Hírek Elszakított területi hirek Idén is indul­nak zarán­dok­vo­na­tok a csík­som­lyói búcsúba

Idén is indul­nak zarán­dok­vo­na­tok a csík­som­lyói búcsúba

Idén is útnak indít­ja nép­sze­rű bel­föl­di és kül­föl­di zarán­dok­vo­na­ta­it a Misszió Tours. Az uta­zá­si iro­dá­nak köszön­he­tő­en az elmúlt évek­ben mint­egy 22 ezren jut­hat­tak el a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb szak­rá­lis helye­i­re, ese­mé­nye­i­re, köz­tük a csík­som­lyói búcsúba.

Idén a Mis­szó zarán­dok­vo­nat lel­ki veze­tő­je Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes lesz. 2024-ben is szá­mos zarán­dok­la­tot indít hatá­ron belül és túl­ra a Misszió Tours. Töb­bek között Csík­som­lyó­ra, Len­gyel­or­szág­ba, Rómá­ba és a Vati­kán­ba jut­hat­nak el azok, akik jelent­kez­nek az uta­zá­si iro­da által meg­hir­de­tett programokra.

A MÁV Start Zrt-vel való együtt­mű­kö­dés­nek köszön­he­tő­en ezút­tal is lehe­tő­ség lesz a Bol­dog­asszony és a Misszió zarán­dok­vo­nat fedél­ze­tén eljut­ni a magyar­ság leg­na­gyobb sza­bad­té­ri val­lá­si ünnep­sé­gé­re, a csík­som­lyói búcsú­ba. Utób­bi fek­vő és ülő­he­lyes kocsik­kal és Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes lel­ki veze­té­sé­vel köz­le­ke­dik majd. Ahogy az az elő­ző évek­ben meg­szo­kot­tá vált, a sze­rel­vé­nye­ken étter­mi moz­gó­bü­fé gon­dos­ko­dik a kénye­lem­ről, és kihan­go­sí­tott vonat­rá­dió teszi még emlé­ke­ze­te­seb­bé az utazást.

Ebben az évben is elin­dul a len­gyel­or­szá­gi Krak­kó­ba és Częs­to­cho­wá­ba a Feke­te Madon­na zarán­dok­vo­nat, bel­föl­dön pedig lehe­tő­ség lesz eljut­ni Mát­ra­ve­re­bély-Szent­kút­ra, ez utób­bi zarán­dok­lat lel­ki veze­tő­je szin­tén Böj­te Csa­ba lesz. A Rákó­czi Szö­vet­ség­nek köszön­he­tő­en 2024-ben is több száz fia­tal vehet részt eze­ken a hatá­ro­kon átíve­lő és a nem­ze­ti össze­tar­to­zást, vala­mint nem­ze­tek közöt­ti össze­fo­gást erő­sí­tő ese­mé­nye­ken. Ferenc pápa buda­pes­ti apos­to­li láto­ga­tá­sá­nak évfor­du­ló­ja alkal­má­ból a Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia hála­adó nem­ze­ti zarán­dok­la­tot hir­de­tett Rómába.

Az ápri­li­si útra autó­busz és repü­lő is indul majd. Külön­le­ges­nek ígér­ke­zik az a Bátor Botond pálos szer­ze­tes által veze­tett zarán­dok­lat is, ame­lyen motor­ral vehet­nek részt a hívők. A fen­ti­e­ken kívül Prá­ga, Među­gor­je, Fati­ma, Sati­a­go di Com­pos­te­la, Lourd­es, Maria­zell, Ison­zó és Dober­dó világ­há­bo­rús emlék­he­lyei, Olasz­or­szág neve­ze­tes helyei, vala­mint hagyo­má­nyo­san a Kár­pát-meden­ce külön­bö­ző részei, Fel­vi­dék­től Erdé­lyig sze­re­pel a Misszió Tours uta­zá­sa­i­nak listáján.

Az iro­da eddi­gi műkö­dé­se során össze­sen 28 zarán­dok­vo­na­tot, s közel 22 ezer hívőt utaz­ta­tott külön­bö­ző bel­föl­di és nem­zet­kö­zi zarán­dok­la­tok helyszínére.

A ZARÁNDOKLAT EGYSZERRE MUTATJA A MAGYAR NEMZET EGYSÉGÉT ÉS A KERESZTÉNY TANÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT

Solt­ész Mik­lós, a Minisz­ter­el­nök­ség egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra az ese­mé­nyen kiemel­te: a csík­som­lyói zarán­dok­lat egy­szer­re mutat­ja a magyar nem­zet egy­sé­gét és a keresz­tény taní­tás szükségességét.

A csík­som­lyói búcsú válasz azok­ra a táma­dá­sok­ra, ame­lyek szer­te a vilá­gon érik a nem­ze­te­ket, a keresz­tény­sé­get és a terem­tett világ évez­re­dek óta elfo­ga­dott tör­vé­nye­it – mond­ta az államtitkár.

Fel­föl­di Lász­ló pécsi megyés püs­pök arról beszélt: soha nem volt úton olyan sok ember, mint manap­ság, de egé­szen más az idő szo­rí­tá­sá­ban rohan­ni, mint zarán­do­kol­ni. A zarán­dok ugyan­is időt ad önagá­nak, a másik ember­nek, aki­vel együtt zarán­do­kol, a csend­nek és Istennek.

For­rás: demok​ra​ta​.hu