Hírek Sport hirek Huszon­öt év után újra lőál­lás­ba lép egy magyar íjász

Huszon­öt év után újra lőál­lás­ba lép egy magyar íjász

A toki­ói sze­rep­lé­sét pén­te­ken meg­kez­dő Balogh Mátyás révén 25 esz­ten­dő után lép újra lőál­lás­ba magyar íjász ötka­ri­kás játékokon.

FOTÓ: MTI/KOVÁCS TAMÁS

Az elsõ ver­seny­na­pon sze­replõ Balogh Mátyás íjász inter­jút ad az MTI sport­új­ság­író­já­nak a toki­ói olim­pi­ai falu­ban 2021. júli­us 17-én.

A 21 éves magyar baj­nok szá­má­ra az első meg­mé­ret­te­tés a rang­so­ro­ló lesz pén­te­ken, ennek során 72 nyi­lat lő ki 70 méte­res távol­ság­ról, az itt elért ered­mény adja majd a kiesé­ses ág páro­sí­tá­sát. Balogh júni­us­ban a pári­zsi pótkva­li­fi­ká­ci­ós via­da­lon 657 FITA körös tel­je­sít­ménnyel rang­so­rolt, ezzel tel­je­sí­tet­te az olim­pi­ai indu­lás­hoz szük­sé­ges szin­tet (640 kör), majd két nap­pal később a kvó­tát is megszerezte.

Az MTI-nek nyi­lat­koz­va Balogh kiemel­te: a rang­so­ro­ló azért fon­tos, hogy négy nap­pal később az első for­du­ló­ban nagy­já­ból vele azo­nos szin­ten álló rivá­lis­sal talál­koz­zon. Cél­ki­tű­zés­ként a leg­jobb 32 közé kerü­lést fogal­maz­ta meg.

A leg­utób­bi öt olim­pi­án nem sze­re­pelt magyar íjász, 1996-ban, Atlan­tá­ban Kovács Judit 45., Kiss Tímea pedig 51. lett.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu