Hírek Amerikai hirek Hun­ter Biden bűnös, kimond­ta az esküdtszék

Hun­ter Biden bűnös, kimond­ta az esküdtszék

Az ame­ri­kai elnök fia akár 25 év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat til­tott fegy­ver­bir­tok­lás és hamis nyi­lat­ko­zat­té­tel miatt

BIDEN, Hunter
Hun­ter Biden, az ame­ri­kai elnök fia a Dela­ware állam­be­li Wilm­ing­ton szö­vet­sé­gi bíró­sá­gá­ra érke­zik peré­nek tár­gya­lá­sá­ra 2024. júni­us 10-én. Fotó: Matt Slocum

Bűnös­nek mond­ta ki az esküdt­szék Hun­ter Bident a til­tott fegy­ver­bir­tok­lás és hamis nyi­lat­ko­zat­té­tel miatt indult bün­te­tő­ügy­ben. A Dela­ware állam­be­li Wilm­ing­ton bíró­sá­gán ked­den meg­ho­zott íté­let sze­rint Joe Biden elnök fia mind­há­rom fel­ho­zott vád­pont­ban bűnös. Az esküdt­szék hét­főn vonult vissza dön­tés­ho­za­tal­ra, és össze­sen mint­egy három órán át tar­tó meg­fon­to­lást köve­tő­en egy­han­gú dön­tés­re jutott. A beszá­mo­lók sze­rint a dön­tés ide­jén a bíró­sá­gon tar­tóz­ko­dott Jill Biden first lady, Hun­ter Biden neve­lő­any­ja, vala­mint a Biden csa­lád több továb­bi tag­ja, köz­tük Vale­rie Biden, Joe Biden elnök testvére.

Hun­ter Biden found guilty on all char­ges.

Faces 25 years. pic​.twit​ter​.com/​i​2​A​s​Z​C​l​v9U— Tommy Robin­son 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 11, 2024

A múlt hét ele­jén kez­dő­dött bíró­sá­gi tár­gya­lá­son szin­tén sze­mé­lye­sen vet­tek részt Hun­ter Biden hoz­zá­tar­to­zói, köz­tük Jill Biden, aki egy nap­ra fér­je, Joe Biden elnök hiva­ta­los fran­cia­or­szá­gi láto­ga­tá­sá­ról is vissza­uta­zott, hogy jelen tud­jon len­ni a tárgyaláson.

A bűnös­sé­get meg­ál­la­pí­tó esküdt­szé­ki dön­tés nyo­mán kiró­ha­tó bör­tön­bün­te­tés fel­ső hatá­ra 25 év, de jogi szak­ér­tők sze­rint való­szí­nűt­len, hogy a bíró ilyen súlyos bün­te­tést szab­na ki, tekint­ve a vád­lott bün­tet­len elő­éle­tét. Az íté­let lehet pénz­bír­ság is.

Maryel­len Nor­e­i­ka bíró egy­elő­re nem közöl­te, mikor hir­de­ti ki a bün­te­tés mér­té­két. Joe Biden elnök köz­le­mény­ben biz­to­sí­tot­ta támo­ga­tá­sá­ról a fiát, ugyan­ak­kor múlt héten, egy Fran­cia­or­szág­ban adott inter­jú­ban nem­mel vála­szolt arra a kér­dés­re, hogy tervezi‑e elnö­ki kegye­lem­ben része­sí­te­ni fiát, amennyi­ben elítélik. 

Hun­ter Biden ellen szö­vet­sé­gi tör­vé­nyek meg­sér­té­se miatt emelt vádat tavaly a szö­vet­sé­gi ügyész­ség külön­le­ges ügyé­sze, David Weiss. A vád­irat sze­rint a most 54 éves fér­fi 2018 őszén egy revol­ver meg­vá­sár­lá­sa­kor hazu­dott az ilyen eset­ben köte­le­ző­en kitöl­ten­dő hiva­ta­los nyom­tat­vá­nyon arról, hogy fogyaszt‑e kábí­tó­szert. A fegy­vert 11 napig bir­to­kol­ta, addig, amíg akko­ri élet­tár­sa, elhunyt báty­já­nak özve­gye, Hal­lie Biden azt ki nem dob­ta egy sze­mét­tá­ro­ló­ba, ahol a ható­sá­gok meg­ta­lál­ták. Hun­ter Biden éve­ken keresz­tül küz­dött kábí­tó­szer-füg­gő­ség­gel, és a bíró­sá­gi eljá­rás során az esküdt­szék bizo­nyí­tott­nak talál­ta, hogy ez igaz volt a fegy­ver meg­vá­sár­lá­sá­nak ide­jén is.

Az ame­ri­kai tör­vé­nyek sze­rint a fegy­ver­vá­sár­lás és ‑bir­tok­lás kábí­tó­szer-fogyasz­tók szá­má­ra tiltott.

Hun­ter Biden­nek szep­tem­ber­ben Kali­for­ni­á­ban kell bün­te­tő­bí­ró­ság elé áll­nia, ahol adó­tör­vé­nyek meg­sér­té­sé­vel vádolják.

A vád­irat sze­rint 1,4 mil­lió dol­lár jöve­del­me után mulasz­tot­ta el az adó megfizetését.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu