Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Idén is meg­hir­de­tik a Diasz­pó­ra Programot

Idén is meg­hir­de­tik a Diasz­pó­ra Programot

Idén is meg­hir­de­ti a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­sá­ga és a Rákó­czi Szö­vet­ség a Diasz­pó­ra Prog­ra­mot. A külön­bö­ző prog­ram­ele­mek­re már­ci­us 15-ig lehet jelentkezni.

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szer­dán Buda­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón fel­idéz­te a prog­ram 2016-os indu­lá­sát. Kiemel­te: a diasz­pó­ra magyar­sá­ga mint­egy 2−2,5 mil­lió főt szám­lál, közös­sé­ge­ik sze­ret­nék meg­tar­ta­ni a nem­ze­ti iden­ti­tá­su­kat, ragasz­kod­nak a magyar nyelv­hez és kul­tú­rá­hoz, mind­ah­hoz, ami a magyar­sá­got jelenti.

A Rákó­czi Szö­vet­ség a magyar kor­mány egyik kiemelt stra­té­gi­ai part­ne­re, szö­vet­sé­ge­se ebben a mun­ká­ban – húz­ta alá az államtitkár.

Hoz­zá­tet­te: prog­ram­ja­ik­kal száz­ez­res nagy­ság­rend­ben érik el a magyar­sá­got, főként az óvo­dás és isko­lás­ko­rú gyermekeket.

A Diasz­pó­ra Prog­ram cél­ja, hogy a fia­ta­lo­kat „vissza­hoz­zák” a Kár­pát-meden­cé­be, Magyar­or­szág­ra, és meg­is­mer­tes­sék velük az orszá­got, ahon­nan őse­ik, szü­le­ik, nagy­szü­le­ik szár­maz­nak. A prog­ra­mot idén is a Rákó­czi Szö­vet­ség való­sít­ja meg – jelezte.

Csá­ky Cson­gor, a Rákó­czi Szö­vet­ség elnö­ke siker­tör­té­net­ként jel­le­mez­te a prog­ra­mot, amely­nek máso­dik évé­ben már az ezret is átlép­te a jelent­ke­zők, érdek­lő­dők szá­ma. Most a Covid-jár­vány után újra az épít­ke­zés zaj­lik, de leg­utóbb a nyá­ri tábo­rok­ban és prog­ra­mo­kon már ismét közel hét­száz fia­tal vett részt 32 ország­ból Kár­pát-meden­cei tár­sa­ik­kal közösen.

Ismer­tet­te: szer­dá­tól meg­nyí­lik az online felü­let, amely magya­rul és ango­lul ad tájé­koz­ta­tást, és ame­lyen egé­szen már­ci­us 15-ig lehet jelent­kez­ni a 11 programelemre.

Az első prog­ram a csík­som­lyói búcsú lesz, amely­re zarán­dok­vo­nat­tal utaz­hat­nak ki a diasz­pó­rá­ból érke­ző fia­ta­lok. Nyá­ron továb­bi kilenc prog­ra­mot szer­vez­nek, anya­nyel­vi, közép­is­ko­lás és egye­te­mi tábo­rok egy­aránt lesz­nek. Decem­ber­ben adven­ti prog­ra­mot hir­det­nek meg, amellyel főként a déli fél­te­kén élő­ket sze­ret­nék meg­szó­lí­ta­ni – jelezte.

Csá­ky Cson­gor elmond­ta: olyan magyar fia­ta­lok jelent­kez­het­nek a külön­bö­ző prog­ra­mok­ra, akik vala­mi­lyen magyar közös­ség­ben aktí­vak, pél­dá­ul cser­kész­kö­zös­ség­ben vesz­nek részt vagy magyar isko­lát láto­gat­nak, és az otta­ni közös­ség­től aján­lást kapnak.

For­rás: demok​ra​ta​.hu