Hírek Elszakított területi hirek Idén is imád­ko­zik a magyar­ság a szé­kely autonómiáért

Idén is imád­ko­zik a magyar­ság a szé­kely autonómiáért

Októ­ber utol­só vasár­nap­já­ra ebben az évben is közös imá­ra hív­ja a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT) a nagy­vi­lág keresz­tény, magyar gyü­le­ke­ze­te­it – erről a szer­ve­zet elnö­ke köz­le­mény­ben tájé­koz­ta­tott. Izsák Balázs kiemel­te, hogy a hagyo­mány­nak meg­fe­le­lő­en este őrtü­zek­kel hív­ják fel a világ figyel­mét Szé­kely­föld autonómiatörekvésére.

– Figye­lem­be véve, hogy ez az év más, mint a töb­bi, a világ­jár­vány meg­fé­ke­zé­sé­re hozott kor­lá­to­zó intéz­ke­dé­sek sok helyen olyan fel­té­te­le­ket terem­te­nek, ame­lyek­hez nekünk is iga­zod­nunk kell.

Ezért arra kér­jük a gyü­le­ke­ze­te­ket, hogy az adott ország vagy tele­pü­lés jár­vány­ta­ni intéz­ke­dé­se­i­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel szer­vez­zék meg mind a dél­előt­ti együt­tes imád­ko­zást, mind az őrtü­zek fel­lob­ban­tá­sát – hang­sú­lyoz­ta az SZNT elnö­ke. Hoz­zá­tet­te: mind­ezek mel­lett tuda­to­sí­ta­ni kell az egész közös­ség­ben, hogy októ­ber 25‑e a Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ja. Sza­vai sze­rint ezen a napon meg­em­lé­ke­zünk Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak hagyo­má­nyá­ról, és egy­ben jelez­zük a világ­nak, hogy nem mon­dunk le az önren­del­ke­zés jogá­ról, nem mon­dunk le Szé­kely­föld terü­le­ti autonómiájáról.

Izsák Balázs kitért arra is, hogy ebben az évben az auto­nó­mia­küz­de­lem egyik lát­vá­nyos és egész Euró­pát meg­moz­dí­tó ese­mé­nye a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács által elin­dí­tott euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés a nem­ze­ti régi­ók védelmében.

– Egy olyan pil­la­nat­ban tart­juk meg Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­ját, ami­kor az alá­írás­gyűj­tés még nem zárult le.

Túl vagyunk ugyan­ak­kor egy­mil­lió három­száz­ezer támo­ga­tó alá­írá­son, a kez­de­mé­nye­zés mögött tud­hat­juk a Magyar Ország­gyű­lés egy­han­gú sza­va­zás­sal elfo­ga­dott támo­ga­tó nyi­lat­ko­za­tát, és a Kata­lán Nem­zet­gyű­lés (Assemb­lea Naci­o­nal Cata­la­na) támo­ga­tó nyi­lat­ko­za­tát is – fogal­ma­zott az SZNT elnö­ke. Leszö­gez­te: októ­ber 25-én arra kell gon­dol­nunk, hogy a siker­hez, a győ­ze­lem­hez a közös­sé­gi aka­rat és a hit a leg­fon­to­sabb, ami innen fog szét­su­gá­roz­ni, Szé­kely­föld­ről Euró­pa nem­ze­ti régi­ói felé.

A Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnö­ke fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy sze­ret­né­nek tájé­koz­tat­ni min­den, a Szé­kely Auto­nó­mia Nap­já­ra szer­ve­ző­dő közös­sé­get, hogy a Szé­kely­föl­dért Tár­sa­ság már beje­len­tet­te: Buda­pes­ten a Hősök Terén hagyo­má­nyos módon fog­ják meg­szer­vez­ni a szo­li­da­ri­tá­si rendezvényt.

For­rás: Magyar Nemzet