Hírek Elszakított területi hirek Idén már a csík­som­lyói hegy­nye­reg lesz a pün­kös­di búcsú helyszíne

Idén már a csík­som­lyói hegy­nye­reg lesz a pün­kös­di búcsú helyszíne

Fon­tos beje­len­tést tett a csík­sze­re­dai önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő-tes­tü­let ren­des havi ülé­sén Koro­di Atti­la pol­gár­mes­ter: a csík­som­lyói pün­kös­di búcsú meg­szer­ve­zé­se folya­mat­ban van, ennek hely­szí­ne pedig nem a kegy­temp­lom kert­je, hanem ismét a hegy­nye­reg lesz. Idén vár­ha­tó­an a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok betar­tá­sá­val ismét bené­pe­sül­het a csík­som­lyói hegy­nye­reg a pün­kös­di búcsú alkalmával. 

Archív • Fotó: Pin­ti Attila 

A város­ve­ze­tő beszá­molt arról, hogy a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal, a csík­som­lyói feren­ce­sek és a ható­sá­gok kép­vi­se­lői egyez­te­té­se­ket foly­tat­nak arról, hogy milyen körül­mé­nyek között lehet meg­tar­ta­ni a csík­som­lyói pün­kös­di búcsút, amely­re adott a jog­sza­bá­lyi keret – ehhez a meg­fe­le­lő rend­sza­bály­za­tot kell kidol­goz­ni, ha ez letisz­tul, nyil­vá­nos­ság­ra hoz­zák a rész­le­te­ket is. Mint mond­ta, a ható­sá­gok nyi­tot­tan áll­nak a kér­dés­hez, és az ünne­pi szent­mi­sét ismét a hegy­nye­reg­ben, a Hár­mas­ha­lom-oltár­nál lehet majd meg­tar­ta­ni. A pol­gár­mes­ter ugyan­ak­kor fel­kér­te az önkor­mány­zat kul­tu­rá­lis szak­bi­zott­sá­gát, hogy Fodor Sán­dor író leen­dő köz­té­ri szob­rá­ról foly­tas­son egyez­te­té­se­ket, figye­lem­be véve a közös­sé­gi igényt is a vég­ső vál­to­zat elfo­ga­dá­sa érdekében. 

Koro­di fel­hív­ta a figyel­met arra is, hogy elin­dult egy kon­zul­tá­ció a Csík­sze­re­dai Megyei Sür­gős­sé­gi Kór­ház bőr­gyó­gyá­sza­ti és sze­mé­sze­ti osz­tá­lya­i­nak jelen­leg ott­hont adó régi kór­ház, illet­ve a fül-orr-gégé­sze­ti kór­há­zi osz­tályt befo­ga­dó lábas ház jövő­be­ni ren­del­te­té­sét ille­tő­en, mivel a kór­ház új épü­le­té­nek elké­szül­te után ezek fel­sza­ba­dul­nak. Ugyan­ak­kor a Mikó-vár hát­só udva­rá­nak is funk­ci­ót kell talál­ni, ha pedig a köze­li Vákár Lajos Műjég­pá­lya és a gyors­kor­cso­lya-pálya is önkor­mány­za­ti tulaj­don­ba kerül, akkor több hek­tár terü­le­tet kap a város, amely szá­má­ra köz- majd szak­mai vita után öve­ze­ti ren­de­zé­si ter­vet (PUZ) kell készíteni. 

A pol­gár­mes­ter arról is beszá­molt, hogy a fenn­tart­ha­tó mobi­li­tá­si terv beru­há­zá­sa­i­nak részét képe­ző Har­gi­ta utcai kor­sze­rű­sí­tés során a beter­jesz­tett módo­sí­tás alap­ján nem készül az útpá­lyát elvá­lasz­tó beton­fal, amely meg­ne­he­zí­te­né a for­gal­mat és az otta­ni cégek megközelíthetőségét. 

Napi­rend előt­ti hoz­zá­szó­lá­sá­ban Sza­bó-Soós Klá­ra kép­vi­se­lő-tes­tü­le­ti tag a vas­úti felül­já­ró híd teher­bí­rá­sá­nak vizs­gá­la­tát java­sol­ta, meg­em­lít­ve, főként alul­ról lát­szik, hogy az épít­mény álla­po­ta mennyit rom­lott. A pol­gár­mes­ter emlé­kez­te­tett, jelen­leg a 3,5 ton­ná­nál nehe­zebb jár­mű­vek átha­la­dá­sa tilt­va van a hídon, és mivel köze­lebb­ről lezá­rul az újjá­épí­tés érde­ké­ben kiírt köz­be­szer­zé­si eljá­rás, a szer­ző­dés­kö­tés után a hidat lezár­ják, mert meg­kez­dő­dik annak bon­tá­sa. Szin­tén a köz­le­ke­dést érin­tő vál­to­zás, hogy a Hunya­di János utcá­ban a Szék út irá­nyá­ba veze­tő leága­zás­nál egy kör­for­gal­mat fog­nak ide­ig­le­ne­sen, tesz­te­lés érde­ké­ben kiala­kí­ta­ni, hogy gör­dü­lé­ke­nyebb legyen az autós for­ga­lom – közöl­te Korodi. 

A tes­tü­let sze­ret­te vol­na napi­rend­re tűz­ni a Len­dü­let sétány 7. szám alat­ti, közös­sé­gi tér és kor­sze­rű ját­szó­tér kiala­kí­tá­sa cél­já­ból készült meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gi tanul­mány elfo­ga­dá­sá­ról szó­ló hatá­ro­zat­ter­ve­ze­tet, erről viszont Sző­ke Domo­kos önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő azt mond­ta, hogy sok hiá­nyos­sá­got tar­tal­maz, és nem­csak az álta­la tett módo­sí­tó javas­la­tok­ról kel­le­ne egyez­tet­ni, hanem a lakók véle­mé­nyét is figye­lem­be venni. 

A hatá­ro­zat­ter­ve­zet végül nem került napi­rend­re, mert nem kap­ta meg a kel­lő támo­ga­tást. A tes­tü­let elfo­gad­ta, hogy a Suta-tó hely­re­ál­lí­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó fel­újí­tás érde­ké­ben átad­ja a víz­ügy­nek a tóhoz veze­tő bekö­tő­utat, ugyan­ak­kor elfo­gad­ták a Szé­cseny város­rész utcá­i­nak meg­ne­ve­zé­se­i­ről szó­ló hatá­ro­za­tot is.

For­rás: sze​kely​hon​.ro