­ban állo­má­so­zó ame­ri­kai és NATO-kato­nák, vala­mint bázi­sa­ik ellen.

Aggo­da­lom­ra ad okot továb­bá, hogy az ország­ban rend­sze­re­sek a táma­dá­sok: ked­den az ország nyu­ga­ti felé­ben lévő Farah váro­sá­ban három sze­mély haj­tott vég­re öngyil­kos merény­le­tet, vala­mint egy jár­mű­ben elhe­lye­zett rob­ba­nó­szer­ke­zet is műkö­dés­be lépett. A ter­ror­ak­ci­ó­kért egy­elő­re sem a tál­ibok, sem a ter­ror­szer­ve­ze­tek nem vál­lal­ták a fele­lős­sé­get. Múlt héten az ame­ri­kai csa­pa­tok indí­tot­tak légi­tá­ma­dá­so­kat a tál­ibok ellen a dél-afga­nisz­tá­ni Hel­mand tar­to­mány­ban, miu­tán a fel­ke­lők az afgán nem­zet­vé­del­mi erő­ket megtámadták.

– Túl kell majd élnünk a kül­föl­di csa­pa­tok kivo­ná­sát és ezt nem sza­bad tálib győ­ze­lem­nek tekinteni

– mond­ta egy magas ran­gú afgán kor­mány­za­ti tiszt­vi­se­lő a Reu­ters hírügynökségnek.

– Nem veszünk részt egyet­len Afga­nisz­tán­ról szó­ló kon­fe­ren­ci­án sem, amíg az összes kül­föl­di csa­pat el nem hagy­ja hazánkat

– közöl­ték a maguk részé­ről a tál­ibok. Moha­med Naím, a fel­ke­lők dohai poli­ti­kai iro­dá­já­nak szó­vi­vő­je azt köve­tő­en nyi­lat­ko­zott, hogy a saj­tó nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta Joe Biden terveit.

A tál­ibok már nem sür­ge­tik a békét

Szin­tén kér­dé­ses, hogy mi lesz az ere­de­ti­leg erre a hét­re Isz­tam­bul­ba szer­ve­zett, az afga­nisz­tá­ni hely­zet ren­de­zé­sét szol­gá­ló béke­kon­fe­ren­cia sor­sa. A török kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ked­di köz­le­mé­nye sze­rint az ese­ményt a tál­ibok kéré­sé­re elha­lasz­tot­ták – mond­ván, nem áll­nak készen arra, hogy részt vegye­nek a kon­fe­ren­ci­án –, így azt ápri­lis 24. és május 4. között fog­ják meg­tar­ta­ni. Az ere­de­ti ter­vek sze­rint a török, a kata­ri és az ENSZ-tiszt­ség­vi­se­lők mel­lett a tál­ibok is részt vesz­nek a talál­ko­zón, viszont a fel­ke­lők ezt már cáfol­ják. A fórum cél­ja az len­ne, hogy fel­gyor­sít­sák és kiegé­szít­sék a jelen­leg Dohá­ban zaj­ló afgán­kö­zi tár­gya­lá­so­kat, hogy igaz­sá­gos és tar­tós poli­ti­kai meg­ál­la­po­dást érje­nek el, vala­mint annak biz­to­sí­tá­sa, hogy a kül­föl­di csa­pa­tok kivo­nu­lá­sá­val nem esnek azon­nal egy­más tor­ká­nak az afgán kor­mány­erők és a tálibok.

For­rás: Magyar Nemzet