Hírek Magyarországi hírek Hun­ga­ri­kum lett a lángos

Hun­ga­ri­kum lett a lángos

A Hun­ga­ri­kum Bizott­ság ked­di ülé­sén dön­tött arról, hogy a sokak által szí­ve­sen fogyasz­tott lán­gos és az erdé­lyi fara­gó­mű­vé­szet reme­ke, a szé­kely­ka­pu is beke­rül a hun­ga­ri­ku­mok közé.„A Hun­ga­ri­kum Bizott­ság mai dön­té­sé­vel két új elem­mel bővült a hun­ga­ri­ku­mok gyűj­te­mé­nye” – jelen­tet­te be Face­book-olda­lán Nagy István. 

Az agrár­mi­nisz­ter tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint az egyik új hun­ga­ri­kum a szé­kely­ka­pu.

Az erdé­lyi fara­gó­mű­vé­szet és a díszí­tő­mű­vé­szet érté­két őrző hagyo­má­nyos épí­té­sze­ti elem, amely a szé­kely­föl­di házak bejá­ra­tá­nál lát­ha­tó. A másik magyar külön­le­ges­ség a lán­gos. A minisz­ter sze­rint ennek a hagyo­má­nya a kenyér­sü­tés tra­dí­ci­ó­já­val szo­ro­san össze­függ és iga­zi magyar spe­ci­a­li­tás­nak számít.

A hun­ga­ri­kum egy olyan gyűj­tő­fo­ga­lom, amely meg­kü­lön­böz­te­tés­re mél­tó érté­ket jelöl, amely a magyar­ság­ra jel­lem­ző egye­di­sé­gé­vel és minő­sé­gé­vel a magyar­ság csúcs­tel­je­sít­mé­nye.

A hun­ga­ri­kum­tör­vény írja le és sza­bá­lyoz­za, hogy mi szá­mít hungarikumnak.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu