Hírek Elszakított területi hirek Hunor – Mag­or-lovas­szob­rot lep­lez­tek le Agyagfalván

Hunor – Mag­or-lovas­szob­rot lep­lez­tek le Agyagfalván

A szé­kely – magyar össze­tar­to­zást szim­bo­li­zá­ló Hunor – Mag­or-lovas­szob­rot, illet­ve teret avat­tak fel Agyag­fal­ván, ahon­nan a tele­pü­lés bejá­ra­tá­nál lévő emlék­mű­höz vonul­tak az ünnep­lők az 1848-as nem­zet­gyű­lé­sen tör­tén­tek fel­idé­zé­sé­ért. Az ese­mé­nyen a hagyo­mány­őr­ző huszá­rok is felvonultak. 

Tri­a­non 100 – Össze­tar­to­zunk elne­ve­zé­sű, Hunort és Mag­ort ábrá­zo­ló lovas­szob­rot lep­lez­tek le szom­ba­ton Agyag­fal­va köz­pont­já­ban, amely­nek kör­nyé­kén egy kis par­kot is kiala­kí­tot­tak. Az ünnep­sé­gen a hagyo­mány­őr­ző huszá­rok áll­tak díszőrséget.

A magyar kor­mány kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­ma támo­ga­tá­sá­val elhe­lye­zett szo­bor – Kotor­mán Nor­bert és Kotor­mán Lász­ló alko­tá­sa – nem­csak a helyi közös­ség élet­ere­jét hir­de­ti, hanem az egész nem­ze­tét – jelen­tet­te ki Kászo­ni Szi­lárd helyi refor­má­tus lel­kész a magyar – szé­kely egy­ség napján. 

Mint mond­ta, Hunor és Mag­or együtt cse­lek­vé­se, egy­más­ra utalt­sá­ga és test­vé­ri sze­re­te­te üze­ne­tet hor­doz a szé­kely­ség és a magyar­ság szá­má­ra. A magyar­ság vagy ebben a test­vé­ri egy­ség­ben lesz, vagy nem lesz – fogal­maz­ta meg az alka­lom üzenetét. 

Arra is kitért, hogy a bemu­ta­tott kis téren elhe­lye­zett kövek a lesza­kí­tott ország­ré­sze­ket szimbolizálják.

Ülkei Zol­tán bögö­zi pol­gár­mes­ter rámu­ta­tott, az 1848-as nem­zet­gyű­lés hely­szí­nén és évfor­du­ló­ján a 101 évvel ezelőtt tör­tént tri­a­no­ni dön­tés­re is emlé­ke­zünk, amit ugyan gyá­szo­san idé­zünk fel, de meg­erő­sít hitünk­ben és magyar­ság­tu­da­tunk­ban is. Ha az orszá­got fel is dara­bol­ták, ma is össze­tar­to­zunk – tet­te hozzá.

Hang­sú­lyoz­ta, öröm­mel töl­ti el, hogy a magyar kor­mány tet­tek­kel is mel­let­tünk áll törekvéseinkben.

Tóth Lász­ló, Magyar­or­szág Csík­sze­re­dai Főkon­zu­lá­tu­sá­nak veze­tő­je kiemel­te, biza­ko­dás­ra ad okot, hogy a tör­té­nel­mi nehéz­sé­gek elle­né­re az elmúlt évti­zed­ben a nem­zet magá­ra talált, ami­ben ben­ne van egy jó jelen, és egy még jobb jövő ígé­re­te, ami a magyar­ság szá­má­ra biz­to­san sike­res lesz. 

Orbán Vik­tor magyar minisz­ter­el­nök sza­va­it idéz­ve kije­len­tet­te, hatá­ra az ország­nak van, a nem­zet­nek nincs, egy magyar sincs egyedül. 

Kin­cses Kál­mán szé­kely­szent­er­zsé­be­ti refor­má­tus lel­ki­pász­tor fel­hív­ta a figyel­met, hogy a lelep­le­zett lovas­szo­bor sze­rep­lő­i­nek egyi­ké­nél sincs félel­met sugár­zó, éle­tet elven­ni képes fegy­ver, hiszen nem erre van szük­sé­günk a meg­ma­ra­dás­hoz, hanem életre. 

Nagyon sok hős halot­tunk van, hős élők­re van nekünk ma szük­sé­günk – összegzett.

Hunor és Mag­or lovas­szob­ra sze­rin­te az élet­hez szük­sé­ges mun­kát, taní­tást, játé­kot és az egy­más­sal szem­be­ni test­vé­ri viszonyt sugározza. 

Antal Lóránt sze­ná­tor hang­sú­lyoz­ta, az agyag­fal­vi nem­zet­gyű­lés nagyon fon­tos pil­la­na­ta volt a szé­kely­ség­nek, hiszen az önren­del­ke­zés gya­kor­lá­sát jelentette

Bíró Bar­na Botond, a Har­gi­ta megyei tanács alel­nö­ke úgy vél­te, nap­ja­ink­ban is erőt adhat, hogy az agyag­fal­vi nem­zet­gyű­lé­sen a magyar nem­zet része­ként hatá­roz­ták meg a szé­kely­sé­get, kiáll­va a magyar kor­mány törek­vé­sei mel­lett. Hason­ló­an fon­tos, hogy az ese­mény első nap­ján a jelen­lé­vők béke­job­bot nyúj­tot­tak a román és szász nem­ze­ti­sé­gű­ek­nek, vala­mint nem­csak a múl­ton töp­reng­tek, hanem kezük­be vet­ték a sor­su­kat, a jelent, a magyar jövő érdekében. 

Sze­rin­te most is ezt kell ten­ni, össze kell fog­ni, és a jövő évi nép­szám­lá­lá­son ki kell mon­da­ni, hogy mi, szé­ke­lyek a magyar nem­zet részei vagyunk. Mind­emel­lett jövő­re a magyar kor­mány törek­vé­sei mel­lett is ki kell áll­junk ismét – jelen­tet­te ki Bíró. 

Vasár­nap a Pest Megyei Érték­tár ván­dor­ki­ál­lí­tá­sát nyit­ják meg az agyag­fal­vi emlék­ház­ban, majd egy lovas­pá­lyát avat­nak fel, ame­lyen Erdély több tájá­ról érke­ző huszá­rok tar­ta­nak bemutatót. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro

.